Oznámenie č. 449/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1992.

449

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 59 ods. 2 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos z 13. augusta 1992 č. p. ES-206/15-92, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. p. ES-528/15-91 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (č. 566/1991 Zb.), publikovaný v čiastke 87/1991 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 87.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vznikli pri plnení služobných povinností.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1992.

Výnos je publikovaný v čiastke č. 60/1992 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 60 a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.