Vyhláška č. 598/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb.

Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

598

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 27. novembra 1992,

ktorou sa zrušuje vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb.

Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom hospodárstva ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb., č. 523/1991 Zb. a č. 565/1991 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Minister:

Ing. Klak v. r.