Opatrenie č. 371/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992 do30.06.2001
Účinnosť od 15.07.1992 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.

371

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. júna 1992,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve sa dopĺňa takto:

Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

Podmienky zberu a výkupu odpadov

§ 15a

(1) Právnické a fyzické osoby, ktoré majú súhlas na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi podľa § 5 ods. 1 písm. d) zamerané na zber a výkup odpadov (ďalej len „výkupca“), sú povinné vyžadovať preukazovanie totožnosti alebo obchodného mena od fyzických alebo právnických osôb, od ktorých odoberajú alebo vykupujú farebné kovy alebo iné odpady ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky; bez preukázania totožnosti alebo obchodného mena výkupca tieto odpady neprevezme ani nevykúpi.

(2) Výkupca je povinný viesť evidenciu o osobách uvedených v odseku 1, ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.

§ 15b

Za nesplnenie povinnosti podľa § 15a môže obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uložiť pokutu do výšky 200 000,- Kčs.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.