Vyhláška č. 614/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší

Čiastka 125/1992
Platnosť od 31.12.1992
Účinnosť od 31.12.1992

614

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 12 písm. h) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování:


§ 1

Podmínky odborné způsobilosti

(1) Odborné posudky k žádostem o souhlas orgánů ochrany ovzduší podle zákona o ovzduší1) mohou podávat pouze fyzické osoby, kterým ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“) udělí osvědčení za předpokladu, že splňují tyto podmínky:

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získala alespoň úplné střední vzdělání,

c) je bezúhonná,

d) úspěšně vykonala zkoušku odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) (§ 3).

(2) Za bezúhonnou se pro účely této vyhlášky nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s ohrožením životního prostřed,2) popřípadě jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti v rozsahu oprávnění vyplývajícího z osvědčení [§ 4 odst. 2 písm. b)].

Postup při ověřování odborné způsobilosti

§ 2

(1) Fyzická osoba žádající o vydání osvědčení (dále jen „uchazeč“) uvede v žádosti podané ministerstvu:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt,

b) dosažené vzdělání,

c) dosavadní odbornou činnost, popřípadě též přehled publikační činnosti, zejména ve vztahu k ochraně ovzduší,

d) odbornou činnost, pro jejíž výkon žádá vydání osvědčení.

(2) K žádosti uchazeč připojí:

a) výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,

b) úředně ověřenou kopii dokladu o získání úplného středního, popřípadě dalšího vzdělání.

§ 3

(1) Odborná způsobilost uchazečů se ověřuje zkouškou před zkušební komisí (dále jen „komise“), kterou zřizuje ministerstvo. Zkušební komise má vždy lichý počet členů, nejméně však pět.

(2) Komisi tvoří předseda, tajemník komise a další členové, které jmenuje ministr životního prostředí České republiky z řad odborníků, kteří skýtají záruku objektivního posuzování uchazečů při zkoušce. Znalosti požadované u zkoušky jsou vymezeny v příloze č. 1, přičemž oblasti ochrany ovzduší uvedené v části druhé této přílohy jsou volitelné.

(3) Ke zkoušce bude pozván každý uchazeč, který podá žádost o osvědčení odborné způsobilosti podle § 2 a který splňuje podmínky podle § 1 odst. 1 písm. a) až c) této vyhlášky.

(4) Práva a povinnosti komise, jakož i způsob provádění a hodnocení zkoušky, upravuje zkušební řád, uvedený v příloze č. 2.

(5) Komise vyhlásí v den zkoušky uchazečům ústně výsledek zkoušky (příloha č. 2, část I, bod 1.).

§ 4

Udělování osvědčení

(1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku podle § 3, vydá ministerstvo nejpozději do uplynutí tří týdnů osvědčení.

(2) Osvědčení podle odstavce 1 obsahuje:

a) jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště fyzické osoby, která úspěšně vykonala zkoušku,

b) rozsah oprávnění držitele osvědčení k posudkové činnosti a výčet oborů ochrany ovzduší (příloha č. 1, část B), jejichž znalosti zkouškou prokázal (dále jen „rozsah oprávnění“),

c) číslo jednací a datum vydání osvědčení,

d) otisk razítka ministerstva,

e) podpis předsedy, popřípadě místopředsedy a podpis tajemníka komise.

(3) Osoba, které bylo za podmínek stanovených v odstavci 1 vydáno osvědčení, je jeho držitelem (dále jen „držitel osvědčení“). Držitel osvědčení opatřuje zpracovanou dokumentaci a posudek kromě svého jména, příjmení, adresy, bydliště, vlastnoručního podpisu a rozsahu oprávnění také datem a číslem jednacím jemu vydaného osvědčení.

§ 5

Platnost osvědčení

(1) Osvědčení je platné pro výkon posudkové činnosti podle této vyhlášky na území České republiky.

(2) Osvědčení je vydáváno na dobu pěti let ode dne vydání osvědčení; tři měsíce před uplynutím této doby může držitel osvědčení požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení. Platnost původního osvědčení se prodlouží o dalších pět let, jestliže v uplynulém období držitel osvědčení nepřerušil výkon posudkové činnosti, na kterou mu bylo vydáno osvědčení, na dobu delší než dva roky a nejsou-li dány důvody pro odnětí osvědčení (6 odst. 2 a 3); prodloužení platnosti se vyznačí v osvědčení.

§ 6

Změny a odnětí osvědčení

(1) Držitel osvědčení je povinen oznámit ministerstvu všechny změny týkající se údajů a dokladů uvedených v § 1 a 2, a to do 30 dnů od vzniku změn.

(2) Ministerstvo odejme držiteli osvědčení, jestliže

a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jestliže jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena,

b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s ohrožením životního prostředí2) popřípadě jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti v rozsahu oprávnění vyplývajícího z osvědčení [§ 4 odst. 2 písm. b)],

c) bylo mu vydáno osvědčení na podkladě vědomě nesprávných údajů uvedených v žádosti nebo v jejích přílohách (§ 2).

(3) Ministerstvo může odejmout vydané osvědčení v případě:

a) nedodržení oznamovací povinnosti podle odstavce 1,

b) prokázání závažných vad, popřípadě zkreslení posudku nebo jiného hrubého porušení povinností při výkonu odborné činnosti.

§ 7

Náhrada nákladů

Uchazeč, který byl pozván ke zkoušce, uhradí předem částku 2000 Kčs na náklady spojené se zkouškou. Tuto částku uhradí i za opakovanou zkoušku.

§ 8

Seznam držitelů osvědčení

Ministerstvo vede úplný seznam držitelů osvědčení a dvakrát ročně jej uveřejňuje ve Věstníku ministerstva.


Ustanovení závěrečná

§ 9

Odborné posudky podle této vyhlášky je oprávněna podávat fyzická osoba, která je držitelem osvědčení podle § 4. Právnická osoba, jakož i fyzická osoba, která je podnikatelem a nemá sama osvědčení podle této vyhlášky, může zpracovávat odborné posudky jen prostřednictvím osob s tímto osvědčením3)

§ 10

Přechodné ustanovení

V době počínající ode dne vyhlášení této vyhlášky až do 30. června 1993 mohou odborné posudky podávat právnické osoby uvedené v seznamu, který uveřejní ministerstvo ve Věstníku ministerstva; jejich pracovníci nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím tyto právnické osoby zpracovávají odborné posudky, za těchto podmínek nemusejí být držiteli osvědčení podle § 4.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda v. r.


Příloha 01

Příl.1

Znalosti požadované u zkoušky

A. Znalosti právních předpisů

právní úprava ochrany ovzduší včetně státní správy ochrany ovzduší

zákon o životním prostředí

zákon ČNR o hodnocení vlivů na životní prostředí

stavební řád a předpisy související

zákon o správním řízení

základní právní úprava jednotlivých složek životního prostředí (voda, půda, příroda, nerostné bohatství) a základy právní úpravy odpadového hospodářství

základy právní úpravy provozu na pozemních komunikacích

základy právní úpravy péče o zdraví lidu a péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek.

B. Znalosti oblastí ochrany ovzduší pro ověřování odborné způsobilosti zvolených uchazečem podle jeho odborného zaměření

hodnocení paliv a surovin ve vztahu ke vzniku emisí

hodnocení výrob a technologických zařízení z hlediska emisí

hodnocení technologií a zařízení pro ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami

měření emisí

měření imisí

rozptyl škodlivin, včetně hodnocení aspektů dálkového přenosu

hodnocení rizik průmyslového znečišťování

přeprava zařízení, materiálů a výrobků

Příloha 02

Příl.2

Zkušební řád

I. Práva a povinnosti komise, jejího předsedy a tajemníka

1. Komise

a) rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou,

b) ze závažných důvodů může uchazeče ze zkoušky vyloučit,

c) rozhoduje o hodnocení výsledků zkoušky,

d) podepisuje záznam o průběhu a hodnocení zkoušky.

2. Předseda zkušební komise

a) řídí jednání a práci zkušební komise,

b) dbá na jednotný a správný postup zkušební komise,

c) podepisuje osvědčení odborné způsobilosti.

3. Tajemník zkušební komise

a) seznámí uchazeče s formou, organizací a průběhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi a se způsobem hodnocení zkoušky,

b) před zahájením zkoušky ověřuje totožnost uchazečů podle osobních dokladů a podané žádosti, jakož i splnění povinnosti uvedené v § 7,

c) zabezpečuje vyhotovení písemného záznamu o průběhu a hodnocení zkoušky,

d) podepisuje osvědčení.

4. Zkušební komise se usnáší většinou hlasů.

II. Zkoušky k ověření odborné způsobilosti

1. Uchazeč bude pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním. Současně s pozváním obdrží přehled témat, k nímž budou zaměřeny zkušební otázky.

2. Zkouška má písemnou a ústní formu.

3. Písemná zkouška se provádí formou testu, k níž uchazeč obdrží přehled literatury v rozsahu požadovaných znalostí.

4. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá zpravidla na tři ze zkušebních otázek. Členové komise mohou klást uchazeči doplňující otázky. Zkouška nesmí trvat déle než 30 minut.

III. Hodnocení výsledků zkoušky

1. Zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

2. O zkoušce bude pořízen písemný záznam, v němž se uvede hodnocení písemné i ústní zkoušky a celkový výsledek zkoušky „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

3. Uchazeč, který vykonal zkoušku s výsledkem „vyhověl“, má nárok na vydání osvědčení.

4. Osvědčení bude uchazeči odesláno doporučeně do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů po vykonání zkoušky.

5. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, poučí zkušební komise o možnostech a podmínkách opakování zkoušky.

IV. Opakování zkoušky a stanovení náhradního termínu

1. Nevyhoví-li uchazeč při zkoušce, může zkoušku opakovat. Termín opakované zkoušky určí žadateli zkušební komise tak, aby se opakovaná zkouška konala vždy nejdříve po třech měsících ode dne předchozí zkoušky a tento termín oznámí uchazeči nejméně jeden měsíc předem.

2. Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opakování zkoušky nemohl dostavit z důležitého důvodu anebo svou neúčast řádně omluvil, stanoví zkušební komise náhradní termín.

3. Jestliže se uchazeč ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nedostaví bez řádné omluvy nebo bez důležitého důvodu, může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti.

V. Dokumentace o ověřování odborné způsobilosti

Dokumentaci týkající se ověřování odborné způsobilosti a udělování osvědčení eviduje a její ukládání zabezpečuje ministerstvo.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 odst. 1 písm. a), c), f), g) a h) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb.
§ 2 písm. h) a § 3 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

2) § 181a, 181b trestního zákona (úplné znění č. 392/1992 Sb.).

3) § 7 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).