Opatrenie č. 350/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH

350

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 11. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle č. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb. a zákona ČNR č. 283/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 3 odst. 4 se vypouštějí slova „námořní dopravu“, slovo „říční“ se nahrazuje slovem „vnitrozemskou“ a na konec věty se připojují slova „s výjimkou letecké dopravy“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.