Oznámenie č. 416/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 23 ods. 1 dňom 4. mája 1992.

416

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 6. októbra 1991 bola v Krakove podpísaná Zmluva medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 4. mája 1992.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 23 ods. 1 dňom 4. mája 1992.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Poľská republika (ďalej len „Zmluvné strany“),

rozhodnuté nadviazať na mnohoročnú tradíciu priateľstva, spájajúcu oba štáty a ich národy,

vedomé si potreby solidarity pre zabezpečenie dôstojného miesta v Európe svojim národom,

potvrdzujúc bezvýhradnú úctu k ľudským právam a základným slobodám, zásadám demokracie a právneho štátu a vyjadrujúc presvedčenie, že ich dodržiavanie a dôsledné napĺňanie tvoria základ slobody, spravodlivosti a mieru,

vychádzajúc z významných politických a ekonomických premien v Európe a z bohatých skúseností európskych štátov,

presvedčené o potrebe rozširovania a upevňovania solidarity v prospech zjednotenia Európy a úzkej súčinnosti regiónov,

spravujúc sa medzinárodným právom, najmä Chartou Organizácie Spojených národov a konajúc v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskou chartou pre novú Európu a ďalšími dokumentmi Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

usilujúc o všestranný rozvoj vzájomných vzťahov a priateľskej spolupráce založenej na zásadách dobrého susedstva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú upevňovať priateľské vzťahy, solidaritu a spoluprácu a prehlbovať vzájomnú úctu, dôveru a porozumenie. Budú takisto podporovať a koordinovať úsilie o svoju plnú účasť v inštitúciách integrovanej Európy.

Článok 2

(1) Zmluvné strany sa budú vo vzájomných vzťahoch spravovať medzinárodným právom, najmä zásadou zvrchovanej rovnosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí.

(2) Zmluvné strany potvrdzujú v medzinárodných dohodách zakotvené spoločné štátne hranice a ich neporušiteľnosť. Nemajú voči sebe žiadne územné nároky a také nároky nebudú vznášať ani v budúcnosti.

(3) Zmluvné strany konštatujú, že mníchovská dohoda z 29. septembra 1938 bola od samého začiatku neplatná so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Článok 3

(1) Zmluvné strany prikladajú osobitný význam vzájomným stykom medzi parlamentami.

(2) Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach, aby tak zabezpečili rozvoj svojich dvojstranných vzťahov a čo najviac zladili svoje stanoviská k medzinárodným otázkam spoločného záujmu.

(3) Konzultácie na úrovni predsedov vlád sa budú konať tak často, ako to bude potrebné, ale najmenej raz za rok. Ministri zahraničných vecí sa budú schádzať aspoň raz za rok na konzultácie, na ktorých posúdia vykonávanie tejto Zmluvy. Ostatní ministri budú vykonávať pravidelné konzultácie.

(4) Zmluvné strany budú podľa potreby a na základe vzájomnej dohody vytvárať príslušné zmiešané komisie.

Článok 4

(1) Zmluvné strany budú všestranne napomáhať zachovanie a posilnenie bezpečnosti, ako aj rozvoj spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém, najmä so zreteľom na bezpečnosť regiónu, do ktorého patria.

(2) Zmluvné strany budú pôsobiť na upevnenie stability v Európe. Budú sa usilovať o to, aby sa cestou záväzných a účinne kontrolovateľných dohôd znížili stavy ozbrojených síl a výzbroje v Európe na úroveň dostatočnú pre obranu, ale neumožňujúcu útok. Budú sa tiež spoločne zasadzovať o posilnenie dôvery na mnohostrannom a dvojstrannom základe.

Článok 5

(1) Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach s cieľom koordinovať stanoviská a postup v otázkach bezpečnosti a obrany.

(2) Ak sa jedna zo Zmluvných strán bude domnievať, že vznikla medzinárodná situácia, ktorá môže ohroziť alebo narušiť suverenitu, územnú celistvosť alebo iné životne dôležité bezpečnostné záujmy, obe Zmluvné strany začnú ihneď neodkladné konzultácie o najúčinnejšom spôsobe odvrátenia hrozby.

(3) V prípade ozbrojeného útoku na jednu zo Zmluvných strán sa tieto dohodnú o možnosti poskytnúť pomoc napadnutej strane podľa článku 51 Charty Organizácie Spojených národov a budú sa usilovať o to, aby sa konflikt vyriešil v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov a dokumentmi Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

(4) Zmluvné strany podľa potreby začnú konzultácie takisto v prípade vzniku alebo trvania iného sporu alebo situácie, než sú uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ak sa budú domnievať, že bol ohrozený alebo porušený mier a medzinárodná bezpečnosť.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu vo vojenskej oblasti na základe osobitných dohôd medzi príslušnými ministerstvami.

Článok 7

(1) Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na úrovni Českej republiky a Slovenskej republiky, ako aj medzi oblasťami, krajmi, okresmi, mestami a obcami.

(2) Zmluvné strany sa budú usilovať o širokú a účinnú účasť celej spoločnosti na vzájomných vzťahoch. Budú tiež vytvárať nevyhnutné podmienky pre rozšírenie priamych stykov politických strán a hnutí, odborov, cirkví a náboženských spoločenstiev, nadácií a iných spolkov a organizácií.

(3) Zmluvné strany vzhľadom na osobitnú úlohu mladého pokolenia pri formovaní vzájomných vzťahov vytvoria možnosti pre všestrannú spoluprácu a výmenu mládeže oboch štátov.

Článok 8

(1) Zmluvné strany potvrdzujú, že príslušníci poľskej národnostnej menšiny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a príslušníci českej a slovenskej národnostnej menšiny v Poľskej republike majú právo samostatne, ako aj v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny slobodne vyjadrovať, uchovávať a rozvíjať svoju etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú svojbytnosť a rozvíjať svoju kultúru vo všetkých smeroch bez akýchkoľvek pokusov asimilovať ich proti ich vôli. Zmluvné strany budú rešpektovať práva a plniť záväzky týkajúce sa národnostných menšín v súlade s medzinárodnými štandardami, najmä európskymi.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby uvedené v odseku 1 tohto článku majú právo samostatne, ako aj v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny:

– slobodne používať svoj materinský jazyk v súkromí aj na verejnosti, a - popri potrebe poznať úradný jazyk alebo úradné jazyky príslušného štátu - používať svoj materinský jazyk pred štátnymi orgánmi v súlade s národným zákonodarstvom,

– mať prístup k informáciám a rozširovať a vymieňať si ich vo svojom materinskom jazyku,

– mať primerané možnosti výuky svojho materinského jazyka a výuky vo svojom materinskom jazyku,

– zakladať a udržiavať svoje vlastné hospodárske, vzdelávacie, kultúrne a náboženské inštitúcie, organizácie a spolky.

(3) Príslušnosť k národnostnej menšine je vecou osobnej voľby každého občana. Z tejto príslušnosti mu nemôže vyplývať žiadne znevýhodnenie.

(4) Príslušnosť k národnostnej menšine nezbavuje občana povinnosti vystupovať loajálne voči svojmu štátu, dodržiavať jeho právne predpisy a užívať svoje práva v súlade s národným zákonodarstvom.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať osobné styky občanov oboch štátov. Za tým účelom sa zaväzujú vytvoriť zodpovedajúce podmienky pre voľný pohyb svojich občanov. Osobitne budú podporovať všestranný rozvoj skupinových a individuálnych stykov a rôznych foriem priamej spoločenskej a hospodárskej spolupráce v pohraničných oblastiach.

Článok 10

Zmluvné strany považujú za jednu zo základných podmienok spoločenského pokroku rozvoj hospodárskej spoluipráce. Na dosiahnutie tohto pokroku je potrebné spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva, ktorého cieľom je premena európskeho kontinentu na priestor spoločného blahobytu.

Článok 11

(1) Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomne výhodnú hospodársku a finančnú spoluprácu, včítane spolupráce medzi oblasťami. Budú prispievať k priamej spolupráci medzi hospodárskymi subjektmi oboch štátov.

(2) Zmluvné strany sa budú usilovať o rozširovanie a zdokonaľovanie spolupráce v oblasti železničnej, leteckej, cestnej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy.

(3) Zmluvné strany rozšíria počet hraničných priechodov.

(4) Poľská republika potvrdzuje právo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na prístup k Baltickému moru.

(5) Zmluvné strany sa budú zasadzovať o zlepšenie a rozšírenie vzájomných poštových a telekomunikačných služieb v súlade s európskymi a medzinárodnými technickými normami a budú podporovať priame prihraničné telekomunikačné spojenie.

(6) Na podrobnejšiu úpravu spolupráce v oblasti hospodárstva, financií, obchodu, dopravy a spojov budú Zmluvné strany uzavierať osobitné dohody prispôsobené vznikajúcemu jednotnému európskemu ekonomickému organizmu.

Článok 12

(1) Zmluvné strany budú úzko spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

Budú vytvárať podmienky pre sústavné zlepšovanie kvality životného prostredia, najmä vôd, vzduchu, pôdy, lesov aj fauny a flóry, osobitne v prihraničných oblastiach. Budú spoločne predchádzať znečisťovaniu presahujúcemu hranice a usilovať sa o jeho zníženie a likvidáciu.

