Opatrenie č. 305/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992 do31.12.1994
Účinnosť od 25.06.1992 do31.12.1994
Zrušený 277/1994 Z. z.

OBSAH

305

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. mája 1992,

ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb. o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1991 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe, sa s platnosťou pre Slovenskú republiku mení takto:

1. V § 11 ods. 3 sa za slovo „ustanoviť“ vkladajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom,“.

2. V § 54 ods. 1 v prvej vete sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „ustanovuje“ a na konci sa pripájajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

3. V § 58 ods. 2 sa slovo „určuje“ nahrádza slovami „ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom“.

4. § 70 ods. 1 písm. b) znie:

b) odborne usmerňuje starostlivosť o zdravie ľudu a vydáva všeobecne záväzné predpisy o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok,“.

5. V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zdravotníctvo“ vkladá čiarka a slová „a za tým účelom vydáva záväzné zásady a pokyny pre organizáciu a výkon zdravotníckych služieb“ sa nahrádzajú slovami „vydáva všeobecne záväzné právne predpisy o organizácii a výkone zdravotníckych služieb“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.