Zákon č. 196/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Účinnosť od 13.05.1992

196

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1991,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 sa mení takto:

1. § 4 ods. 3 znie:

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky časť výnosov dane zo mzdy3) a poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) z celej Slovenskej republiky, ktoré sú príjmom rozpočtu obcí podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991. Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže plnením tejto úlohy poveriť niektoré daňové úrady Slovenskej republiky.“.

Poznámka č. 2 pod čiarou sa vypúšťa.


Čl. II

Podľa tohto zákona sa postupuje spätne od 1. januára 1992; finančné vyrovnanie sa uskutoční do 31. mája 1992.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r