Oznámenie č. 529/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie č. 296/1991 Zb. o Zmluve o patentovej spolupráci a Vykonávacom predpise k nej, prijatej vo Washingtone 17. júna 1970, zmenenej v roku 1979 a 1984

Čiastka 107/1992
Platnosť od 27.11.1992
Redakčná poznámka

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe rozhodnutia citovaného Zhromaždenia 1. júlom 1992 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

OBSAH

529

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí,

ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie č. 296/1991 Zb. o Zmluve o patentovej spolupráci a Vykonávacom predpise k nej, prijatej vo Washingtone 17. júna 1970, zmenenej v roku 1979 a 1984

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 12. júla 1991 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k uvedenej Zmluve.

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe rozhodnutia citovaného Zhromaždenia 1. júlom 1992 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

Český preklad zmien Vykonávacieho predpisu sa vyhlasuje súčasne.*)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ČASŤ A

ÚVODNÉ PRAVIDLÁ

Pravidlo 1

Skrátené výrazy (bez zmeny)

Pravidlo 2

Výklad niektorých slov

2.1. (bez zmeny)

2.2. „Zástupca“

Kedykoľvek sa použije slovo „zástupca“, znamená to zástupcu ustanoveného podľa ustanovenia pravidla 90.1, pokiaľ niečo iné jasne nevyplýva zo znenia alebo z povahy ustanovení, alebo z textovej súvislosti, v ktorých sa slovo použilo.

2.2 bis „Spoločný splnomocnenec“

Kedykoľvek sa použije výraz „spoločný splnomocnenec“, znamená to prihlasovateľa, ktorý je ustanovený ako, alebo považovaný za spoločného splnomocnenca podľa ustanovenia pravidla 90.2.

2.3. (bez zmeny)

ČASŤ B

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA TÝKAJÚ HLAVY I ZMLUVY

Pravidlo 3

Žiadosť (forma)

3.1. Formulár žiadosti

Žiadosť sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok.

3.2. (bez zmeny)

3.3. Kontrolný zoznam

(a) Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:

(i) bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) číslo obrázku výkresov, ktorý by sa podľa návrhu prihlasovateľa mal zverejniť spolu s anotáciou; vo výnimočných prípadoch môže prihlasovateľ navrhnúť viac ako jeden obrázok.

(b) Zoznam vyplní prihlasovateľ, a ak tak neurobí, uvedie potrebné údaje okrem čísla obrázku podľa odseku (a) (iii) prijímací úrad.

3.4. Podrobnosti

S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upravia podrobnosti tlačeného formulára žiadosti a žiadosti podávanej ako počítačový výtlačok Administratívne smernice.

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1. Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) údaj, že prihlasovateľ si praje získať regionálny patent

(v) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

4.2. (bez zmeny)

4.3. (bez zmeny)

4.4. Mená a adresy

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Adresy sa uvádzajú tak, aby sa tým splnili obvyklé požiadavky na rýchle poštové doručenie na udanú adresu, a v každom prípade obsahujú všetky dôležité správne jednotky včítane čísla domu, pokiaľ pripadá do úvahy. V tých prípadoch, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nepožaduje uvedenie čísla domu, nebude mať opomenutie uviesť také číslo v tomto štáte žiadny následok. Aby sa umožnilo rýchle spojenie s prihlasovateľom, odporúča sa uviesť adresu ďalekopisu, číslo telefónu a faxu alebo zodpovedajúce údaje iných podobných komunikačných prostriedkov prihlasovateľa alebo prípadne zástupcu alebo spoločného splnomocnenca.

(d) (bez zmeny)

4.5. Prihlasovateľ

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) V žiadosti smú byť uvedení, pre rôzne určené štáty, rôzni prihlasovatelia. V takom prípade sa v žiadosti uvedie prihlasovateľ alebo prihlasovatelia pre každý určený štát alebo skupinu určených štátov.

4.6. (bez zmeny)

4.7. (bez zmeny)

4.8. Spoločný splnomocnenec

Ak bol určený spoločný splnomocnenec, musí sa tento údaj v žiadosti uviesť.

4.9. Určenie štátov

(a) Zmluvné štáty musia byť v žiadosti určené:

(i) v prípade určenia na účely získania národných patentov - označením každého štátu, ktorého sa to týka;

(ii) v prípade určenia na účely získania regionálneho patentu - údajom o tom, že sa požaduje regionálny patent pre všetky zmluvné štáty, ktoré sú členmi príslušnej zmluvy o regionálnom patente, alebo iba pre tie zmluvné štáty, ktoré sú presne určené.

(b) Žiadosť smie obsahovať údaj o tom, že všetky určenia, ktoré by boli podľa Zmluvy dovolené, iné než tie, ktoré sú vykonané podľa odseku (a), sú tiež vykonané, za predpokladu, že:

(i) aspoň jeden zmluvný štát je určený podľa odseku (a), a

(ii) žiadosť obsahuje aj vyhlásenie, že každé určenie podľa tohto odseku je podrobené potvrdeniu podľa odseku (c) a že určenie, ktoré nebude takto potvrdené pred uplynutím lehoty 15 mesiacov od dátumu priority, sa bude považovať za späťvzaté prihlasovateľom pri uplynutí tejto lehoty.

(c) Potvrdenie každého určenia vykonané podľa odseku (b) nadobudne platnosť

(i) podaním písomnej správy na prijímacom úrade obsahujúcej údaj podľa odseku (a) (i) alebo (ii), a

(ii) zaplatením poplatku za určenie a potvrdzovacieho poplatku prijímaciemu úradu podľa ustanovení pravidla 15.5. v lehote podľa odseku (b) (ii).

4.10. Uplatnenie priority

(a) (bez zmeny)

(b) Ak žiadosť neobsahuje súčasne

(i) názov krajiny, kde bola podaná prvšia prihláška, ak nejde o regionálnu alebo medzinárodnú prihlášku; názov aspoň jednej krajiny, pre ktorú bola podaná prvšia prihláška, ak ide o regionálnu alebo medzinárodnú prihlášku, a

(ii) dátum podania prvšej prihlášky, predpokladá sa na účely konania podľa Zmluvy, že priorita nebola uplatnená. Ak však v dôsledku zjavného omylu je údaj o spomenutej krajine alebo o dátume chybný alebo chýba, môže prijímací úrad na žiadosť prihlasovateľa vykonať potrebnú opravu. Omyl sa považuje za zjavný omyl, kedykoľvek je oprava zrejmá na základe porovnania s prvšou prihláškou. Ak chyba spočíva v opomenutí uviesť spomenutý dátum, môže sa oprava vykonať iba pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu. V prípade každej inej chyby týkajúcej sa spomenutého dátumu alebo krajiny môže sa oprava vykonať iba pred uplynutím lehoty podľa ustanovenia pravidla 17.1 (a), počítané od správneho dátumu priority.

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) (bez zmeny)

4.11. (bez zmeny)

4.12. (bez zmeny)

4.13. (bez zmeny)

4.14. (bez zmeny)

4.15. Podpis

(a) S výhradou odseku (b) musia žiadosť podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, v ktorej je určený štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národnú prihlášku podal vynálezca, a keď prihlasovateľ pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, odmietne žiadosť podpísať alebo ho nemožno nájsť alebo ak nie je dosiahnuteľný ani po vynaložení značného úsilia, žiadosť nemusí podpísať tento prihlasovateľ, ak ju podpíše aspoň jeden prihlasovateľ, pričom sa prijímaciemu úradu poskytne uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu.

4.16. (bez zmeny)

4.17. (bez zmeny)

Pravidlo 5

Opis

5.1. Spôsob opisu

(a) Opis sa musí začínať názvom vynálezu uvedeného v žiadosti a musí:

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny)

(v) (bez zmeny)

(vi) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

5.2. Sekvencia nukleotidov a/alebo aminokyselín

Ak medzinárodná prihláška obsahuje vyjadrenie sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín, musí opis obsahovať výpis sekvencie, ktorý vyhovuje norme predpísanej Administratívnymi smernicami.

Pravidlo 6

Nároky

6.1. (bez zmeny)

6.2. (bez zmeny)

6.3. (bez zmeny)

6.4. Závislé nároky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

6.5. (bez zmeny)

Pravidlo 7

Výkresy (bez zmeny)

Pravidlo 8

Anotácia (bez zmeny)

Pravidlo 9

Výrazy a pod., ktoré sa nesmú použiť (bez zmeny)

Pravidlo 10

Terminológia a značky (bez zmeny)

Pravidlo 11

Požiadavky na vonkajšiu úpravu medzinárodnej prihlášky

11.1. (bez zmeny)

11.2. (bez zmeny)

11.3. (bez zmeny)

11.4. (bez zmeny)

11.5. (bez zmeny)

11.6. Okraje

(a) Minimálne okraje listov obsahujúcich opis, nároky a anotáciu sú tieto:

- horný okraj: 2 cm

- ľavý okraj: 2,5 cm

- pravý okraj: 2 cm

- spodný okraj: 2 cm

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) S výhradou odseku (f) a ustanovenia pravidla 11.8 (b) okraje predloženej medzinárodnej prihlášky musia byť úplne prázdne.

(f) Horný okraj môže obsahovať v ľavom rohu značku prihlasovateľa, s podmienkou, že značka nebude nižšie ako 1,5 cm od horného okraja listu. Počet písmen v značke prihlasovateľa nesmie prekročiť maximum, ktoré sa uvádza v Administratívnych smerniciach.

11.7. Číslovanie listov

(a) (bez zmeny)

(b) Čísla musia byť umiestnené v strede horného alebo spodného okraja listu, ale nesmú byť umiestnené v okraji.

11.8. Číslovanie riadkov

(a) (bez zmeny)

(b) Čísla by mali byť uvedené v pravej polovici ľavého okraja.

11.9. (bez zmeny)

11.10. Výkresy, vzorce a tabuľky v textovej časti

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

11.11. (bez zmeny)

11.12. (bez zmeny)

11.13. (bez zmeny)

11.14. (bez zmeny)

Pravidlo 12

Jazyk medzinárodnej prihlášky

12.1. Prípustné jazyky

(a) (bez zmeny)

(b) Bez ohľadu na ustanovenie odseku (a) žiadosť, texty na výkresoch a anotácie nemusia byť v rovnakom jazyku ako ostatné časti medzinárodnej prihlášky, pod podmienkou, že

(i) žiadosť je v jazyku prípustnom podľa odseku (a) alebo v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť;

(ii) texty na výkresoch sú v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť;

(iii) anotácia je v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť.

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

12.2. (bez zmeny)

Pravidlo 13

Jednotnosť vynálezu

13.1. (bez zmeny)

13.2. Okolnosti, za ktorých sa požiadavka jednotnosti vynálezu považuje za splnenú

Ak sa v jednej a tej istej medzinárodnej prihláške nárokuje skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu, podľa ustanovenia pravidla 13.1, splnená len vtedy, ak existuje technický vzťah medzi týmito vynálezmi spočívajúci na jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich osobitných technických znakoch. Výraz „osobitné technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré vymedzujú účinok, ktorým každý z uplatňovaných vynálezov považovaných za celok prekračuje známy stav techniky.

13.3. Určenie jednotnosti vynálezu neovplyvnené spôsobom zostavenia nárokov

Určenie, či je skupina vynálezov vzájomne spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v oddelených nárokoch, alebo alternatívne v jednom nároku.

13.4. (bez zmeny)

13.5. (bez zmeny)

Pravidlo 13 bis

Mikrobiologické vynálezy (bez zmeny)

Pravidlo 13 ter

Výpisy sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín

13. ter . 1. Výpis sekvencie pre medzinárodné orgány

(a) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že výpis sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín nezodpovedá norme predpísanej Administratívnymi smernicami podľa pravidla 5.2 a/alebo nie je v strojovo čitateľnej forme dovolenej týmito smernicami, môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote určenej vo výzve:

(i) predložil výpis sekvencie vyhovujúci predpísanej norme a/alebo poskytol výpis sekvencie v strojovo čitateľnej forme dovolenej Administratívnymi smernicami, alebo ak je tento orgán pripravený do takej formy výpis sekvencie prepísať, aby zaplatil náklady takého predpisu.

(b) Každý výpis sekvencie predložený podľa odseku (a) musí byť sprevádzaný vyhlásením v tom zmysle, že výpis neobsahuje predmet, ktorý ide nad rámec podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v určenej lehote, orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš medzinárodnej prihlášky, pokiaľ toto nevyhovenie má za následok, že sa nemôže vykonať žiadny rešerš.

(d) Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš rozhodne podľa odseku (a) (ii) prepísať výpis sekvencie do strojovo čitateľnej formy, zašle výtlačok takého prepisu v strojovo čitateľnej forme prihlasovateľovi.

(e) Orgán pre medzinárodnú rešerš musí na základe žiadosti sprístupniť orgánu pre medzinárodný priebežný prieskum výtlačok každého výpisu sekvencie, ktorý mu bol predložený alebo ktorý sám prepísal podľa odseku (a).

(f) Výpis sekvencie predložený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo prepísaný týmto orgánom podľa odseku (a) netvorí súčasť medzinárodnej prihlášky.

13 ter . 2. Výpis sekvencie pre určený úrad

(a) Len čo sa začalo konanie o medzinárodnej prihláške na určenom úrade, môže tento úrad požadovať, aby mu prihlasovateľ poskytol výtlačok výpisu sekvencie predložený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo prepísaný týmto orgánom podľa ustanovenia pravidla 13 ter. 1 (a).

(b) Ak určený úrad zistí, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nevyhovuje norme predpísanej Administratívnymi smernicami podľa ustanovenia pravidla 5.2 a/alebo nie je v strojovo čitateľnej forme dovolenej týmito smernicami a/alebo orgánu pre medzinárodnú rešerš nebol predložený žiadny výpis sekvencie alebo ho tento orgán neprepísal podľa ustanovenia pravidla 13 ter. 1 (a), tento úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ:

(i) poskytol výpis sekvencie vyhovujúci predpísanej norme, a/alebo

(ii) predložil výpis sekvencie v strojovo čitateľnej forme dovolenej Administratívnymi smernicami, alebo ak je tento úrad pripravený výpis sekvencie do takej formy prepísať, aby zaplatil náklady takého prepisu.

Pravidlo 14

Odovzdávací poplatok (bez zmeny)

Pravidlo 15

Medzinárodný poplatok

15.1. Základný poplatok a poplatok za určenie

Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku na prijímacom úrade v prospech Medzinárodného úradu („medzinárodný poplatok“), ktorý sa skladá:

(i) zo „základného poplatku“ a

(ii) z toľkých „poplatkov za určenie“, koľko národných patentov a regionálnych patentov požaduje podľa ustanovenia pravidla 4.9 (a) prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške, ibaže sa na určenie aplikuje ustanovenie článku 44 a za toto určenie sa platí iba jeden poplatok za určenie.

15.2. (bez zmeny)

15.3. (bez zmeny)

15.4. Splatnosť

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (zrušené)

15.5. Poplatky podľa pravidla 4.9. (c)

(a) Bez ohľadu na pravidlo 15.4 (b), potvrdenie každého určenia podľa pravidla 4.9 (c) vykonané podľa ustanovenia pravidla 4.9 (b), je predmetom zaplatenia prijímaciemu úradu toľko poplatkov za určenie (v prospech Medzinárodného úradu), koľko národných patentov a regionálnych patentov prihlasovateľ na základe potvrdenia požaduje, a potvrdzovacieho poplatku (v prospech prijímacieho úradu), ako je ustanovené v Sadzobníku poplatkov.

(b) Ak suma zaplatená prihlasovateľom v lehote podľa ustanovenia pravidla 4.9 (b) (ii) nepostačuje, aby pokryla poplatky podľa odseku (a), musí prijímací úrad prideliť sumu tak, ako určil prihlasovateľ, alebo ak taká špecifikácia od prihlasovateľa chýba, podľa toho, ako je predpísané v Administratívnych smerniciach.

15.6. Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti medzinárodný poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa ustanovení článku 11 záporné, alebo

(ii) ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška vezme späť alebo sa považuje za späťvzatú.

Pravidlo 16

Rešeršový poplatok

16.1. (bez zmeny)

16.2. Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti rešeršový poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa ustanovení článku 11 (1) záporné, alebo

(ii) ak sa pred odovzdaním rešeršového vyhotovenia orgánu pre medzinárodnú rešerš medzinárodná prihláška vezme späť alebo sa považuje za späťvzatú.

16.3. (bez zmeny)

Pravidlo 16 bis

Predĺženie lehôt na platenie poplatkov

16 bis.1. Výzva prijímacieho úradu

(a) Ak v okamihu splatnosti podľa ustanovenia pravidla 14.1 (b), pravidla 15.4 (a) a pravidla 16.1 (f) prijímací úrad zistí, že za medzinárodnú prihlášku mu prihlasovateľ nezaplatil žiadne poplatky alebo že suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je menšia, ako je potrebné na krytie odovzdávacieho poplatku, základného poplatku a rešeršového poplatku, vyzve prijímací úrad prihlasovateľa, aby mu zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov, spolu s prípadným poplatkom za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis. 2, v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidla 15.4 (b) prijímací úrad zistí, že platba vykonaná prihlasovateľom za medzinárodnú prihlášku nestačí na krytie poplatkov za určenie, ktoré sú potrebné na úhradu všetkých určení podľa pravidla 4.9 (a), vyzve prijímací úrad prihlasovateľa, aby mu zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov, spolu s prípadným poplatkom za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis. 2, v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(c) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) alebo (b) a prihlasovateľ v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy nezaplatil celú splatnú sumu, včítane prípadného poplatku za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis. 2, prijímací úrad:

(i) pridelí zaplatenú sumu podľa určenia prihlasovateľa alebo v prípade, že taká špecifikácia chýba, podľa predpisu Administratívnych smerníc;

(ii) vydá prípadné uznesenie podľa článku 14 (3), a

(iii) postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.

16 bis.2. Poplatok za neskoré platenie

(a) Platenie poplatkov ako odozva na výzvu podľa pravidla 16 bis 1 (a) alebo (b) môže prijímací úrad podrobiť zaplateniu poplatku za neskoré platenie. Tento poplatok sa platí prijímaciemu úradu. Výška tohto poplatku je:

(i) 50 % sumy nezaplatených poplatkov, určenej vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia, ako je odovzdávací poplatok, sumu rovnajúcu sa odovzdávaciemu poplatku.

(b) Výška poplatku za neskoré platenie však nesmie prekročiť sumu základného poplatku.

(c) (zrušené)

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1. (bez zmeny)

17.2. Predkladanie kópií

(a) bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Ak bola medzinárodná prihláška zverejnená podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného dokladu na požiadanie každému, za úhradu nákladov, pokiaľ pred zverejnením:

(i) nebola medzinárodná prihláška vzatá späť

(ii) nebolo uplatnenie priority vzaté späť alebo podľa pravidla 4.10 (b) sa predpokladá, že priorita nebola uplatnená, alebo

(iii) nebolo vyhlásenie podľa článku 8 (1) zrušené podľa pravidla 4.10 (d).

(d) Odseky (a) až (c) sa použijú tiež na každú prvšiu medzinárodnú prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje v neskoršej medzinárodnej prihláške.

Pravidlo 18

Prihlasovateľ

18.1. (bez zmeny)

18.2. (bez zmeny)

18.3. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať medzinárodnú prihlášku, ak aspoň jeden z nich je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9.

18.4. Informácie o požiadavkách národného zákonodarstva, pokiaľ ide o prihlasovateľa

(a) (zrušené)

(b) (zrušené)

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 19

Príslušný prijímací úrad

19.1. Kde sa podávajú prihlášky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

19.2. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, považujú sa požiadavky pravidla 19.1 za splnené, keď národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška podala, je národným úradom zmluvného štátu alebo úradom činným pre zmluvný štát, ktorého občianstvo má aspoň jeden z prihlasovateľov alebo aspoň jeden z prihlasovateľov má v tomto štáte sídlo.

19.3. (bez zmeny)

Pravidlo 20

Príjem medzinárodnej prihlášky

20.1. Dátum a číslo

(a) Len čo dôjdu písomnosti za účelom podania medzinárodnej prihlášky, vyznačí prijímací úrad nezmazateľne na žiadosti každého prijatého vyhotovenia dátum, keď tieto písomnosti skutočne došli, a na každom liste každého prijatého vyhotovenia číslo medzinárodnej prihlášky.

(b) (bez zmeny)

20.2. Príjem v rôznych dňoch

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

20.3. (bez zmeny)

20.3. bis (zrušené)

20.4. Zistenie podľa článku 11 (1)

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Na účely ustanovenia článku 11 (1) (ii) bude postačujúce, ak náležitosti uvedené v článku 11 (1) (iii) (d) a (e) budú v jazyku uznanom podľa pravidla 12.1 (a) alebo (c).

(d) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa odsek (c) aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad zverejní ihneď vo Vestníku.

20.5. Kladné zistenie

(a) Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné, prijímací úrad opečiatkuje žiadosť názvom prijímacieho úradu a slovami „PCT International Application“ alebo „Demande internationale PCT“. Keď nie je oficiálnym jazykom prijímacieho úradu ani angličtina, ani francúzština, môže slová „International Application“ alebo „Demande internationale“ sprevádzať preklad týchto slov do oficiálneho jazyka prijímacieho úradu.

(b) Vyhotovenie, ktorého žiadosť bola takto opečiatkovaná, bude archívnym vyhotovením medzinárodnej prihlášky.

(c) (bez zmeny)

20.6. (bez zmeny)

20.7. (bez zmeny)

20.8. (bez zmeny)

20.9. (bez zmeny)

Pravidlo 21

Príprava vyhotovenia (bez zmeny)

Pravidlo 22

Odovzdávanie archívneho vyhotovenia (bez zmeny)

Pravidlo 23

Odovzdanie rešeršového vyhotovenia

23.1. Postup

(a) Rešeršové vyhotovenie odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš najneskôr v ten istý deň, keď odovzdá archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu, pokiaľ bol zaplatený rešeršový poplatok. V opačnom prípade sa rešeršové vyhotovenie odovzdá ihneď po zaplatení rešeršového poplatku.

(b) (zrušené)

Pravidlo 24

Príjem archívneho vyhotovenia Medzinárodným úradom

24.1. (zostáva zrušené)

24.2. Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia

(a) Medzinárodný úrad oznámi ihneď:

(i) prihlasovateľovi,

(ii) prijímaciemu úradu, a

(iii) orgánu pre medzinárodnú rešerš (pokiaľ tento neoznámil Medzinárodnému úradu, že si nepraje byť takto informovaný), že prijal archívne vyhotovenie, a dátum tohto prijatia. V oznámení musí byť označená medzinárodná prihláška číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí obsahovať aj dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam štátov určených podľa pravidla 4.9 (a) a prípadne tých štátov, ktorých určenia boli potvrdené podľa pravidla 4.9 (c).

(b) Každý určený úrad, ktorý oznámil Medzinárodnému úradu, že si praje dostávať oznámenia podľa odseku (a) pred postúpením podľa pravidla 47.1, musí byť Medzinárodným úradom informovaný:

(i) ak sa príslušné určenie vykonalo podľa pravidla 4.9 (a), ihneď po prijatí archívneho vyhotovenia;

(ii) ak sa príslušné určenie vykonalo podľa pravidla 4.9 (b), ihneď po tom, čo prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad o potvrdení tohto určenia.

(c) Ak sa archívne vyhotovenie prijalo po uplynutí lehoty uvedenej v pravidle 22.3, musí Medzinárodný úrad ihneď informovať prihlasovateľa, prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš.

Pravidlo 25

Príjem rešeršového vyhotovenia orgánom pre medzinárodnú rešerš (bez zmeny)

Pravidlo 26

Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

26.1. (bez zmeny)

26.2. (bez zmeny)

26.3. (bez zmeny)

26.3. bis (bez zmeny)

26.3 ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3 (4) (i)

(a) Ak niektorá časť medzinárodnej prihlášky, iná než tie, ktoré sú uvedené v článku 11 (1) (iii) (d) a (e), nie je v súlade s pravidlom 12.1, musí prijímací úrad vyzvať prihlasovateľa na predloženie požadovanej opravy. Pravidlá 26.1 (a), 26.2, 26.6 a 29.1 sa použijú primerane.

(b) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (a) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa odsek (a) aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejní vo Vestníku.

26.4. (bez zmeny)

26.5. (bez zmeny)

26.6. (bez zmeny)

Pravidlo 27

Nezaplatenie poplatkov

27.1. Poplatky

(a) Na účely ustanovenia článku 14 (3) (a) sa pod pojmom „poplatky predpísané podľa článku 3 (4) (iv)“ rozumie: odovzdávací poplatok (pravidlo 14), základný poplatok ako časť medzinárodného poplatku [pravidlo 15.1 (i)], rešeršový poplatok (pravidlo 16) a poplatok za neskoré platenie, pokiaľ sa vyžaduje (pravidlo 16 bis. 2.).

(b) Na účely ustanovenia článku 14 (3) (a) a (b) sa pod pojmom „poplatky predpísané podľa článku 4 (2)“ rozumie poplatok za určenie ako časť medzinárodného poplatku [pravidlo 15.1(ii)] a poplatok za neskoré platenie, pokiaľ sa vyžaduje (pravidlo 16 bis. 2).

Pravidlo 28

Nedostatky zistené Medzinárodným úradom (bez zmeny)

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky alebo určenia, ktoré sa považujú za späťvzaté podľa článku 14 (1), (3) alebo (4)

29.1. Zistenie prijímacieho úradu

(a) Ak prijímací úrad vydá podľa ustanovenia článku 14 (1) (b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14 (3) (a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1 (a)] alebo podľa článku 14 (4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11 (1)] uznesenie, že sa medzinárodná prihláška považuje za späťvzatú:

(i) (bez zmeny)

(ii) prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu, a Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému štátu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení;

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny)

(b) Ak prijímací úrad vydá podľa ustanovenia článku 14 (3) (b) [nezaplatenie predpísaného poplatku za určenie podľa pravidla 27.1 (b)] uznesenie, že určenie určitého štátu sa považuje za späťvzaté, prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu. Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému úradu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení.

29.2. (bez zmeny)

29.3. (bez zmeny)

29.4. (bez zmeny)

Pravidlo 30

Lehota podľa článku 14 (4) (bez zmeny)

Pravidlo 31

Vyhotovenia požadované podľa článku 13 (bez zmeny)

Pravidlo 32

(vyčiarknuté)

Pravidlo 32 bis

(vyčiarknuté)

Pravidlo 33

Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš

33.1. Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš

(a) (bez zmeny)

(b) Ak písomný materiál odkazuje na ústne oznámenie, využitie, predvedenie alebo na iný spôsob, ktorým bol obsah písomného materiálu sprístupnený verejnosti, a ak došlo k takému sprístupneniu pred dátumom medzinárodného podania, uvedie sa táto skutočnosť v správe o medzinárodnej rešerši osobitne a osobitne sa uvedie aj dátum, kedy k tomu došlo, ak k sprístupneniu písomného materiálu došlo k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší, ako je dátum medzinárodného podania.

(c) Každá zverejnená prihláška alebo patent, ktorých dátum zverejnenia je rovnaký alebo neskorší ako dátum podania, alebo prípadne dátum uplatnenej priority je skorší, než je dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom rešerše, a ktoré by patrili k relevantnému známemu stavu techniky na účely ustanovenia článku 15 (2) zverejnením pred dátumom medzinárodného podania, uvedú sa v správe o medzinárodnej rešerši osobitne.

33.2. (bez zmeny)

33.3. (bez zmeny)

Pravidlo 34

Minimálna dokumentácia (bez zmeny)

Pravidlo 35

Orgán príslušný pre medzinárodnú rešerš (bez zmeny)

Pravidlo 36

Minimálne požiadavky na orgán pre medzinárodnú rešerš

36.1. Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16 (3) (c) sú tieto:

(i) (bez zmeny)

(ii) tento úrad alebo organizácia musí vlastniť alebo mať prístup aspoň k minimálnej dokumentácii podľa ustanovení pravidla 34, riadne usporiadanú na účely rešerše, v papierovej forme alebo v mikrozázname alebo uloženú na elektronickom nosiči.

(iii) (bez zmeny)

Pravidlo 37

Chýbajúci alebo chybný názov (bez zmeny)

Pravidlo 38

Chýbajúca alebo chybná anotácia

38.1. (bez zmeny)

38.2. Vyhotovenie anotácie

(a) Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal oznámenie od prijímacieho úradu v tom zmysle, že prihlasovateľ bol vyzvaný, aby anotáciu predložil, alebo keď uvedený orgán zistí, že anotácia nevyhovuje ustanoveniu pravidla 8, vyhotoví anotáciu sám (v jazyku, v ktorom je medzinárodná prihláška zverejnená).

(b) Prihlasovateľ smie, do jedného mesiaca od dátumu podania správy o medzinárodnej rešerši poštou, zaslať pripomienky k anotácii vyhotovenej orgánom pre medzinárodnú rešerš. Ak tento orgán zmení anotáciu, ktorú vyhotovil, oznámi zmenu Medzinárodného úradu.

Pravidlo 39

Predmet podľa článku 17 (2) (a) (i) (bez zmeny)

Pravidlo 40

Nedostatok jednotnosti vynálezu (medzinárodnej rešerše)

40.1. (bez zmeny)

40.2. Dodatočné poplatky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Ak prihlasovateľ, podľa ustanovenia odseku (c), zaplatil dostatočný poplatok so sťažnosťou, smie orgán pre medzinárodnú rešerš po tom, čo preskúmal oprávnenosť výzvy, zaplatiť dodatočný poplatok, požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil poplatok za preskúmanie sťažnosti (poplatok za „sťažnosť“). Poplatok za sťažnosť sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu oznámenia výsledku preskúmania prihlasovateľovi. Pokiaľ je poplatok za sťažnosť v tejto lehote zaplatený, považuje sa sťažnosť za späťvzatú. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak trojčlenná komisia, osobitná stolica alebo vyšší orgán uvedené v odseku (c) zistia, že sťažnosť bola úplne oprávnená.

40.3. (bez zmeny)

Pravidlo 41

Predchádzajúca rešerš, iná ako medzinárodná rešerš (bez zmeny)

Pravidlo 42

Lehota pre medzinárodnú rešerš (bez zmeny)

Pravidlo 43

Medzinárodná rešeršová správa

43.1. Označenie

V medzinárodnej rešeršovej správe musí byť označený orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý ju vykonal, uvedením názvu tohto orgánu a medzinárodná prihláška uvedením čísla medzinárodnej prihlášky, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

43.2. Dátumy

Medzinárodná rešeršová správa musí byť opatrená dátumom a musí uvádzať dátum, kedy bola medzinárodná rešerš skutočne dokončená. Musí v nej byť uvedený dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita, alebo ak sa uplatňuje priorita z viacerých ako jednej prvšej prihlášky, dátum podania tej prihlášky, ktorá sa z časového hľadiska podala ako prvá.

43.3. (bez zmeny)

43.4. (bez zmeny)

43.5. Citácia

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Ak sú relevantné alebo čiastočne relevantné len niektoré miesta citovaného materiálu, uvedú sa napríklad označením stránky, stĺpca alebo riadkov, kde tieto miesta sú. Ak je relevantný celý materiál, ale niektoré miesta sú čiastočne relevantné, také miesta sa označia, pokiaľ je také označenie možné.

43.6. Odbory, v ktorých sa rešerš urobila

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Ak sa medzinárodná rešerš založila alebo rozšírila na elektronickú bázu dát, môže medzinárodná rešeršová správa uvádzať názov databázy, a ak sa to považuje pre iných za užitočné a za vykonateľné, použité rešeršové výrazy.

43.7. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodnú rešerš, uvedie sa to v medzinárodnej rešeršovej správe. Ďalej, ak sa medzinárodná rešerš urobila iba na hlavný vynález alebo na menej ako celý vynález [článok 17 (3) (a)], musí medzinárodná rešeršová správa uvádzať, pre ktoré časti medzinárodnej prihlášky sa rešerš urobila a pre ktoré nie.

43.8. Splnomocnený úradník

V medzinárodnej rešeršovej správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý je zodpovedný za túto správu.

43.9. Dodatkové údaje

Medzinárodná rešeršová správa nesmie obsahovať nič iné než to, čo je obsiahnuté v pravidlách 33.1 (b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2 (a) a údaje podľa ustanovenia článku 17 (2) (b), pričom Administratívne smernice môžu dovoliť začlenenie dodatkových údajov do medzinárodnej rešeršovej správy, osobitne v Administratívnych smerniciach uvedených. Medzinárodná rešeršová správa nesmie obsahovať a Administratívne smernice nemôžu dovoliť začlenenie žiadneho vyjadrenia názoru, odôvodnení, argumentov alebo vysvetlení.

43.10. (bez zmeny)

Pravidlo 44

Odovzdanie medzinárodnej rešeršovej správy, atď.

44.1. (bez zmeny)

44.2. Názov alebo anotácia

(a) Medzinárodná rešeršová správa musí buď uvádzať, že orgán pre medzinárodnú rešerš schvaľuje názov a anotáciu tak, ako ich predložil prihlasovateľ, alebo sa k nej priloží text názvu a) alebo anotácie tak, ako ho vyhotovil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovení pravidiel 37 a 38.

(b) (zrušené)

(c) (zrušené)

44.3. Kópie citovaných materiálov

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (zrušené)

(d) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže svoje povinnosti podľa ustanovení odsekov (a) a (b) vykonávať prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu má zodpovednosť.

Pravidlo 45

Preklad medzinárodnej rešeršovej správy (bez zmeny)

Pravidlo 46

Úprava nárokov v konaní pred Medzinárodným úradom

46.1. (bez zmeny)

46.2. Miesto podania

Zmeny vykonané podľa ustanovení článku 19 sa musia podať priamo na Medzinárodnom úrade.

46.3. (bez zmeny)

46.4. (bez zmeny)

46.5. (bez zmeny)

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1. Postup

(a) (bez zmeny)

(a-bis) Medzinárodný úrad musí oznámiť každému určenému úradu pri postúpení podľa článku 20 skutočnosť prijatia archívneho vyhotovenia a dátum tohto prijatia a skutočnosť prijatia prioritného dokladu a dátum tohto prijatia. Toto oznámenie sa musí tiež zaslať každému určenému úradu, ktorý sa vzdal práva na postúpenie podľa ustanovenia článku 20, pokiaľ sa taký úrad tiež nevzdal práva na oznámenie o svojom určení.

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) (bez zmeny)

47.2. (bez zmeny)

47.3. (bez zmeny)

47.4. Výslovná žiadosť podľa článku 23 (2)

V prípade podania výslovnej žiadosti prihlasovateľa na určenom úrade podľa ustanovení článku 23 (2) predtým, než došlo k postúpeniu podľa ustanovení článku 20, musí Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa alebo určeného úradu ihneď uskutočniť toto postúpenie tomuto úradu.

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1. (bez zmeny)

48.2. Obsah

(a) Brožúra musí obsahovať

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny)

(v) (bez zmeny)

(vi) (bez zmeny)

(vii) (bez zmeny) s výnimkou toho, že bodka sa nahradila čiarkou)

(viii) všetky údaje, týkajúce sa uloženého mikroorganizmu, predložené podľa ustanovení pravidla 13 bis oddelene od opisu, spolu s uvedením dátumu, kedy Medzinárodný úrad také údaje dostal.

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) (bez zmeny)

(f) (bez zmeny)

(g) (bez zmeny)

(h) (bez zmeny)

(i) (bez zmeny)

48.3. (bez zmeny)

48.4. (bez zmeny)

48.5. (bez zmeny)

48.6. Ohlásenie určitých skutočností

(a) (bez zmeny)

(b) (zrušené)

(c) Ak sú medzinárodná prihláška, určenie niektorého určeného štátu alebo uplatnené priority odvolané podľa ustanovenia pravidla 90 bis po tom, čo sa skončili prípravy na medzinárodné zverejnenie, publikuje sa vo Vestníku oznámenie o späťvzatí.

Pravidlo 49

Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22

49.1. (bez zmeny)

49.3. (bez zmeny)

49.3. (bez zmeny)

49.4. (bez zmeny)

49.5. Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu

(a) Na účely ustanovenia článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu, nárokov, textov na výkresoch a anotácie. Ak o to žiada určený úrad, preklad sa s výhradou odsekov (b), (c-bis) a (e):

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(c-bis) Ak prihlasovateľ predloží určenému úradu, ktorý požaduje podľa odseku (a) (ii) preklad tak nárokov tak ako boli podané, ako aj upravených nárokov, len jeden z dvoch požadovaných prekladov, nemusí tento určený úrad brať do úvahy nároky, ktorých preklad nebol predložený, alebo môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad v primeranej lehote určenej vo výzve. Ak určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad, a tento sa nepredloží v lehote určenej vo výzve, nemusí určený úrad brať do úvahy tie nároky, ktorých preklad sa nepredložil, alebo môže považovať medzinárodnú prihlášku za späťvzatú.

(d) (bez zmeny)

(e) Určený úrad, ktorý požaduje podľa odseku (a) predloženie kópie výkresov, musí vyzvať prihlasovateľa, ak ju prihlasovateľ opomenul predložiť v lehote podľa ustanovení článku 22, aby predložil túto kópiu v primeranej lehote určenej vo výzve.

(f) (bez zmeny)

(g) (bez zmeny)

(h) Ak prihlasovateľ nepredložil preklad anotácie alebo preklad niektorého údaja podľa ustanovenia pravidla 13 bis. (4), určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby taký preklad, ak to považuje za potrebné, predložil v primeranej lehote určenej vo výzve.

(i) (bez zmeny)

(j) (bez zmeny)

(k) Ak názov určil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovenia pravidla 37.2, musí preklad obsahovať takto určený názov.

(l) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c-bis) alebo odsek k) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa príslušný odsek aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie ihneď Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku.

Pravidlo 50

Oprávnenie podľa článku 22.3 (bez zmeny)

Pravidlo 51

Preskúmanie určenými úradmi

51.1. Lehota pre podanie žiadosti o zaslanie kópií

Lehota uvedená v článku 25 (1) (c) je dva mesiace od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi podľa ustanovení pravidiel 20.7 (i), 24.2 (c), 29.1 (a) (ii) alebo 29.1 (b).

51.2. (bez zmeny)

51.3. (bez zmeny)

Pravidlo 51 bis

Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27 (1), (2), (6) a (7)

51 bis.1. Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

51 bis.2. Príležitosť splniť národné požiadavky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (zrušené)

Pravidlo 52

Úprava nárokov, opisu a výkresov na určených úradoch (bez zmeny)

ČASŤ C

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA TÝKAJÚ HLAVY II ZMLUVY

Pravidlo 53

Návrh

53.1. Forma

(a) Návrh sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok. Podrobnosti tlačeného formulára a návrhu podávaného ako počítačový výtlačok upravia Administratívne smernice.

(b) Vyhotovenie tlačeného formulára návrhu poskytne bezplatne prijímací úrad alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) (zrušené)

53.2. Obsah

(a) Návrh musí obsahovať:

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny s výnimkou toho, že bodka sa nahrádza čiarkou)

(v) prípadne vyhlásenie týkajúce sa úprav

(b) (bez zmeny)

53.3. (bez zmeny)

53.4. Prihlasovateľ

Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa prihlasovateľa, platia pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí primerane. Požaduje sa, aby sa v návrhu uviedli iba prihlasovatelia pre zvolené štáty.

53.5. Zástupca alebo spoločný splnomocnenec

Ak bol ustanovený zástupca alebo spoločný splnomocnenec, musí sa to uviesť v návrhu. Platia pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.7 platí primerane.

53.6. Údaje o medzinárodnej prihláške

Medzinárodná prihláška sa uvedie menom a adresou prihlasovateľa, názvom vynálezu, dátumom medzinárodného podania (ak je tento dátum známy prihlasovateľovi) a číslom medzinárodnej prihlášky, alebo ak toto číslo nie je prihlasovateľovi známe, názvom prijímacieho úradu, na ktorom bola medzinárodná prihláška podaná.

(a) V návrhu sa z určených štátov, ktoré sú viazané hlavou II Zmluvy („štáty prichádzajúce do úvahy“) uvedie aspoň jeden zmluvný štát ako zvolený štát.

(b) Voľba zmluvných štátov sa v návrhu urobí:

(i) uvedením, že sú zvolené všetky štáty prichádzajúce do úvahy, alebo

(ii) v prípade štátov, ktoré boli určené za účelom získania národných patentov, uvedením týchto štátov prichádzajúcich do úvahy, ktoré sú zvolené, a v prípade štátov, ktoré boli určené za účelom získania regionálneho patentu, uvedením príslušného regionálneho patentu spolu s údajom, že buď všetky štáty prichádzajúce do úvahy, ktoré sú členskými štátmi Zmluvy o príslušnom regionálnom patente, sú zvolené, alebo uvedením tých zo spomenutých štátov, ktoré sú zvolené.

53.8. Podpis

(a) S výhradou odseku b) musí návrh podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ktorí návrh vypracovali

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podali návrh, ktorom je zvolený štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podal vynálezca, a ak prihlasovateľ pre tento zvolený štát, ktorý je vynálezcom, odmietol podpísať návrh alebo ho nemožno nájsť alebo dosiahnuť ani po vynaložení značného úsilia, návrh nemusí podpísať tento prihlasovateľ („dotyčný prihlasovateľ“), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a

(i) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum je predložené uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa alebo

(ii) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám pravidla 4.15 (b) sa vyhovelo.

53.9. Vyhlásenie týkajúce sa úprav

(a) Ak sa urobili úpravy podľa ustanovení článku 19, musí byť vo vyhlásení týkajúcom sa úprav uvedené, či si na účely medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ praje, aby sa tieto úpravy

(i) vzali do úvahy, pričom v tomto prípade sa musí prednostne predložiť, spolu s návrhom aj kópia úprav, alebo

(ii) považovali za zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(b) Ak sa podľa článku 19 neurobili žiadne úpravy a lehota na podanie takých úprav dosiaľ neuplynula, môže sa vo vyhlásení uviesť, že si prihlasovateľ praje, aby sa začatie medzinárodného predbežného prieskumu odložilo podľa ustanovenia pravidla 69.1 (d).

(c) Ak sú podľa ustanovení článku 34 predložené úpravy spolu s návrhom, musí sa to uviesť vo vyhlásení.

Pravidlo 54

Prihlasovateľ oprávnený na podanie návrhu

54.1. (bez zmeny)

54.2. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať návrh podľa ustanovenia článku 31 (2), ak aspoň jeden z prihlasovateľov, ktorý podal návrh je

(i) občanom zmluvného štátu, ktorý je viazaný hlavou II Zmluvy alebo má v tomto štáte sídlo, a medzinárodná prihláška bola podaná na prijímacom úrade zmluvného štátu viazaného hlavou II Zmluvy alebo na úrade činnom pre tento štát, alebo

(ii) (bez zmeny)

54.3. (zrušené)

54.4. Prihlasovateľ, ktorý nie je oprávnený podať návrh

(a) Ak prihlasovateľ nemá právo podať návrh, alebo v prípade dvoch alebo viacerých prihlasovateľov, ktorých nemajú právo podať návrh podľa ustanovení pravidla 54.2., platí, že návrh nebol predložený.

(b) (zrušené)

Pravidlo 55

Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum) (bez zmeny)

Pravidlo 56

Neskoršia voľba

56.1. Voľby predložené neskôr ako návrh

(a) Voľba štátov po tom, čo sa predložil návrh („neskoršia voľba“), sa vykoná oznámením predloženým Medzinárodnému úradu. V oznámení musia byť uvedené medzinárodná prihláška a návrh a musí v ňom byť uvedený údaj podľa ustanovenia pravidla 53.7 (b) (ii).

(b) S výhradou odseku (c) musí oznámenie podľa odseku (a) podpísať prihlasovateľ pre príslušné zvolené štáty alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ pre tieto štáty, všetci prihlasovatelia.

(c) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú oznámenie o neskoršej voľbe štátu, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podával vynálezca, a ak prihlasovateľ pre tento zvolený štát, ktorý je vynálezcom, odmietol podpísať oznámenie, alebo ho nemohli nájsť alebo dosiahnuť ani po vynaložení značného úsilia, oznámenie nemusí podpísať tento prihlasovateľ („dotyčný prihlasovateľ“), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a ak

(i) sa Medzinárodnému úradu predloží uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa, alebo

(ii) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám pravidla 4.15 b) sa vyhovelo, alebo nepodpísal návrh, ale požiadavkám ustanovenia pravidla 53.8 b) sa vyhovelo.

(d) Prihlasovateľ pre štát zvolený neskoršou voľbou nemusí byť uvedený ako prihlasovateľ v návrhu.

(e) Ak oznámenie o neskoršej voľbe sa predloží po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority, Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi, že voľba nemá účinok určený v článku 39 (1) (a), a že pokiaľ ide o dotyčný zvolený úrad, úkony podľa ustanovení článku 22 musia byť vykonané v lehote podľa článku 22.

(f) Bez ohľadu na ustanovenie odseku (a), ak predloží prihlasovateľ oznámenie týkajúce sa neskoršej voľby radšej orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum ako Medzinárodnému úradu, potom tento orgán vyznačí dátum prijatia tohto oznámenia a doručí ho ihneď Medzinárodnému úradu. V takom prípade platí, že oznámenie bolo predložené Medzinárodnému úradu podľa uvedeného dátumu.

56.2. (bez zmeny)

56.3. (bez zmeny)

56.4. Forma neskoršej voľby

Oznámenie o neskoršej voľbe sa odporúča formulovať takto: „V súvislosti s medzinárodnou prihláškou podanou na ....., (dňa)..... pod číslom ..... prihlasovateľom ..... a v súvislosti s návrhom na medzinárodný predbežný prieskum predloženým (dňa) ..... , (orgánu.....), volí podpísaný tieto ďalšie štáty (štát) podľa článku 31 Zmluvy o patentovej spolupráci: .... .“

56.5. (bez zmeny)

Pravidlo 57

Rokovací poplatok

57.1. Poplatková povinnosť

(a) (bez zmeny)

(b) (zrušené)

57.2. Výška poplatku

(a) Výška rokovacieho poplatku je určená sadzobníkom poplatkov

(b) (zrušené)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) (bez zmeny)

57.3. Dátum a spôsob platenia

(a) (bez zmeny)

(b) (zrušené)

(c) (bez zmeny)

(d) (zrušené)

57.4. Nezaplatenie

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

57.5. (zrušené)

57.6. Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti rokovací poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak sa návrh vezme späť predtým, než ho zaslal tento orgán Medzinárodnému úradu, alebo

(ii) ak podľa ustanovenia pravidla 54.4 a) platí, že návrh nebol predložený.

Pravidlo 58

Poplatok za predbežný prieskum (bez zmeny)

Pravidlo 59

Orgán príslušný pre medzinárodný predbežný prieskum

59.1. Návrhy podľa článku 31 (2) (a)

Pre návrhy podľa ustanovenia článku 31 (2) (a) musí každý prijímací úrad zmluvného štátu viazaného ustanoveniami hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre takýto zmluvný štát, podľa podmienok príslušnej dohody podľa článku 32 (2) a (3), oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je príslušný na vykonávanie medzinárodného predbežného prieskumu medzinárodných prihlášok, ktoré sa na ňom podali. Medzinárodný úrad túto informáciu bez odkladu zverejní. Ak príslušných orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum je niekoľko, platia ustanovenia pravidla 35.2 primerane.

59.2. (bez zmeny)

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu alebo voľby

60.1. Nedostatky návrhu

(a) Ak návrh nevyhovuje požiadavkám uvedeným v pravidlách 53.1, 53.2 (a) (i) až (iv), 53.2 (b), 53.3 až 53.8 a 55, vyzve orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prihlasovateľa, aby nedostatky v primeranej lehote opravil. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže kedykoľvek pred rozhodnutím predĺžiť.

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh došiel s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že návrh pri predložení obsahoval aspoň voľbu a umožňoval identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že návrh došiel dňom, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal opravu.

(c) S výhradou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh sa nepredložil.

(d) Ak po uplynutí lehoty podľa odseku (a) chýba podpis podľa pravidla 53.8 alebo predpísaný údaj týkajúci sa prihlasovateľa pre určitý zvolený štát, predpokladá sa, že voľba tohto štátu sa nevykonala.

(e) Ak nedostatok zistil Medzinárodný úrad, upozorní tento úrad na nedostatok orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý potom postupuje podľa odsekov (a) až (d).

(f) Ak návrh neobsahuje vyhlásenie týkajúce sa úprav, bude orgán pre medzinárodný predbežný prieskum postupovať podľa pravidiel 66.1 a 69.1 (a) alebo (b).

(g) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale žiadne úpravy sa v skutočnosti nepredložili, vyzve orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prihlasovateľa, aby úpravy predložil v lehote ustanovenej vo výzve, a bude postupovať podľa pravidla 69.1 (e).

60.2. Nedostatky neskoršej voľby

(a) Ak oznámenie o neskoršej voľbe nevyhovuje požiadavkám pravidla 56, vyzve Medzinárodný úrad prihlasovateľa, aby opravil nedostatky v primeranej lehote. Táto lehota nesmie byť kratšia než jeden mesiac od dátumu výzvy. Medzinárodný úrad ju môže kedykoľvek pred rozhodnutím predĺžiť.

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že oznámenie došlo s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že oznámenie pri predložení obsahovalo aspoň jednu voľbu a umožňovalo identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že oznámenie došlo dňom, keď Medzinárodný úrad dostal opravu.

(c) S výhradou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že oznámenie sa nepredložilo.

(d) Ak chýba po uplynutí lehoty podľa odseku (a), pokiaľ ide o prihlasovateľa pre určitý zvolený štát, podpis požadovaný podľa pravidla 56.1 (b) a (c), alebo meno alebo adresa, predpokladá sa, že voľba tohto štátu sa nevykonala.

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a volieb

61.1. Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) (bez zmeny)

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď písomne informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak predpokladá, podľa pravidiel 54.4 (a), 57.4 (c), 58.2 (c) alebo 60.1 (c), že návrh sa nepredložil, alebo keď predpokladá, že voľba podľa pravidla 60.1 (d) sa nevykonala, bude o tom orgán pre medzinárodný predbežný prieskum informovať prihlasovateľa a Medzinárodný úrad.

(c) Medzinárodný úrad musí ihneď oznámiť prihlasovateľovi príjem a dátum prijatia oznámenia o neskoršej voľbe. Dátumom je buď dátum skutočného prijatia Medzinárodným úradom, alebo prípadne dátum podľa pravidla 56.1 (f) alebo 60.2 (b). Ak podľa pravidla 60.2 (c) platí, že oznámenie sa nepredložilo, alebo keď podľa pravidla 60.2 (d) sa neskoršia voľba považuje za nevykonanú, oznámi to Medzinárodný úrad prihlasovateľovi.

61.2. Správa zvoleným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) V správe musí byť uvedené číslo a dátum podania medzinárodnej prihlášky, meno prihlasovateľa, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje (ak sa priorita uplatňuje), dátum prijatia návrhu orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum a v prípade neskoršej voľby dátum prijatia oznámenia o neskoršej voľbe. Tento dátum musí byť skutočným dátumom prijatia Medzinárodným úradom, alebo prípadne dátumom podľa ustanovenia pravidla 56.1 (f) alebo 60.2 (b).

(c) Správa sa musí zaslať zvolenému úradu spolu s postúpením podľa článku 20. Voľby vykonané po tomto postúpení sa musia oznámiť ihneď po tom, čo sa uskutočnili.

(d) Ak prihlasovateľ výslovne požiada zvolený úrad podľa ustanovenia článku 40 (2), pred tým, než došlo k postúpeniu podľa článku 20, musí Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa alebo zvoleného úradu ihneď uskutočniť postúpenie tomuto úradu.

61.3. Informácie pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad písomne informuje prihlasovateľa o správe podľa pravidla 61.2 a o zvolených úradoch oznámených podľa článku 31 (7).

61.4. Zverejnenie vo Vestníku

Ak sa návrh podal pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, zverejní Medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámením vo Vestníku ihneď po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky. V oznámení sa uvedú všetky určené štáty viazané hlavou II Zmluvy, ktoré sa nezvolili.

Pravidlo 62

Kópia úprav podľa článku 19 pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

62.1. Úpravy vykonané pred podaním návrhu

Pri prijatí návrhu od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum zašle Medzinárodný úrad bez meškania kópiu úprav podľa ustanovení článku 19 tomuto orgánu, pokiaľ tento orgán neuviedol, že už túto kópiu dostal.

62.2. Úpravy vykonané po podaní návrhu

(a) Ak v čase podania úprav podľa článku 19 sa už návrh predložil, musí prihlasovateľ radšej súčasne s podaním úprav na Medzinárodnom úrade, podať tiež kópiu týchto úprav na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum. V každom prípade musí Medzinárodný úrad ihneď zaslať vyhotovenie týchto úprav tomuto orgánu.

(b) (zrušené)

Pravidlo 63

Minimálne požiadavky na orgány pre medzinárodný predbežný prieskum (bez zmeny)

Pravidlo 64

Známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum

64.1. (bez zmeny)

64.2. Nepísomné zverejnenie

V prípadoch, keď k sprístupneniu verejnosti došlo ústnym oznámením, použitím, predvedením alebo inými nepísomnými spôsobmi („nepísomné zverejnenie“), pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1 (b) a dátum takého nepísomného zverejnenia je uvedený v písomnom zverejnení, ktoré sa sprístupnilo verejnosti k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší než rozhodný dátum, sa nepísomné zverejnenie nepovažuje za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na také nepísomné zverejnenie upozorní, spôsobom ustanoveným v pravidle 70.9.

64.3. Niektoré zverejnené doklady

V prípadoch, keď prihláška alebo patent, ktorá by predstavovala známy stav techniky na účely článku 33 (2) a (3), keby sa zverejnila pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1, sa zverejnila k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší ako rozhodný dátum, ale podala pred rozhodným dátumom, alebo ak sa v nej uplatňovala priorita z prvšej prihlášky, ktorá bola podaná pred rozhodným dátumom, nepovažuje sa taká zverejnená prihláška alebo patent za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na takú prihlášku alebo patent upozorní spôsobom ustanoveným v pravidle 70.10.

Pravidlo 65

Tvorivé riešenie alebo riešenie, ktoré nie je naporúdzi (bez zmeny)

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1. Podklad medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) až (d) musí byť medzinárodný predbežný prieskum založený na medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná.

(b) Prihlasovateľ môže predložiť úpravy podľa ustanovení článu 34 v čase podania návrhu alebo s výhradou pravidla 66.4 bis predtým, než sa vyhotovila správa o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(c) Úpravy podľa článu 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, musia sa vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ nie sú nahradené alebo zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(d) Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, a úpravy podľa článku 34 predložené orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum sa musia s výhradou pravidla 66.4 bis na účely medzinárodného predbežného prieskumu vziať do úvahy.

(e) Návrhy týkajúce sa vynálezov, vo vzťahu ku ktorým sa nevyhotovila žiadna medzinárodná rešeršová správa, nemusia byť predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.

66.2. Prvý písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(i) domnieva, že existuje situácia podľa článku 34 (4)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná

(v) (bez zmeny)

(vi) domnieva, že nárok sa týka vynálezu, vo vzťahu ku ktorému sa nevyhotovovala žiadna medzinárodná rešeršová správa, a rozhodol sa neuskutočňovať medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o tento nárok, alebo

(vii) domnieva, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nemá k dispozícii v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, spomenutý orgán to písomne oznámi prihlasovateľovi. Ak národné zákonodarstvo národného úradu činného ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedovoľuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený v druhej a tretej vete pravidla 6.4 (a), môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa nepoužije tento spôsob zostavenia nárokov, uplatniť článok 34 (4) (b). V takom prípade to tento orgán písomne oznámi prihlasovateľovi.

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) Oznámenie musí určiť lehotu pre odpoveď. Lehota musí byť primeraná okolnostiam. Je obvykle dvojmesačná od dátumu oznámenia. V žiadnom prípade nesmie byť kratšia než jeden mesiac od uvedeného dátumu. Je aspoň dvojmesačná od uvedeného dátumu, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume je odosielaná zároveň s oznámením. Nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od uvedeného dátumu, ale môže sa na žiadosť prihlasovateľa podanú pred uplynutím lehoty predĺžiť.

66.3. (bez zmeny)

66.4. Dodatočná možnosť predložiť úpravy alebo dôvody

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

66.4. bis Zvažovanie úprav a dôvodov

Úpravy alebo dôvody nemusí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum brať do úvahy na účely písomného posudku alebo správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak sa prijali po tom, čo tento orgán začal zostavovať posudok alebo správu.

66.5. (bez zmeny)

66.6. (bez zmeny)

66.7. (bez zmeny)

66.8. Forma úprav

(a) Prihlasovateľ sa požiada, aby predložil náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa v dôsledku úpravy líši od listu, ktorý sa pôvodne podal. List, ktorý sprevádza náhradné listy, musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami. Ak niektorá úprava spočíva vo vyčiarknutí častí, alebo v menších úpravách alebo dodatkoch, smie sa vykonať na vyhotovení relevantného listu medzinárodnej prihlášky, za podmienky, že sa nepriaznivo neovplyvní čistota a spôsobilosť priamej reprodukcie tohto listu. Pokiaľ niektorá úprava spočíva v zrušení celého listu, oznámi sa taká úprava listom.

(b) (zostáva zrušené)

66.9. (bez zmeny)

Pravidlo 67

Predmet podľa článku 34 (4) (a) (i) (bez zmeny)

Pravidlo 68

Nedostatok jednotnosti vynálezu (medzinárodný predbežný prieskum)

68.1. Bez výzvy na obmedzenie alebo zaplatenie

Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená, a ak nevyzve prihlasovateľa na obmedzenie nárokov alebo na zaplatenie dodatočných poplatkov, vykoná medzinárodný predbežný prieskum s výhradou článku 34 (4) (b) a pravidla 66.1 (e) na medzinárodnú prihlášku ako celok, ale uvedie v písomnom posudku a v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, že sa domnieva, že požiadavka jednotnosti vynálezu nebola splnená, a udá pre tento svoj názor dôvody.

68.2. (bez zmeny)

68.3. Dodatočné poplatky

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Ak prihlasovateľ zaplatil podľa odseku (c) dodatočný poplatok so sťažnosťou, môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum po tom, čo vopred preskúmal oprávnenosť výzvy zaplatiť dodatočný poplatok, požiadať prihlasovateľa, aby zaplatil poplatok za preskúšanie sťažnosti („poplatok za sťažnosť“). Poplatok za sťažnosť sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu oznámenia výsledku preskúmania prihlasovateľovi. Ak poplatok za sťažnosť nie je takto zaplatený, bude sa sťažnosť považovať za odvolanú. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak trojčlenná komisia, osobitná stolica alebo vyšší orgán, spomenuté v ustanovení odseku (c), zistí, že sťažnosť bola úplne oprávnená.

68.4. (bez zmeny)

68.5. (bez zmeny)

Pravidlo 69

Začatie a lehota pre medzinárodný predbežný prieskum

69.1. Začatie medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) až (e) začne orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ak má k dispozícii tak návrh, ako aj medzinárodnú rešeršovú správu, alebo oznámenie o rozhodnutí orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17 (2) (a), že medzinárodná rešeršová správa nebude spracovaná.

(b) Ak príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou toho istého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, ako príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, môže sa medzinárodný predbežný prieskum, ak si to orgán pre medzinárodný predbežný prieskum praje a s výhradou odseku (d), začať zároveň s medzinárodnou rešeršou.

(c) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že sa majú vziať do úvahy úpravy podľa článku 19 [pravidlo 53.9 (a) (i)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum skôr, dokiaľ nedostane kópiu dotyčných úprav.

(d) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že začatie medzinárodného predbežného prieskumu bolo odložené [pravidlo 53.9. (b)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred

(i) dôjdením kópie úprav podľa článku 19,

(ii) dôjdením oznámenia od prihlasovateľa, že nehodlá urobiť úpravy podľa článku 19, alebo

(iii) uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, k čomu dôjde skôr.

(e) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale v skutočnosti neboli také úpravy predložené, nezačne orgán pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodný predbežný prieskum predtým, než dostane úpravy, alebo pred uplynutím lehoty ustanovenej vo výzve podľa pravidla 60.1
(g), podľa toho, k čomu dôjde skôr.

69.2. Lehota pre medzinárodný predbežný prieskum

Lehota pre spracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume je:

(i) 28 mesiacov od dátumu priority, ak bol návrh podaný pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority;

(ii) deväť mesiacov od začatia medzinárodného predbežného prieskumu, ak bol návrh podaný po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority.

Pravidlo 70

Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume

70.1. (bez zmeny)

70.2. Podklad správy

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) Ak sa nároky vzťahujú na vynálezy, na ktoré sa nespracovala medzinárodná rešeršová správa, a neboli preto predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, musí sa to v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume uviesť.

70.3. Označenie

V správe musí byť označený orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý ju spracoval, s uvedením názvu tohto orgánu, a medzinárodná prihláška s uvedením jej čísla, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

70.4. (bez zmeny)

70.5. (bez zmeny)

70.6. (bez zmeny)

70.7. (bez zmeny)

70.8. (bez zmeny)

70.9. (bez zmeny)

70.10. (bez zmeny)

70.11. (bez zmeny)

70.12. Zmienka o určitých nedostatkoch a iných veciach

Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že v čase vypracovania správy:

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

(iii) existuje niektorá zo situácií podľa článku 34 (4), uvedie tento názor a odôvodnenie k nemu v správe;

(iv) nie je k dispozícii výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, uvedie to v správe.

70.13. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum, alebo ak boli medzinárodná prihláška alebo medzinárodný predbežný prieskum obmedzené podľa článku 34 (3), uvedie sa to v správe. Tam, kde sa medzinárodný predbežný prieskum vykonal na obmedzené nároky [článok 34 (3) (a)], alebo iba na ktorý vynález [článok 34 (3) (c)], uvedie sa v správe, ktoré časti medzinárodnej prihlášky boli a ktoré časti medzinárodnej prihlášky neboli predmetom medzinárodného predbežného prieskumu. Správa musí obsahovať údaje podľa pravidla 68.1., ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nevyzval prihlasovateľa k obmedzeniu nárokov alebo k zaplateniu dodatočných poplatkov.

70.14. Splnomocnený úradník

V správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý je zodpovedný za túto správu.

70.15. (bez zmeny)

70.16. Prílohy ku správe

Každý náhradný list podľa pravidla 66.8 (a) a každý náhradný list obsahujúci úpravy podľa článku 19 musí byť - pokiaľ nie sú nahradené neskôr predloženými listami - priložené k správe. Úpravy podľa článku 19, ktoré sa považujú za zrušené úpravou podľa článku 34 a listy podľa pravidla 66.8 (a) sa neprikladajú.

Pravidlo 71

Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume

71.1. (bez zmeny)

71.2. Kópia citovaných materiálov

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (zrušené)

(d) Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vykonávať svoje povinnosti podľa odsekov (a) a (b) prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu nesie zodpovednosť.

Pravidlo 72

Preklad správy o medzinárodnom predbežnom prieskume

72.1. Jazyky

(a) Každý zvolený štát môže požadovať, aby správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovaná v inom jazyku, než je úradný jazyk alebo jeden z úradných jazykov jeho národného úradu, bola preložená do angličtiny.

(b) (bez zmeny)

72.2. Kópie prekladu pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu podľa pravidla 72.1 (a) správy o medzinárodnom predbežnom prieskume prihlasovateľovi zároveň s postúpením tohto prekladu príslušnému zvolenému úradu alebo úradom.

72.3. (bez zmeny)

Pravidlo 73

Odovzdanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume

73.1. (bez zmeny)

73.2. Lehota na odovzdanie

Odovzdanie podľa článku 36 (3) (a) sa vykoná čo najskôr, ako je to možné, ale nie skôr než odovzdanie podľa článku 20.

Pravidlo 74

Preklad príloh k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a jeho predloženie (bez zmeny)

Pravidlo 75

(zrušené)

Pravidlo 76

Vyhotovenie, preklad a poplatok podľa článku 39 (1); preklad prioritného dokladu

76.1. (zostáva zrušené)

76.2. (zostáva zrušené)

76.3. (zostáva zrušené)

76.4. (bez zmeny)

76.5. Použitie pravidiel 22.1 (g), 49 a 51 bis

Pravidlá 22.1 (g), 49 a 51 bis sa použijú s podmienkou, že

(i) (bez zmeny)

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlách na článok 22 alebo článok 24 (2) sa bude považovať za odkaz na článok 39 (1) alebo článok 39 (3);

(iii) (bez zmeny, okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

(iv) na účely článku 39 (1), ak bola spracovaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, bude sa preklad každej úpravy podľa článku 19 požadovať iba vtedy, ak je táto úprava priložená k správe.

76.6. Prechodné ustanovenie

Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je ustanovenie pravidla 76.5 (iv) zlučiteľné s národným zákonodarstvom zvoleného úradu, pokiaľ ide o upravené nároky podľa ustanovení článku 19, nebude sa pravidlo 76.5 (iv) aplikovať v tomto ohľade na tento zvolený úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejní vo Vestníku.

Pravidlo 77

Oprávnenie podľa článku 39 (1) (b) (bez zmeny)

Pravidlo 78

Úprava nárokov, opisu a výkresov pri zvolených úradoch

78.1. Lehota v prípade, ak došlo k voľbe pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority

(a) Ak k voľbe zmluvného štátu došlo pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, vykoná prihlasovateľ, pokiaľ si to praje, svoje právo podľa článku 41 na úpravu nárokov, opisu a výkresov pri dotyčnom zvolenom úrade do jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 39 (1) (a), s podmienkou, že ak nedošlo k odovzdaniu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa článku 36 (1) pred uplynutím lehoty podľa článku 39, musí vykonať svoje právo najneskôr do štyroch mesiacov po tejto lehote. V každom prípade môže prihlasovateľ vykonať svoje právo kedykoľvek, ak to dovoľuje národné zákonodarstvo príslušného štátu.

(b) V každom zvolenom štáte, v ktorom národné zákonodarstvo ustanovuje, že prieskum sa začína iba na osobitnú žiadosť, môže národné zákonodarstvo ustanoviť, že lehota alebo doba, v ktorom môže prihlasovateľ vykonať právo podľa článku 41, bude, ak je voľba zmluvného štátu uskutočnená pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, rovnaká ako dovoľuje národné zákonodarstvo na predloženie úprav v prípade prieskumu národných prihlášok na osobitnú žiadosť, s podmienkou, že táto lehota neuplynie pred, alebo že táto doba nenastane pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

78.2. (bez zmeny)

78.3. (bez zmeny)

ČASŤ D

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA TÝKAJÚ HLAVY III ZMLUVY

Pravidlo 79

Kalendár (bez zmeny)

Pravidlo 80

Počítanie lehôt

80.1. (bez zmeny)

80.2. (bez zmeny)

80.3. (bez zmeny)

80.4. (bez zmeny)

80.5. (bez zmeny)

80.6. (bez zmeny)

80.7. Koniec pracovného dňa

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (zrušené)

Pravidlo 81

Zmena lehôt ustanovených Zmluvou (bez zmeny)

Pravidlo 82

Nepravidelnosti v poštovom styku

82.1. Oneskorenie alebo strata poštovej zásielky

(a) (bez zmeny)

(b) Ak sa národnému úradu alebo medzinárodnej organizácii, ktorým sa zásielka adresovala uspokojivo preukázalo podanie zásielky na poštovú prepravu, oneskorené prijatie sa odpustí; ak sa doklad alebo list stratili v priebehu poštovej prepravy, dovolia uvedené orgány, aby sa im predložilo nové vyhotovenie, s podmienkou, že zainteresovaná strana im uspokojivo preukáže, že doklad alebo list, ponúkaný ako náhrada, sú totožné so strateným dokladom alebo listom.

(c) (bez zmeny)

(d) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia, ktoré oznámili Medzinárodnému úradu, že budú na prepravu dokladov alebo listov používať dodávacie služby iné, než sú poštové orgány, musia aplikovať ustanovenia odsekov (a) až (c), ako keby dodávacou službou bol poštový orgán. V takom prípade sa nepoužije z odseku (a) posledná veta, ale možno iba ponúknuť dôkaz, ak dodávacia služba zaznamenala podrobnosti podania v čase podania. Oznámenie môže obsahovať údaj o tom, že sa vzťahuje iba na prepravu určitými dodávacími službami alebo dodávacími službami, ktoré vyhovujú určitým kritériám. Túto informáciu zverejní Medzinárodný úrad vo Vestníku.

(e) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia môžu postupovať podľa odseku (d):

(i) aj keď prípadne použité dodávacie služby nepatria medzi takto špecifikované alebo nevyhovujú určeným kritériám v oznámení podľa odseku (d), alebo

(ii) aj keď tento úrad alebo organizácia nezaslali Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d).

82.2. Prerušenie poštového styku

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

Pravidlo 82 bis

Ospravedlnenie nedodržania lehoty určeným alebo zvoleným štátom (bez zmeny)

Pravidlo 82 ter

Oprava chýb prijímacieho úradu alebo Medzinárodného úradu (bez zmeny)

Pravidlo 83

Právo vystupovať pred medzinárodnými orgánmi (bez zmeny)

ČASŤ E

PRAVIDLÁ, KTORÁ SA TÝKAJÚ HLAVY V ZMLUVY

Pravidlo 84

Výdavky delegácií (bez zmeny)

Pravidlo 85

Neprítomnosť uznášaniaschopnej väčšiny na zhromaždení (bez zmeny)

Pravidlo 86

Vestník

86.1. (bez zmeny)

86.2. (bez zmeny)

86.3. Vydávacie obdobie

Vydávacie obdobie Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.4. Predaj

Predplatné a iné predajné ceny Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.5. Názov

Názov Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.6. (bez zmeny)

Pravidlo 87

Výtlačky publikácií

87.1. (bez zmeny)

87.2. Národné úrady

(a) (bez zmeny)

(b) Publikácie uvedené v odseku (a) sa zašlú na osobitnú žiadosť. Ak je niektorá publikácia dostupná v niekoľkých jazykoch, uvedie sa v žiadosti jazyk alebo jazyky, v ktorých sa táto publikácia požaduje.

Pravidlo 88

Zmena Vykonávacieho predpisu

88.1. Požiadavka jednomyseľnosti

Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát, ktorý má právo hlasovať v Zhromaždení, nehlasoval proti navrhovanej zmene:

(i) (bez zmeny)

(ii) (zrušené)

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny)

(v) (bez zmeny)

(vi) (bez zmeny)

(vii) (bez zmeny)

88.2. (zostáva zrušené)

88.3. (bez zmeny)

88.4. (bez zmeny)

Pravidlo 89

Administratívne smernice

89.1. (bez zmeny)

89.2. Právomoc

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

89.3. (bez zmeny)

ČASŤ F

PRAVIDLÁ, KTORÁ SA TÝKAJÚ NIEKOĽKÝCH HLÁV ZMLUVY

Pravidlo 90

Zástupci a spoloční splnomocnenci

90.1. Ustanovenie zástupcu

(a) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podávajú medzinárodné prihlášky, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie pred týmto úradom ako prijímacím úradom a pred Medzinárodným úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(c) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(d) Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, pokiaľ nie je niečo iné uvedené v dokumente, ktorým bol ustanovený, ustanoviť ďalšieho alebo niekoľko ďalších zástupcov, aby zastupovali prihlasovateľa ako zástupcovia prihlasovateľa:

(i) pred prijímacím úradom, Medzinárodným úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že osoba takto ustanovená ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom bola medzinárodná prihláška podaná;

(ii) osobitne pred orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, s podmienkou, že osoba takto ustanovená ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

90.2. Spoločný splnomocnenec

(a) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých zastupoval („spoločný zástupca“) podľa pravidla 90.1 (a), smie byť jeden z prihlasovateľov, ktorý je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9, ustanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a všetci prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) alebo spoločného splnomocnenca podľa odseku (a), bude sa prvý prihlasovateľ uvedený v žiadosti, ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade považovať za spoločného splnomocnenca všetkých prihlasovateľov.

90.3. Účinky úkonov zástupcov a spoločných splnomocnencov alebo voči zástupcom a spoločným splnomocnencom

(a) Každý úkon zástupcu alebo voči zástupcovi má účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči dotyčnému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí zástupcovia, ktorí zastupujú rovnakého prihlasovateľa alebo rovnakých prihlasovateľov, bude mať každý úkon týchto zástupcov alebo úkon voči nim účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči spomenutému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(c) S výhradou pravidla 90 bis 5 (a), druhá veta, má každý úkon spoločného splnomocnenca alebo jeho zástupcu, alebo úkon voči nim, účinok úkonu všetkých prihlasovateľov alebo účinok úkonu voči nim.

90.4. Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca

(a) Ustanovenia zástupcu vykoná prihlasovateľ podpísaním žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva. Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, vykoná sa ustanovenie spoločného zástupcu alebo spoločného splnomocnenca podpisom žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva každého prihlasovateľa, podľa jeho voľby

(b) S výhradou pravidla 90.5, plnomocenstvo sa predloží buď prijímaciemu úradu, alebo Medzinárodnému úradu, s podmienkou, že ak je plnomocenstvom ustanovený zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (c) alebo (d) (ii), predloží sa plnomocenstvo orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Ak plnomocenstvo nie je podpísané, alebo keď sa požadované plnomocenstvo stratilo, alebo keď údaj týkajúci sa mena alebo adresy ustanovenej osoby nevyhovuje pravidlu 4.4, predpokladá sa, že plnomocenstvo neexistuje, pokiaľ sa nedostatok neodstráni.

90.5. Všeobecné plnomocenstvo

(a) Ustanovenie zástupcu, pokiaľ ide o jednotlivú medzinárodnú prihlášku, možno urobiť v žiadosti, návrhu alebo v oddelenom oznámení s odkazom na existujúce plnomocenstvo ustanovujúce tohto zástupcu, aby zastupoval prihlasovateľa, pokiaľ ide o akúkoľvek medzinárodnú prihlášku, ktorú smie prihlasovateľ podať (t. j. „všeobecné plnomocenstvo“), s podmienkou, že:

(i) všeobecné plnomocenstvo bolo uložené podľa odseku (b), a

(ii) jeho kópia je pripojená k žiadosti, návrhu alebo k oddelenému oznámeniu; táto kópia nemusí byť podpísaná.

(b) Všeobecné plnomocenstvo sa uloží na prijímacom úrade, s podmienkou, že ak sa ustanovuje zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (c) alebo (d) (ii), uloží sa na orgáne pre medzinárodnú rešerš alebo na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum.

90.6. Odvolanie a zrieknutie sa

(a) Ustanovenie zástupcu alebo spoločného splnomocnenca môžu odvolať osoby, ktoré ho urobili, alebo ich právni nástupcovia, pričom v takom prípade sa bude ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) týmto zástupcom tiež považovať za odvolané. Každé ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) môže tiež prihlasovateľ odvolať.

(b) Ustanovenie zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia zástupcu vykonaného podľa tohto pravidla.

(c) Ustanovenia spoločného splnomocnenca bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia spoločného splnomocnenca.

(d) Zástupca alebo spoločný splnomocnenec sa môže zriecť svojho ustanovenia oznámením, ktoré podpíše.

(e) Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí primerane aj pre listinu obsahujúcu odvolanie alebo zrieknutie sa podľa tohto pravidla.

Pravidlo 90 bis

Späťvzatie

90 bis.1. Späťvzatie medzinárodnej prihlášky

(a) Prihlasovateľ môže vziať medzinárodnú prihlášku späť kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority alebo pri použití článku 39 (1) pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, ak oznámenie o späťvzatí, zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90 bis.2 Späťvzatie určenia

(a) Prihlasovateľ môže vziať určenie každého určeného štátu späť, kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, alebo pri použití článku 39 (1), pokiaľ sa týka tohto štátu, pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority. Späťvzatie určenia štátov, ktoré boli zvolené, bude mať za následok späťvzatie zodpovedajúcej voľby podľa pravidla 90 bis.4.

(b) Ak bol určený štát na účely získania tak národného patentu, ako aj regionálneho patentu, bude späťvzatie určenia tohto štátu znamenať len späťvzatie určenia na účely získania národného patentu, s výnimkou prípadu, keď bolo uvedené niečo iné.

(c) Späťvzatie určenia všetkých určených štátov sa bude považovať za späťvzatie medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 90 bis.1.

(d) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(e) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, keď oznámenie o späťvzatí zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90 bis.3. Späťvzatie uplatnenej priority

(a) Prihlasovateľ môže vziať prioritu, ktorú uplatnil podľa článku 8/1 v medzinárodnej prihláške, späť, kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, alebo pri použití článku 39 (1) 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatnila viac ako jedna priorita, môže prihlasovateľ použiť svoje právo podľa odseku (a), pokiaľ ide o jednu, niekoľko, alebo všetky uplatňované priority.

(c) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(d) Ak späťvzatie uplatnenej priority spôsobí zmenu dátumu priority, potom každá lehota, počítaná od pôvodného dátumu priority, ktorá dosiaľ neuplynula, s výhradou odseku (e), sa bude počítať od dátumu priority, ktorý je výsledkom tejto zmeny.

(e) V prípade lehoty podľa článku 21 (2) (a) môže však Medzinárodný úrad pokračovať v medzinárodnom zverejnení na základe spomenutej lehoty počítanej od pôvodného dátumu podania, ak späťvzatie zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dostane Medzinárodný úrad po ukončení technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90 bis.4. Späťvzatia návrhu alebo voľby

(a) Prihlasovateľ môže vziať návrh alebo niektorú alebo všetky voľby späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia adresovaného prihlasovateľom Medzinárodnému úradu.

(c) Ak oznámenie o späťvzatí prihlasovateľ predloží orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, vyznačí tento orgán dátum prijatia na oznámení a postúpi ho ihneď Medzinárodnému úradu. Predpokladá sa, že oznámenie sa predložilo Medzinárodnému úradu v termíne podľa vyznačeného dátumu.

90 bis.5. Podpis

(a) Každé oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90 bis.1 až 90 bis.4 musí s výhradou odseku (b) podpísať prihlasovateľ. Ak je jeden z prihlasovateľov považovaný za spoločného splnomocnenca podľa pravidla 90.2 (b), bude sa na tomto oznámení, s výhradou odseku (b), požadovať podpis všetkých prihlasovateľov.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, ktorou sa určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podávali vynálezcovia, a ak prihlasovateľa pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, nemožno nájsť alebo dosiahnuť po vynaložení značného úsilia, nemusí oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90 bis.1 až 90 bis.4 podpísať tento prihlasovateľ („dotyčný prihlasovateľ“), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a

(i) poskytlo sa prijímaciemu úradu, Medzinárodnému úradu alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa, alebo

(ii) v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90 bis.1 (b), 90 bis.2 (d) alebo 90 bis.3 (c) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkam podľa pravidla 4.15 (b) sa vyhovelo, alebo

(iii) v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90 bis.4 (b) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal návrh, ale požiadavkám podľa pravidla 53.8 (b) sa vyhovelo, alebo nepodpísal dotyčnú neskoršiu voľbu, ale požiadavkám podľa pravidla 56.1 (c) sa vyhovelo.

90 bis.6. Účinok späťvzatia

(a) Späťvzatie podľa pravidla 90 bis medzinárodnej prihlášky, určenia, uplatnenia priority, návrhu, alebo voľby nemá žiadny účinok v určenom alebo zvolenom úrade, ak prieskum medzinárodnej prihlášky podľa článku 23 (2) alebo článku 40 (2) sa už začal.

(b) Ak bola medzinárodná prihláška vzatá späť podľa pravidla 90 bis.1, medzinárodné konanie o medzinárodnej prihláške sa preruší.

(c) Ak bol návrh alebo všetky voľby vzaté späť podľa pravidla 90 bis.4, konanie o medzinárodnej prihláške orgán pre medzinárodný predbežný prieskum preruší.

90 bis.7. Oprávnenie podľa článku 37 (4) (b)

(a) Každý zmluvný štát, ktorého národné zákonodarstvo umožňuje, čo je opísané v druhej časti článku 37 (4) (b), musí o tom písomne informovať Medzinárodný úrad.

(b) Oznámenie podľa odseku (a) musí Medzinárodný úrad ihneď zverejniť vo Vestníku a bude platiť pre medzinárodné prihlášky podané viac ako jeden mesiac po dátume tohto zverejnenia.

Pravidlo 91

Zjavné omyly v dokladoch

91.1. Náprava

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Žiadna náprava sa nevykoná bez výslovného schválenia

(i) (bez zmeny)

(ii) (bez zmeny)

(iii) (bez zmeny)

(iv) (bez zmeny)

(f) (bez zmeny)

(g) (bez zmeny)

(g-b is) (bez zmeny)

(g-t er) (bez zmeny)

(g-q ater) (bez zmeny)

Pravidlo 92

Korešpondencia

92.1. Požiadavky týkajúce sa sprievodného listu a podpisu

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) (bez zmeny)

92.2. Jazyky

(a) S výhradou pravidiel 55.1 a 66.9 a odseku (c) tohto pravidla musí byť každý list alebo doklad predložený prihlasovateľom orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v tom istom jazyku ako medzinárodná prihláška, na ktorú sa tento list alebo doklad vzťahujú. Ak bola medzinárodná prihláška podľa pravidla 12.1 (c) preložená, musí sa použiť jazyk tohto prekladu.

(b) (bez zmeny)

(c) (zostáva zrušené)

(d) (bez zmeny)

(e) (bez zmeny)

92.3. Poštovné zásielky od národných úradov a medzivládnych organizácií

Každý doklad alebo list pochádzajúci od alebo odovzdávaný národným úradom alebo medzivládnou organizáciou a zakladajúci skutočnosť, od ktorej dátumu začína plynúť lehota podľa Zmluvy alebo podľa tohto Vykonávacieho predpisu, musí sa odoslať leteckou poštou, s podmienkou, že pozemná pošta sa smie použiť namiesto leteckej v tých prípadoch, keď obvykle pozemná pošta dôjde do miesta určenia do dvoch dní od podania, alebo tam, kde služby leteckej pošty nie sú k dispozícii.

92.4. Použitie telegrafu, ďalekopisu, faxu atď.

(a) Doklad tvoriaci medzinárodnú prihlášku a každý neskorší doklad alebo korešpondencia vzťahujúca sa na ňu, smú sa bez ohľadu na ustanovenie pravidiel 11.14 a 92.1 (a), ale s výhradou odseku (h) odovzdávať, pokiaľ je to možné telegraficky, ďalekopisom, faxom, alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktorých výstupom je písaný dokument.

(b) Podpis uvádzaný na doklade odovzdávanom faxom, sa bude na účely Zmluvy a tohto Vykonávacieho predpisu uznávať ako vlastný podpis.

(c) Ak sa prihlasovateľ pokúsi odovzdať doklad niektorým iným prostriedkom než tým, ktorý je uvedený v odseku (a), ale časť alebo celý prijatý doklad je nečitateľný alebo časť dokladu nedošla, bude sa predpokladať, akoby doklad nedošiel, pokiaľ je prijatý doklad nečitateľný alebo pokus o odovzdanie neuspel. Národný orgán alebo medzivládna organizácia bude ihneď informovať prihlasovateľa.

(d) Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môžu požadovať, aby originál dokladu, predkladaného ktorýmkoľvek z prostriedkov podľa odseku (a) a sprevádzajúci list identifikujúci toto prvšie podanie, sa poskytli do 14 dní od dátumu predloženia, s podmienkou, že táto požiadavka bola oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad túto informáciu zverejnil vo Vestníku. V oznámení musí byť uvedené, či sa táto požiadavka týka všetkých alebo len určitých druhov dokladov.

(e) Ak prihlasovateľ opomenie predložiť originál dokladu, ako sa požaduje v odseku (d), môže dotyčný národný úrad alebo medzivládna organizácia, v závislosti od druhu predkladaného dokladu a s ohľadom na pravidlá 11 a 26.3,

(i) vzdať sa požiadavky podľa odseku (d) alebo

(ii) vyzvať prihlasovateľa, aby predložil v primeranej lehote určenej vo výzve, originál predkladaného dokumentu, s podmienkou, že keď predkladaný doklad obsahuje vady alebo ukazuje, že originál obsahuje vady, vo vzťahu ku ktorým môže národný úrad alebo medzivládna organizácia vydať výzvu na opravu, tento úrad alebo organizácia môžu takú výzvu vydať navyše alebo namiesto postupu podľa položky (i) alebo (ii).

(f) Ak sa nepožaduje podľa odseku (d) predloženie originálu dokladu, ale národný úrad alebo medzivládna organizácia považujú za nevyhnutné, aby dostali originál uvedeného dokumentu, môžu vydať výzvu podľa odseku (e) (ii).

(g) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve podľa odseku (e) (ii) alebo (f):

(i) keď je uvedeným dokumentom medzinárodná prihláška, bude sa táto považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá vyhlásenie;

(ii) keď je uvedeným dokumentom doklad nasledujúci za medzinárodnou prihláškou, bude sa predpokladať, že tento doklad nebol predložený.

(h) Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí prijať doklad predložený prostriedkami podľa odseku (a), pokiaľ neoznámil Medzinárodnému úradu, že je pripravený také dokumenty prijímať týmito prostriedkami, a Medzinárodný úrad túto informáciu nezverejnil vo Vestníku.

Pravidlo 92 bis

Záznam zmien určitých údajov v žiadosti alebo v návrhu (bez zmeny)

Pravidlo 93

Uchovávanie záznamov a spisov (bez zmeny)

Pravidlo 94

Dodávky kópií od Medzinárodného úradu a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum (bez zmeny)

Pravidlo 95

Dostupnosť prekladov (bez zmeny)

Pravidlo 96

Sadzobník poplatkov (bez zmeny)

Sadzobník poplatkov
Poplatok Suma
1. Základný poplatok [Pravidlo 15.2 (a)] (a) ak medzinárodná prihláška nemá viac ako 30 listov (b) ak medzinárodná prihláška má viac ako 30 listov 762 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2. Poplatok za určenie [Pravidlo 15.2 (a)] (a) za určenie vykonané podľa pravidla 4.9 (a)(b) za určenie vykonané podľa pravidla 4.9 (b) a potvrdené podľa pravidla 4.9 (c) 185 švajčiarskych frankov za jedno určenie, s podmienkou, že každé určenie podľa pravidla 4.9 (a) nad 10 nevyžaduje platenie poplatku za určenie185 švajčiarskych frankov za jedno určenie
3. Potvrdzovací poplatok: 50 % sumy poplatkov za určenie splatné podľa položky 2 (b)
4. Rokovací poplatok: [Pravidlo 57.2 (a)] 233 švajčiarskych frankov

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.