Predpisy v roku 1992

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1992 Zb. Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku 16.01.1992
2/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 16.01.1992
3/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 16.01.1992
4/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 16.01.1992
5/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra 16.01.1992
6/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk 16.01.1992
7/1992 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o ústavnom súde Slovenskej republiky 16.01.1992
8/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním 16.01.1992
9/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
10/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 16.01.1992
11/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky 16.01.1992
12/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministersta zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
p1/c2/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctve Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
13/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore 16.01.1992
14/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 16.01.1992
15/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov 16.01.1992
16/1992 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 16.01.1992
17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí 16.01.1992
18/1992 Zb. Zákon o civilnej službe 16.01.1992
19/1992 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky 16.01.1992
20/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby 16.01.1992
21/1992 Zb. Zákon o bankách 01.02.1992
22/1992 Zb. Zákon o Štátnej banke česko-slovenskej 01.02.1992
23/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 20.01.1992
24/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov 20.01.1992
37/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
25/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve 23.01.1992
26/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene 23.01.1992
27/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 23.01.1992
28/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb. 23.01.1992
29/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. 23.01.1992
30/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore 23.01.1992
31/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
32/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1992 Zb. Nařízení vlády české republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 23.01.1992
34/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 23.01.1992
35/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách 23.01.1992
36/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 23.01.1992
r1/c6/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
38/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyrovnávacích dávkach pri dovoze 27.01.1992
39/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla 27.01.1992
40/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 ústředního věstníku České socialistické republiky 27.01.1992
41/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší 27.01.1992
r1/c8/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
42/1992 Zb. Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách 28.01.1992
43/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci 28.01.1992
44/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 28.01.1992
45/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie 28.01.1992
46/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
48/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov 31.01.1992
49/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov 31.01.1992
50/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole 31.01.1992
51/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami 01.02.1992
p1/c11/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
47/1992 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav)
53/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde 11.02.1992
54/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky 11.02.1992
55/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru
56/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení výzovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva
57/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 14.02.1992
r1/c13/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
62/1992 Zb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 01.04.1992
63/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 20.02.1992
64/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže 20.02.1992
65/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 20.02.1992
r1/c15/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c15/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
59/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb. 28.02.1992
60/1992 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
66/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 28.02.1992
67/1992 Zb. Zákon o Vojenskom obrannom spravodajstve 28.02.1992
68/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách 01.03.1992
69/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov 28.02.1992
r1/c17/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
92/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 28.02.1992
93/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 28.02.1992
94/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb. 01.03.1992
95/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.)
102/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 05.03.1992
103/1992 Zb. Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 05.03.1992
p1/c25/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
77/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 10.03.1992
78/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 10.03.1992
79/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 10.03.1992
80/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 10.03.1992
81/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky 01.04.1992
104/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady 12.03.1992
105/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti 12.03.1992
106/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu 01.04.1992
107/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 2 - Pravidlá lietania
108/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 11 - Predpis o letových prevádzkových službách
109/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 444 - Postupy pre letové prevádzkové služby
p1/c26/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
70/1992 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
71/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
72/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 01.05.1992
73/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov 17.03.1992
74/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 17.03.1992
75/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho 17.03.1992
76/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva 17.03.1992
r1/c19/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
82/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady 20.03.1992
83/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb. 20.03.1992
84/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve 01.04.1992
85/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 20.03.1992
86/1992 Zb. Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působnosti pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 08.04.1992
87/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 24.03.1992
88/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 24.03.1992
89/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
90/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
91/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
96/1992 Zb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
97/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 24.03.1992
98/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem 24.03.1992
99/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 24.03.1992
101/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracvonej kategórie.
p1/c24/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992 08.04.1992
p2/c24/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992 08.04.1992
p3/c24/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určuje minimálna výška likvidných prostriedkov 01.02.1992
110/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 24.03.1992
111/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov 01.04.1992
112/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského 24.03.1992
113/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničnch vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí v trestných veciach
114/1992 Zb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
115/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností 25.03.1992
r1/c28/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
116/1992 Zb. Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1992 31.03.1992
117/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku 01.04.1992
118/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. 01.04.1992
119/1992 Zb. Zákon o cestovných náhradách 01.05.1992
121/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správělesů a o příspěvcích za ni 31.03.1992
122/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách 31.03.1992
p1/c29/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.04.1992
p2/c29/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia
134/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia 01.04.1992
135/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 01.04.1992
136/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch 01.04.1992
137/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach 01.04.1992
138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 01.06.1992
139/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 01.06.1992
140/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla 01.07.1992
p1/c31/1992 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí
r1/c31/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
u1/c31/1992 Zb. Upozornenie odberateľom
159/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 01.04.1992
160/1992 Zb. Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 15.04.1992
161/1992 Zb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností 01.04.1992
162/1992 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. 01.04.1992
163/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.04.1992
123/1992 Zb. Zákon o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.10.1992
124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii 01.05.1992
125/1992 Zb. Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 03.04.1992
126/1992 Zb. Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži 01.07.1992
127/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 03.04.1992
128/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 03.04.1992
129/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování 03.04.1992
130/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992 03.04.1992
133/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
r1/c30/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
141/1992 Zb. Zákon o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov 01.05.1992
142/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy 01.05.1992
143/1992 Zb. Zákon o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 01.05.1992
144/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady 09.04.1992
145/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach 09.04.1992
146/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú 09.04.1992
147/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladanie s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince 09.04.1992
149/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
p1/c32/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík
p2/c32/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre účtovné obdobie roka 1992
p3/c32/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a vykazovania zvierat v zoologických záhradách
164/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov 15.04.1992
165/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 15.04.1992
166/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb. 15.04.1992
167/1992 Zb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky 01.06.1992
168/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
170/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
p1/c36/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene 01.05.1992
171/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 16.04.1992
172/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 16.04.1992
173/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách 16.04.1992
174/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 16.04.1992
175/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 16.04.1992
176/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 16.04.1992
177/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, a Dodatok k tomuto Protokolu.
r1/c37/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c37/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa zrušujú opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991 01.04.1992
p3/c37/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu.
p4/c37/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
150/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách 24.04.1992
151/1992 Zb. Zákon o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov 01.05.1992
152/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně 24.04.1992
153/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady a notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb. 24.04.1992
154/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb. 24.04.1992
155/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav 24.04.1992
156/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopĺňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov 24.04.1992
158/1992 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) - (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
179/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
180/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie 30.04.1992
181/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách 30.04.1992
182/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 30.04.1992
183/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 30.04.1992
r1/c38/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
u1/c38/1992 Zb. Upozornenie odberateľom
186/1992 Zb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 01.07.1992
187/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách 01.09.1992
188/1992 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach 13.05.1992
189/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 13.05.1992
190/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 13.05.1992
191/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave 01.07.1992
192/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností 01.06.1992
193/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia 13.05.1992
194/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 13.05.1992
195/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 13.05.1992
196/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 13.05.1992
197/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. 13.05.1992
203/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
204/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
r1/c40/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
226/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 13.05.1992
227/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach 13.05.1992
205/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 05.06.1992
206/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov 15.05.1992
207/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 15.05.1992
208/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 15.05.1992
209/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 18.03.1992
210/1992 Zb. Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na územi mesta Košíce
223/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 21.05.1992
p1/c46/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků 21.05.1992
p2/c46/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov 01.05.1992
p3/c46/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
p4/c46/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk a opatrenia o pravidlách likvidity bánk
211/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov 01.01.1993
212/1992 Zb. Zákon o sústave daní 01.01.1993
213/1992 Zb. Zákon o spotrebných daniach 01.01.1993
214/1992 Zb. Zákon o burze cenných papierov 22.05.1992
215/1992 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
216/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 22.05.1992
p1/c43/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie
p2/c43/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách.