Zmluvné strany budú spolupracovať a vzájomne si poskytovať pomoc pri predchádzaní a boji proti mimoriadnym znečisteniam a ohrozeniam životného prostredia. Budú spolupracovať pri zavádzaní a rozvoji ekologicky čistých technológií.

(2) Zmluvné strany sa budú podieľať v medzinárodnom, najmä európskom meradle na vytváraní a vykonávaní koordinovanej stratégie starostlivosti o životné prostredie.

(3) Podrobné zásady spolupráce v oblasti životného prostredia upravia osobitné dohody.

Článok 13

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že v zjednocujúcej sa Európe je koordinácia politiky územného plánovania, najmä medzi bezprostredne susediacimi štátmi, potrebná. Budú preto spolupracovať na všetkých úrovniach pri príprave územných prognóz a plánov, ktorých dopad presahuje spoločné hranice.

Článok 14

(1) Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať vzájomnú vedecko-technickú spoluprácu. Za tým účelom budú dojednávať príslušné dohody a podnikať spoločné akcie na ich vykonávanie.

(2) Zmluvné strany budú podporovať iniciatívy vedcov a výskumných ústavov, smerujúce k dynamickému, harmonickému a širokému rozvoju tejto spolupráce.

(3) Zmluvné strany budú podporovať intenzívnu výmenu vedecko-technických informácií a dokumentácie a uľahčovať prístup do vedeckovýskumných ústavov, archívov, knižníc a podobných inštitúcií.

Článok 15

(1) Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy a školstva. Na základe dohôd a programov budú rozširovať výmenu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, podporovať spoluprácu medzi umeleckými a inými kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, ako aj priame styky medzi umelcami.

(2) Zmluvné strany budú rozširovať a podporovať spoluprácu medzi školami všetkých druhov, ako aj medzi výskumnými ústavmi a ich organizáciami, a to tak výmenou študentov, štipendistov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ako aj prostredníctvom spoločných výskumných prác.

(3) Zmluvné strany budú podporovať výuku poľského jazyka v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a českého a slovenského jazyka v Poľskej republike v rámci škôl aj mimo školského rámca.

(4) V súlade s príslušnými dohodami budú Zmluvné strany vzájomne uznávať doklady o absolvovaní škôl a vysokoškolských štúdií.

Článok 16

Zmluvné strany sa budú usilovať o uchovanie kultúrnych majetkov a pamiatok druhej zmluvnej strany na svojom území.

Článok 17

(1) Zmluvné strany budú podporovať každé úsilie smerujúce k objektívnemu vzájomnému poznaniu aj porozumeniu.

(2) Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomný slobodný tok informácií o spoločenskom, politickom, hospodárskom, kultúrnom, vedeckom a inom živote druhej zmluvnej strany, osobitne potom zabezpečia objektívnu informovanosť o druhej zmluvnej strane v rámci výuky a výchovy mládeže, včítane školských učebníc.

(3) Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov, najmä rozhlasu a televízie.

Článok 18

(1) Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu v oblasti zdravotníctva a zdravotnej hygieny, predovšetkým pri predchádzaní civilizačným chorobám, nákazlivým a iným chorobám a v boji proti nim.

(2) Zmluvné strany budú spolupracovať za účelom vzájomného poskytovania pomoci pri živelných pohromách a ťažkých nehodách.

(3) Zmluvné strany sa budú usilovať o čo najužšiu spoluprácu v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Článok 19

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky.

Článok 20

(1) Zmluvné strany budú na základe osobitných dohôd spolupracovať v právnej oblasti.

(2) Zmluvné strany budú najmä spolupracovať v boji proti organizovanej zločinnosti, terorizmu, nezákonnému obchodu s narkotikami a nezákonnému prepravovaniu predmetov kultúrnej a historickej hodnoty cez hranice. Nezákonne vyvezené kultúrne hodnoty sa vrátia druhej Zmluvnej strane.

Článok 21

Táto Zmluva nie je namieraná proti tretím štátom. Nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohôd uzavretých Zmluvnými stranami s inými štátmi.

Článok 22

V deň, keď táto Zmluva nadobudne platnosť, stratí platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísaná vo Varšave 1. marca 1967.

Článok 23

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr v Prahe.

(2) Táto Zmluva sa uzaviera na dobu 15 rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo Zmluvných strán nevypovie písomne najneskôr rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Krakove 6. októbra 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Václav Havel v. r.

Za

Poľskú republiku:

Lech Walesa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad