Vyhláška č. 24/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov

Čiastka 5/1992
Platnosť od 20.01.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 20.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 10/1993 Z. z.

OBSAH

24

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 23. decembra 1991,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 1 písm. b) a odsek 2; doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

2. V § 3 ods. 1 sa na konci vypúšťa slovo „(§ 4)“.

3. § 4 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.