Oznámenie č. 402/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1992

402

Federálne ministerstvo dopravy vydalo podľa § 8 ods. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach výnos z 25. júna 1992 č. 18.682/92-040, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 8.624/82-25 z 10. mája 1982, ktoru sa určujú pevné sumy za poškodenie železničných vozňov a zariadení.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1992, je uverejnený vo Vestníku dopravy a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy.