Oznámenie č. 438/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

438

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos č. 7858/1991-Ek zo dňa 20. 3. 1992, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 8996 zo dňa 8. septembra 1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 2721 z 20. júna 1985, č. 2437 z 13. októbra 1986 a výnosu č. 362 z 25. februára 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nahliadnuť na MPVž SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR.