Oznámenie č. 510/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov

Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

510

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vydalo v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 výnos zo dňa 14. septembra 1992 o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov.

Výnosom sa ustanovuje daňovým úradom účel použitia 20 % objemu z peňažných prostriedkov získaných z výnosu penále zaplateného podľa § 20 ods. 1, ods. 2 prvá veta a ods. 3 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov a § 23 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky, daňových riaditeľstvách a daňových úradoch v Slovenskej republike.