Zákon č. 151/1992 Zb.Zákon o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov

Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992 do15.07.1993
Účinnosť od 01.05.1992 do15.07.1993
Zrušený 148/1993 Z. z.

151

ZÁKON

z 12. marca 1992

o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje platové pomery sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov.

DRUHÁ ČASŤ

PLATY SUDCOV NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

§ 2

Plat sudcov

(1) Predsedovi Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí plat vo výške 22 000 Kčs mesačne, podpredsedovi Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 20 000 Kčs mesačne.

(2) Ostatným sudcom patria

a) základný plat,

b) príplatky podľa tohto zákona.

§ 3

Základný plat

Základný plat sudcov je 16 000 Kčs mesačne.

§ 4

Funkčný príplatok

Funkčný príplatok patrí

a) predsedovi kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 2 500 Kčs mesačne,

b) predsedovi senátu Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 1 500 Kčs mesačne.

§ 5

Príplatok za zastupovanie

(1) Ak sudca na príkaz predsedu Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zastupuje neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti po dobu dlhšiu ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania funkčný príplatok (§ 4).

(2) Ak sudca zastupuje za podmienok uvedených v odseku 1 predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok vo výške 10 % doterajšieho platu, najviac však plat podpredsedu tohto súdu. Príplatok za zastupovanie nepatrí podpredsedovi Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

TRETIA ČASŤ

PLATY SUDCOV A JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOV VOJENSKÝCH SÚDOV

§ 6

Platy sudcov vojenských súdov

Sudcom vojenských súdov patria

a) základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa,

b) príplatky podľa tohto zákona.

§ 7

Platové skupiny a platové stupne

(1) Sudcovia vojenských obvodových súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I, sudcovia vyšších vojenských súdov do platovej skupiny II.

(2) Sudcovia vojenských súdov sa zaraďujú do 12 platových stupňov podľa doby započítateľnej praxe.

§ 8

Základný plat

Základný plat sudcov vojenských súdov v jednotlivých platových skupinách a platových stupňoch je mesačne Kčs:

&nbsp &nbsp I II
1. do ukončenia 5. roku praxe 6 000 6 200
2. od začiatku 6. roku praxe 7 000 7 200
3. od začiatku 9. roku praxe 7 400 7 600
4. od začiatku 12. roku praxe 7 800 8 000
5. od začiatku 15. roku praxe 8 100 8 400
6. od začiatku 18. roku praxe 8 400 8 800
7. od začiatku 21 . roku praxe 8 700 9 200
8. od začiatku 24. roku praxe 9 000 9 600
9. od začiatku 27. roku praxe 9 300 9 900
10. od začiatku 30. roku praxe 9 600 10 200
11 . od začiatku 33. roku praxe 9 800 10 500
12. od začiatku 36. roku praxe 10 000 10 800

§ 9

Započítateľná prax

(1) Do doby praxe rozhodnej pre zaradenie do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava

a) doba prípravnej služby justičného čakateľa,

b) doba výkonu funkcie sudcu,

c) sudcom preukázaná doba inej právnej praxe po získaní úplného vysokoškolského právnického vzdelania.

(2) Doba, po ktorú sudca nemohol vykonávať funkciu sudcu z dôvodov uvedených v osobitnom zákone,1) sa posudzuje ako doba právnej praxe podľa odseku 1 písm. b).

(3) Do doby započítateľnej praxe sa podľa odseku 1 započítava tiež

a) doba výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby,

b) doba inej ospravedlnenej neprítomnosti v práci nepresahujúca tri mesiace v kalendárnom roku.

(4) Do doby započítateľnej praxe sa započítavajú všetky doby započítané za výsluhu rokov podľa doterajších predpisov.

(5) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky započítať iné doby do doby započítateľnej praxe.

(6) Sudca môže postúpiť z prvého do druhého platového stupňa, len ak vykonával skutočne funkciu podľa odseku 1 písm. b) najmenej po dobu dvoch rokov, do ktorej sa nezapočítavajú doby uvedené v odseku 3.

§ 10

Funkčný príplatok

(1) Funkčný príplatok patrí

a) predsedovi vojenského obvodového súdu vo výške 1 600 Kčs mesačne,

b) podpredsedovi vojenského obvodového súdu vo výške 800 Kčs mesačne,

c) predsedovi vyššieho vojenského súdu vo výške 3 200 Kčs mesačne,

d) podpredsedovi vyššieho vojenského súdu vo výške 1 800 Kčs mesačne,

e) predsedovi senátu vyššieho vojenského súdu vo výške 1 000 Kčs mesačne,

f) sudcovi vyššieho vojenského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, vo výške 500 Kčs mesačne.

(2) V prípade súbehu patrí sudcovi iba ten funkčný príplatok, ktorý je pre neho výhodnejší.

§ 11

Sudcom vojenských súdov patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Kčs mesačne.

§ 12

Príplatok za výchovu čakateľov

Sudcom vojenských súdov povereným výchovou justičného čakateľa patrí po dobu výkonu funkcie školiteľa príplatok vo výške 500 Kčs mesačne. Ak je tento sudca poverený výchovou viac ako jedného čakateľa, patrí mu príplatok vo výške 800 Kčs mesačne.

§ 13

Príplatok za zastupovanie

(1) Ak sudca vojenského súdu zastupuje na príkaz predsedu súdu neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti po dobu dlhšiu ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania funkčný príplatok (§ 10).

(2) Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností.

§ 14

Odmena za pracovnú pohotovosť

Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí sudcom vojenských súdov odmena podľa osobitného predpisu.

§ 15

Plat justičných čakateľov

(1) Justičným čakateľom patrí

a) v prvých šiestich mesiacoch prípravnej služby plat vo výške 3 500 Kčs mesačne,

b) od začiatku siedmeho mesiaca prípravnej služby do ustanovenia do funkcie sudcu plat vo výške 4 500 Kčs mesačne.

(2) Justičným čakateľom, ktorým sa do doby prípravnej služby započítala doba najmenej jedného roka predchádzajúcej právnickej činnosti, patrí od začiatku prípravnej služby plat podľa odseku 1 písm. b).

(3) Justičným čakateľom patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Kčs mesačne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

(1) Základný plat patrí sudcom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcom vojenských súdov odo dňa ich ustanovenia, funkčný príplatok odo dňa vymenovania do funkcie.

(2) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí sudcovi vojenského súdu od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.

§ 17

(1) Sudcovia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcovia vojenských súdov majú v kalendárnom roku, v ktorom pracovali v týchto funkciách najmenej po dobu deviatich mesiacov, nárok na jeden plat navyše, a to vo výške platu patriaceho podľa tohto zákona za mesiac november.

(2) Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac november.

(3) Ak vznikne nárok podľa odseku 1 až v decembri, je plat podľa odseku 1 splatný vo výplatnom termíne určenom pre výplatu platu za mesiac december.

(4) Plat podľa odseku 1 patrí aj za kalendárny rok, v ktorom tento zákon nadobúda účinnosť.

§ 18

Sudcovia vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcovia a justiční čakatelia vojenských súdov majú nárok aj na naturálne náležitosti a materiálne zabezpečenie podľa osobitného predpisu.2)

§ 19

Príplatky za prácu nadčas

Sudcom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcom a justičným čakateľom vojenských súdov nepatrí príplatok za prácu nadčas.

§ 20

(1) Po dobu dočasného pridelenia patrí sudcom doterajší plat s výnimkou príplatku za výchovu čakateľov. Tento príplatok patrí sudcovi vojenského súdu, len ak mu naň vznikne nárok v mieste dočasného pridelenia.

(2) Ak bol sudca vojenského súdu dočasne pridelený za účelom zastupovania neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie.

§ 21

Do doby započítateľnej praxe sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.

§ 22

Znížiť základný plat sudcu možno len na základe právoplatného rozhodnutia kárneho súdu podľa zákona o kárnej zodpovednosti sudcov.3)

§ 23

(1) Ak bol sudca vojenského súdu alebo vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zbavený funkcie z dôvodov, že jeho zdravotný stav mu trvale nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti, patrí mu po dobu troch mesiacov od zániku jeho funkcie vyrovnanie vo výške doterajšieho platu, prípadne vo výške rozdielu medzi doterajším platom a zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste. Vyrovnanie mu nepatrí, ak má nárok na starobný alebo invalidný dôchodok. Suma vyrovnania sa zníži o čiastočný invalidný dôchodok, ktorý bol sudcovi priznaný, ako aj o peňažné náležitosti, na ktoré má v tomto období nárok podľa osobitného predpisu4) pri prepustení zo služobného pomeru vojaka z povolania.

(2) Ak bol sudca vojenského súdu alebo vojenského kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zbavený funkcie alebo uvoľnený z funkcie alebo ak bol vymenovaný do nižšej funkcie, patrí mu po dobu troch mesiacov vyrovnanie vo výške rozdielu medzi doterajším a novým platom. Vyrovnanie mu nepatrí, ak bol z funkcie uvoľnený preto, že bol právoplatne kárne postihnutý.

§ 24

Výšku platu predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a základných platov sudcov upravených v § 3 a 8 tohto zákona môže so zreteľom na rast životných nákladov upraviť zákon Federálneho zhromaždenia o štátnom rozpočte federácie na bežný rok.


§ 25

Zrušuje sa čl. 78 písm. f) predpisu Federálneho ministerstva obrany Všeob.-P-16(práv.) o peňažných náležitostiach vojakov v činnej službe.

§ 26

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

2) § 6 ods. 3 druhá veta, § 12 zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov.

4) § 31 ods. 3, 5, § 33 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.