p3/c43/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
217/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 287/1991 Zb.) 01.06.1992
218/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) 01.06.1992
219/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby 22.05.1992
220/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície 22.05.1992
221/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb. 22.05.1992
222/1992 Zb. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.01.1993
228/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. 01.07.1992
229/1992 Zb. Zákon o komoditných burzách 01.07.1992
230/1992 Zb. Zákon o Federálnej železničnej polícii 29.05.1992
231/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti 29.05.1992
232/1992 Zb. Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie 29.05.1992
233/1992 Zb. Zákon o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991 29.05.1992
r1/c48/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
234/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb. 01.07.1992
235/1992 Zb. Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.06.1992
236/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 29.05.1992
237/1992 Zb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 12.06.1992
238/1992 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 07.06.1992
239/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 01.07.1992
240/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 01.07.1992
241/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
242/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
243/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 29.05.1992
244/1992 Zb. Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.1992
p1/c49/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
245/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov 29.05.1992
246/1992 Zb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
247/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky 01.06.1992
248/1992 Zb. Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch 29.05.1992
p1/c51/1992 Zb. Organizačný a rokovací poriadok Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
270/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. 01.06.1992
271/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 01.01.1993
272/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb. 01.06.1992
273/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 29.05.1992
274/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií 29.05.1992
275/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva kontroly o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania 29.05.1992
276/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů 01.07.1992
277/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 01.06.1992
p1/c57/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií o zmenách a doplnkoch Sadzobníka dane z obratu 01.06.1992
256/1992 Zb. Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 01.06.1992
257/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch 01.06.1992
258/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 01.06.1992
259/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. 01.06.1992
260/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992 01.06.1992
261/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. 01.06.1992
249/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 10.06.1992
250/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 10.06.1992
262/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. 01.07.1992
263/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.01.1993
264/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.1993
265/1992 Zb. Zákon o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 01.01.1993
266/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 01.01.1993
267/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 10.06.1992
268/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 50. výročiu vyhladenia Lidíc a Ležákov 10.06.1992
269/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne 10.06.1992
291/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb. 11.06.1992
292/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave 01.07.1992
293/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 11.06.1992
294/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie 11.06.1992
295/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe 01.07.1992
251/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 12.06.1992
252/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách 12.06.1992
253/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 12.06.1992
254/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 12.06.1992
255/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky 12.06.1992
278/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
280/1992 Zb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
281/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 01.01.1993
282/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 15.06.1992
r1/c58/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
283/1992 Zb. Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky 28.12.1992
284/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o opatreniach hospodárskej mobilizácie 15.06.1992
285/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 15.06.1992
p1/c59/1992 Zb. Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992 30.06.1992
286/1992 Zb. Zákon o daniach z príjmov 01.01.1993
287/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. 18.06.1992
288/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia 18.06.1992
289/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike 18.06.1992
290/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 18.06.1992
p1/c60/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a v účtovnej závierke investičných spoločností a investičných fondov
296/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.06.1992
297/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb. 23.06.1992
298/1992 Zb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
299/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání 23.06.1992
300/1992 Zb. Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 01.07.1992
301/1992 Zb. Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.07.1992
302/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. 01.07.1992
303/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon 01.07.1992
304/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených 01.07.1992
p1/c62/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk
r1/c62/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
305/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 25.06.1992
306/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 25.06.1992
307/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25.06.1992
308/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 25.06.1992
309/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov 25.06.1992
310/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 25.06.1992
311/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 25.06.1992
312/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 25.06.1992
313/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev 25.06.1992
314/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu 25.06.1992
315/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 25.06.1992
316/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách 01.07.1992
317/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností 01.01.1993
318/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 01.01.1993
319/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani 01.01.1993
320/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch 01.01.1993
u1/c64/1992 Zb. Upozornenie odberateľom
321/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 01.07.1992
322/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike 26.06.1992
323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 01.01.1993
324/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 30.06.1992
325/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení 30.06.1992
326/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 30.06.1992
327/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 30.06.1992
328/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky
329/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva
330/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a jeho výsadách a imunitách
334/1992 Zb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
335/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
343/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 01.09.1992
344/1992 Zb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 01.01.1993
345/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. 30.06.1992
346/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky 30.06.1992
347/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 30.06.1992
348/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů 30.06.1992
349/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 30.06.1992
350/1992 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 30.06.1992
351/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz 01.07.1992
352/1992 Zb. Oznámenie Federálne ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
354/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice predsedu Štátnej banky česko-slovenskej o určovaní pracovného času vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnej banke česko-slovenskej
355/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
356/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
331/1992 Zb. Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
332/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
333/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií
p1/c67/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych veci Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
337/1992 Zb. Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 01.01.1993
338/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 01.01.1993
339/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani silniční 01.01.1993
340/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.07.1992
341/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 01.07.1992
342/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 01.07.1992
336/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)
357/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
358/1992 Zb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 01.01.1993
359/1992 Zb. Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech 01.01.1993
360/1992 Zb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 07.07.1992
361/1992 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie, ako vyplýva z neskosrších zmien a doplnení)
362/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí 10.07.1992
363/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 10.07.1992
364/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích 10.07.1992
365/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
366/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) 15.07.1992
367/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb. 15.07.1992
368/1992 Zb. Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 01.01.1993
369/1992 Zb. Zákonné opatření předsedníctva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb. 15.07.1992
370/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky 15.07.1992
371/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 15.07.1992
372/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 15.07.1992
373/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 01.09.1992
r1/c75/1992 Zb. Redakčné oznámenie
r2/c75/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
375/1992 Zb. Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové 01.07.1992
376/1992 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. 17.07.1992
377/1992 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 17.07.1992
378/1992 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. 17.07.1992
396/1992 Zb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 08.08.1992
397/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii 24.07.1992
398/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb. 01.08.1992
399/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program 24.07.1992
400/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 24.07.1992
401/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
402/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení
r1/c81/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
380/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, (úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonávaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
381/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami 31.07.1992
382/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov 31.07.1992
383/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode 01.09.1992
384/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprav Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
385/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
386/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
387/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov 12.08.1992
388/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci 12.08.1992
389/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové a vyššie vojenské súdy 12.08.1992
390/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 12.08.1992
391/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb. 12.08.1992
r1/c78/1992 Zb. Oznámenie
392/1992 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
r1/c79/1992 Zb. Oznámenie
u1/c79/1992 Zb. Upozornenie odberateľom
393/1992 Zb. Vyhláška Česko-slovenskej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov 13.08.1992
394/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb. 13.08.1992
395/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
p1/c80/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady 13.08.1992
r1/c80/1992 Zb. Oznámenie
404/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 14.08.1992
405/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 14.08.1992
406/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov 14.08.1992
407/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia 14.08.1992
408/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy
409/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
p8/c82/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
411/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenske republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb. 01.09.1992
412/1992 Zb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 21.08.1992
413/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 21.08.1992
414/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ 01.09.1992
415/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov 21.08.1992
416/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci
417/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
418/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
419/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku
420/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
421/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky 01.09.1992
422/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 21.08.1992
423/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpise L 8 Letová spôsobilosť lietadiel - Medzinárodné požiadaavky ICAO
424/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
p1/c83/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene 21.08.1992
r1/c83/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c83/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
p1/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
p2/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
p3/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
p4/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
p5/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
p6/c84/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
p7/c84/1992 Zb. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 01.09.1992
426/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 15.09.1992
427/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 31.08.1992
429/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
r1/c85/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
430/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 07.09.1992
431/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení 07.09.1992
432/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 07.09.1992
433/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu 07.09.1992
434/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 07.09.1992
435/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 07.09.1992
436/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatoku k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
437/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráci
438/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
p1/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
r1/c86/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)
p3/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
p4/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb.
p5/c86/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb. 07.09.1992
p7/c86/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú obmedzenia a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície
439/1992 Zb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 29.09.1992
441/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 18.09.1992
442/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 18.09.1992
443/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 18.09.1992
444/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 18.09.1992
445/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 18.09.1992
446/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia 18.09.1992
447/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
448/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
449/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
p1/c88/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu 18.09.1992
r1/c88/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c88/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Zásad vedenia účtovníctva pri súkromnom podnikaní občanov
p3/c88/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňajú účtová osnova a smernice k účtovej osnove ustanovené investičným spoločnostiam a investičným fondom 18.09.1992
p4/c88/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
p5/c88/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
452/1992 Zb. Zákon o pestúnskej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
453/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. 25.09.1992
454/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení od dovozného cla semien cukrovej repy a ľanu 25.09.1992
455/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program 25.09.1992
456/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
p1/c90/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí 25.09.1992
r1/c90/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c90/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa menia opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk, č. 9 o pravidlách likvidity bánk a č. 10 o úverovej angažovanosti bánk zo 16. marca 1992
450/1992 Zb. Zákon o zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
451/1992 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
457/1992 Zb. Devízový zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
459/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 05.10.1992
461/1992 Zb. Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
462/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.12.1992
463/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs 15.10.1992
464/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
p1/c93/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slvenskej Federatívnej Republiky 15.10.1992
465/1992 Zb. Zákon České národní rady o sídle České národní rady 15.10.1992
466/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 15.10.1992
467/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 15.10.1992
468/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu 30.12.1992
469/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora 30.12.1992
470/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti 30.12.1992
p1/c94/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
p2/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 15.10.1992
p3/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami 15.10.1992
p4/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami 15.10.1992
471/1992 Zb. Zákon o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní 22.10.1992
472/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství 22.10.1992
473/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. 22.10.1992
474/1992 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 31.10.1992
475/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu 22.10.1992
476/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
477/1992 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky 22.10.1992
p1/c95/1992 Zb. Oznámenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zmene Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
478/1992 Zb. Zákon o úžitkových vzoroch 26.10.1992
479/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb. 26.10.1992
480/1992 Zb. Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu 01.11.1992
481/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
482/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii 26.10.1992
483/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase 26.10.1992
484/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu 26.10.1992
485/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
486/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave
p1/c96/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
p2/c96/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992
487/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy 27.10.1992
488/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. 27.10.1992
489/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky 27.10.1992
490/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 01.11.1992
491/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 27.10.1992
492/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. 27.10.1992
p1/c97/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
p2/c97/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
p3/c97/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov 01.11.1992
493/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov a niektoré ďalšie ústavné zákony 29.10.1992
494/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov 29.10.1992
495/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže 29.10.1992
496/1992 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. 29.10.1992
497/1992 Zb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 29.10.1992
498/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 29.10.1992
499/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku 29.10.1992
503/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 01.11.1992
504/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 01.01.1993
505/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole 30.10.1992
506/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia 30.10.1992
507/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich 30.10.1992
508/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael
509/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
510/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
500/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, k Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, k Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj a k Dohode o Mnohostrannej agentúra pre investičné záruky 20.09.1990
501/1992 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
502/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
p1/c100/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
515/1992 Zb. Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 13.11.1992
516/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 13.11.1992
517/1992 Zb. Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři 15.11.1992
518/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov 13.11.1992
519/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 13.11.1992
520/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 01.01.1993
521/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci
p1/c104/1992 Zb. Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
511/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 01.01.1993
513/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady 19.11.1992
p1/c103/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva 19.11.1992
522/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb. 20.11.1992
523/1992 Zb. Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 01.12.1992
524/1992 Zb. Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky 20.11.1992
525/1992 Zb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností 20.11.1992
526/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 01.12.1992
r1/c105/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
528/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe
p1/c106/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
529/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie č. 296/1991 Zb. o Zmluve o patentovej spolupráci a Vykonávacom predpise k nej, prijatej vo Washingtone 17. júna 1970, zmenenej v roku 1979 a 1984
530/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií
p1/c107/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992 12.12.1992
531/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992 03.12.1992
532/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty 01.01.1993
533/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb. 03.12.1992
534/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 01.01.1993
535/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování 03.12.1992
536/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
537/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
538/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
p1/c108/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování 03.12.1992
539/1992 Zb. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 31.12.1992
540/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 31.12.1992
p1/c109/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov 07.12.1992
541/1992 Zb. Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 08.12.1992
542/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.12.1992
543/1992 Zb. Zákon o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby 31.12.1992
544/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 08.12.1992
545/1992 Zb. Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky 10.12.1992
546/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky 08.12.1992
547/1992 Zb. Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 01.01.1993
548/1992 Zb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky 08.12.1992
549/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vydávaní 14.07.1992
550/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach 14.07.1992
551/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania 15.07.1992
552/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu
553/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb
554/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
r1/c111/1992 Zb. Redakčné oznámenie
555/1992 Zb. Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
556/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 15.12.1992
557/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 10.12.1992
558/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti 10.12.1992
559/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
560/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
p1/c112/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene 10.12.1992
p2/c112/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony 10.12.1992
p3/c112/1992 Zb. Opatrenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách
p5/c112/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
561/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo 11.12.1992
562/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. 11.12.1992
563/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity 11.12.1992
564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 11.12.1992
565/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách 01.01.1993
566/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 01.01.1993
567/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 01.01.1993
568/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1993
r1/c113/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
569/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
570/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska
571/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou
p1/c114/1992 Zb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993 29.12.1992
580/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 01.01.1993
581/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky 15.12.1992
582/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 01.01.1993
583/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb. 01.01.1993
584/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 01.01.1993
585/1992 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov 15.12.1992
p1/c116/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 15.12.1992
572/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
573/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
574/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
575/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
576/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
577/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti
578/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
579/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
589/1992 Zb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
590/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 01.01.1993
586/1992 Zb. Zákon České národní rady o daních z příjmů 01.01.1993
587/1992 Zb. Zákon České národní rady o spotřebních daních 01.01.1993
588/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
619/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb. 18.12.1992
620/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora 18.12.1992
621/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre 18.12.1992
622/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)
623/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
p1/c128/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách 01.01.1993
p2/c128/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
p3/c128/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahrančných bánk Štátnej banke českoňslovenskej v roku 1993 a opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993
591/1992 Zb. Zákon České národní rady o cenných papírech 01.01.1993
592/1992 Zb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
593/1992 Zb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
p1/c119/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
594/1992 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 01.01.1993
595/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach 01.01.1993
596/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty 01.01.1993
597/1992 Zb. Zákon o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie 23.12.1992
598/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb. 01.01.1993
599/1992 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv 28.12.1992
600/1992 Zb. Zákon o cenných papieroch 28.12.1992
601/1992 Zb. Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve 31.12.1992
602/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave
p1/c122/1992 Zb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách 12.01.1993
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
625/1992 Zb. Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy 28.12.1992
626/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 01.01.1993
627/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti dokladov umožňujúcích prístup na vysoké školy (č. 15)
628/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21)
629/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach
630/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky
631/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite
p1/c129/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov
603/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1993
604/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1991 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost 01.01.1993
p1/c123/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
r1/c123/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
605/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov 01.01.1993
606/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi 30.12.1992
607/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 30.12.1992
608/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1993
609/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o akademickom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32)
610/1992 Zb. Zákon o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov 01.01.1993
611/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. 01.01.1993
612/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví 01.01.1993
613/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek 01.01.1993
614/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší 31.12.1992
615/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 01.01.1993
616/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o stredných odborných školách Federálneho policajneho zboru 31.12.1992
617/1992 Zb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 31.12.1992
618/1992 Zb. Colný zákon 01.01.1993
632/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách 31.12.1992
633/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 31.12.1992
634/1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa 31.12.1992
p1/c130/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne
636/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 01.01.1993
637/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 01.01.1993
638/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 01.01.1993
639/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie 01.01.1993
640/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov 01.01.1993
641/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
642/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách a Protokol o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991
643/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
644/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
p1/c132/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 31.12.1992
645/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 01.01.1993
646/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií
647/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
648/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov
p1/c133/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa ustanovuje postup prevodu podvojného účtovníctva z roka 1992 do roka 1993
r1/c133/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby v Občianskom súdnom poriadku
p2/c133/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991
Presunúť na začiatok