299

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. dubna 1992

o státní podpoře malého a středního podnikání

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Účelem tohoto zákona je usnadňovat zakládání a upevňovat ekonomické postavení malých a středních podniků (dále jen „podniky“), které podnikají a mají sídlo na území České republiky. Takovými podniky se pro účely tohoto zákona rozumí podniky s nejvýše 500 zaměstnanci.

(2) Tento zákon se nevztahuje na podniky zemědělské a lesnické prvovýroby.

§ 2

(1) K provádění tohoto zákona přijímají ústřední orgány státní správy České republiky podpůrná opatření, zejména zajišťují finanční prostředky z rozpočtu České republiky a zakládají instituce k podpoře podnikání (dále jen „instituce“). Založení instituce schvaluje vláda České republiky.

(2) Podpůrná opatření podle tohoto zákona posilují výkonnost a konkurenceschopnost podniků a vyrovnávají tak jejich nevýhody plynoucí z malé ekonomické síly, usnadňují podnikům přizpůsobení hospodářským a technologickým změnám a vedou podniky ke svépomoci.

ČÁST DRUHÁ

Zásady podpory

§ 3

Finanční podpora ze státního rozpočtu České republiky1) (dále jen „podpora“) se poskytuje podnikatelům2) z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtových kapitol ústředních orgánů státní správy České republiky nebo z dotací k tomu účelu založených institucí.

§ 4

(1) Vláda České republiky stanoví zásady a podmínky pro poskytování podpory podnikatelům schválením programů finanční podpory podnikatelských záměrů (dále jen „programy podpory“).

(2) Programy podpory musí obsahovat zejména:

a) předmět a účel podpory,

b) vymezení příjemců podpory,

c) ústřední orgán státní správy České republiky nebo instituci vyhlašující program,

d) orgán rozhodující o poskytnutí podpory a způsob rozhodnutí o poskytnutí podpory,

e) druhy podpor a podmínky jejich získání,

f) sankce za nedodržení podmínek, za nichž byla podpora poskytnuta,

g) vymezení výše jednotlivých druhů podpor pro jeden podnikatelský záměr,

h) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení,

i) dobu trvání programu.

§ 5

(1) Zveřejnění programů, posuzování a výběr žádostí podnikatelů o podporu provádějí pověřené instituce, případně ústřední orgány státní správy České republiky. Program podpory se zveřejňuje v Obchodním věstníku.3)

(2) Žádosti o poskytnutí podpory se předkládají pověřeným institucím nebo ústředním orgánům státní správy České republiky.

(3) Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi žadatelem a pověřenou institucí nebo ústředním orgánem státní správy České republiky. Tato smlouva musí stanovit především účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání a sankce za neplnění smlouvy.

(4) Kontrolu využití rozpočtových prostředků v souladu s vládou schválenými programy podpory a uzavřenými smlouvami podle odstavce 3 provádí příslušný kontrolní ústřední orgán státní správy České republiky.

ČÁST TŘETÍ

Druhy podpory

§ 6

Opatření ke kapitálovému posílení podniků

K založení nových podniků nebo k podpoře činnosti stávajících podniků, zejména pro účely investic,4) mohou být poskytnuty z prostředků určených na podporu záruky na úvěry, úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou a dobou splatnosti, úhrady části úroků, popřípadě dotace (dále jen „finanční příspěvky“).

§ 7

Podpora zvyšování odbornosti

(1) Finančně může být podporována výchova učňů a zvyšování odbornosti dospělých a to podnikatelů i zaměstnanců podniků.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků podnikatelům nebo fyzickým a právnickým osobám, které poskytují podnikům služby ke zvyšování odbornosti za zvýhodněných podmínek.

§ 8

Podpora podnikového poradenství

(1) Finančně může být podporováno hospodářské a technické poradenství zaměřené na pomoc podnikům.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám poskytujícím podnikům poradenské služby za zvýhodněných podmínek.

§ 9

Podpora spolupráce podniků

(1) Finančně může být podporováno zřizování společných, zejména neziskových zařízení poskytujících služby více podnikům nebo jejich zájmovým sdružením.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků společným zařízením podniků.

§ 10

Podpora získávání, zpracování a zprostředkování informací

(1) Finančně může být podporováno získávání, zpracování a zprostředkování informací pro potřeby podniků.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám poskytujícím podnikům informační služby podle odstavce 1 za zvýhodněných podmínek.

§ 11

Podpora aplikovaného výzkumu a technického rozvoje

(1) Finančně mohou být podporovány záměry v oblasti aplikovaného výzkumu technického rozvoje a přezkušování způsobilosti, jejichž výsledky se v podnicích využívají.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám, které za zvýhodněných podmínek nebo bezplatně poskytnou podnikům výsledky své výzkumné a vývojové činnosti nebo přezkušování způsobilosti.

§ 12

Podpora vytváření nových pracovních míst

(1) Finančně může být podporováno vytváření nových pracovních míst v podnicích, zvláště pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

(2) Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků podnikatelům na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovního místa.

§ 13

Podpora hospodářského rozvoje oblastí

Finanční příspěvky mohou být poskytovány podnikatelům v hospodářsky slabých oblastech s vážnými sociálními a ekologickými důsledky.

§ 14

Podpora spolupráce se zahraničím a účasti na výstavách

Podporu ve formě finančních příspěvků nebo bezplatnými službami lze poskytnout k navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a k umožnění aktivní účasti podniků na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích.

§ 15

Podpora výsledků výzkumu o malém a středním podnikání

Z prostředků vyčleněných na podporu lze financovat výsledky výzkumů podstatných z hlediska poznatků týkajících se malého a středního podnikání za podmínky, že tyto výsledky budou přístupné veřejnosti.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 16

Vláda České republiky předkládá České národní radě jedenkrát ročně zprávu o vývoji malého a středního podnikání, včetně vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření a hospodárnosti využívání prostředků rozpočtu České republiky podle tohoto zákona a návrhů na další podpůrná opatření.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb. a zákona č. 166/1992 Sb.

2) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) Nařízení vlády ČSFR č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku.

4) § 4 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 345/1991 Sb.