Oznámenie č. 417/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

417

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 2. augusta 1991 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Lotyšskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Lotyšskej republiky, ďalej len zmluvné strany,

uznávajúc veľký význam obchodno-ekonomických vzťahov,

snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Lotyšskou republikou a berúc na vedomie zmeny prebiehajúce v ekonomickej oblasti oboch republík a takisto riadiac sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov zmluvných strán, ďalej len subjekty, prechádzajú od 1. januára 1991 na zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľných menách, na bežné svetové ceny a pravidlá, používané v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Lotyšskou republikou.

Článok 2

S cieľom uskutočnenia obchodných a ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany ustanovia sa objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu každoročne v medzivládnych protokoloch.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú odsúhlasovať a spresňovať v indiktatívnych zoznamoch odsúhlasených dodávok najneskôr do 30. septembra bežného roka a budú tvoriť prílohu medzivládneho protokolu.

Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmlúv na dodávky tovaru a poskytovanie služieb podľa odsúhlasených indikatívnych zoznamov.

Nákup tovaru a prijímanie služieb podľa indikatívnych zoznamov budú vykonávať subjekty jednej zmluvnej strany s úhradou tejto hodnoty z príjmov za vývoz tovaru a poskytovanie služieb subjektom druhej zmluvnej strany včítane využitia technického voľnomenového clearingu pri dodržaní bežných svetových cien.

Článok 3

Obchodno-ekonomické vzťahy v oblasti dodávok tovaru a poskytovania služieb nad sortiment a objemy uvedené v indikatívnych zoznamoch môžu takisto uskutočňovať subjekty na základe príslušných dohôd v súlade s právnym poriadkom zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátov zmluvných strán. Tento režim sa nebude vzťahovať na

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom na uľahčenie pohraničného styku,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v oblasti voľného obchodu.

Článok 5

Splnomocnené banky zmluvných strán každý rok, najneskôr do jedného mesiaca od podpisu medzivládneho Protokolu o dodávkach tovaru, poskytovaní služieb a platbách na bežný rok, uzavrú medzibankovú dohodu.

Po dohode kompetentných orgánov zmluvných strán sa budú v jednotlivých prípadoch posudzovať možnosti vykonávania platieb medzi subjektmi v ich národných menách, pokiaľ tieto operácie nebudú v rozpore s právnym poriadkom zmluvných strán.

Článok 6

Zúčtovanie a platby za dodávky tovaru a poskytovanie služieb, ktoré sa uskutočnia na základe indikatívnych zoznamov uvedených v článku 2 tejto Dohody, budú vedené na osobitných bankových účtoch otvorených v splnomocnených bankách zmluvných strán.

Článok 7

Saldo platieb vyčíslené vo voľne zameniteľnej mene, ktoré vznikne na účtoch uvedených v článku 6 tejto Dohody ku koncu každého zúčtovacieho ročného obdobia, sa vyrovná po dohode zmluvných strán dodávkami tovaru alebo úhradou vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 8

Všetky platby neobchodnej povahy sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Po dohode subjektov zmluvných strán sa budú posudzovať možnosti využitia národných mien pri zúčtovaní jednotlivých druhov neobchodného charakteru.

Článok 9

Subjekty zmluvných strán budú po vzájomnej dohode uzavierať zmluvy včítane dlhodobých najmä na dodávky tovaru s dlhým výrobným cyklom s tým, že ceny a ďalšie komerčné podmienky sa budú dojednávať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať prehlbovanie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu smerovať k rozširovaniu kooperácie výroby, včítane v oblastiach dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho strojárstva, zakladania spoločných podnikov, medzinárodných združení a organizácií, ako aj zavádzania ďalších progresívnych foriem spolupráce bežných vo svetovej ekonomike.

S cieľom realizácie uvedených foriem spolupráce subjekty zmluvných strán budú medzi sebou uzavierať dohody.

Článok 11

Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, sa môže reexportovať do tretích krajín iba s predbežným písomným súhlasom vývozcu.

Článok 12

Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi zmluvných strán sa nemôžu odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov a v nevyhnutných prípadoch kompetentných orgánov zmluvných strán.

Článok 13

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú pravidelne stretávať splnomocnení predstavitelia zmluvných strán v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a v Lotyšskej republike a v prípade potreby budú prijímať zodpovedajúce rozhodnutia a odporúčania.

Článok 14

Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe dohody oboch zmluvných strán.

Článok 15

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.

V prípade vypovedania platnosti tejto Dohody sa budú jej ustanovenia používať pri všetkých zmluvách, ktoré sa uzavreli v čase platnosti Dohody, do úplného splnenia záväzkov v nich.

Článok 16

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

Dané v Rige 2. augusta 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, lotyšskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu

Lotyšskej republiky:

Arnis Kalninš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.