Vyhláška č. 388/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992
Účinnosť od 12.08.1992

OBSAH

388

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva obrany

z 22. júna 1992

o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci

Federálne ministerstvo obrany podľa § 33 ods. 4 a 5 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch ustanovuje:


§ 1

Pre vyšší vojenský súd v Olomouci1) sa zriaďuje pobočka so sídlom v Přerove.

§ 2

Vyšší vojenský súd v Olomouci - pobočka v Přerove rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vojenských obvodných súdov v Brne, Hradci Králové a Olomouci.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dobrovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 písm. b. zákona č. 141/1992 Zb. o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov.