Zákon č. 194/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 13.05.1992 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

194

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. marca 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 písm. a) znie:

a) prognózy, koncepcie a programy zamestnanosti,“.

2. V § 2 ods. 5 prvej vete sa slová „za týchto podmienok“ nahrádzajú slovom „ak“ a slová „sa musí vykonávať“ sa nahrádzajú slovom „vykonáva“; zároveň sa vypúšťa označenie písmena a).

3. § 2 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa.

4. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce

(1) Spoločensky účelné pracovné miesto na účely tohto zákona je každé nové pracovné miesto, ktoré vytvára zamestnávateľ na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce a ktoré obsadzuje uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

(2) Verejnoprospešná práca na účely tohto zákona je krátkodobé zamestnanie po dobu najviac šiestich mesiacov, vykonávané uchádzačom o zamestnanie na pracovnom mieste, vytvorenom zamestnávateľom na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce.

(3) Podnety na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest a organizovanie verejnoprospešných prác dávajú štátne orgány práce, fyzické a právnické osoby.

(4) Na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta a organizovanie verejnoprospešnej práce príslušné štátne orgány práce uhradia príspevok z účelových prostriedkov na zabezpečenie zamestnanosti.

(5) Postup pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác, ako aj maximálnu výšku príspevku na úhradu nákladov určí Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vyhláškou.“.

5. V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Ich cieľom je umožniť získanie nových, zmenu alebo rozšírenie doterajších vedomostí a zručností uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov; pri ich príprave sa vychádza z programov zamestnanosti.“.

6. § 4 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Rekvalifikačným zariadeniam môže príslušný štátny orgán práce na základe písomnej dohody uhradiť náklady na rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov, ktorým tieto kurzy sprostredkoval.

(5) Na zabezpečenie realizácie oblastných, republikových a štátnych rekvalifikačných programov môžu štátne orgány práce zriaďovať rekvalifikačné strediská.“.

7. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Poradenská činnosť

(1) Poradenská činnosť pre účely tohto zákona zahŕňa poradenstvo pre voľbu povolania a poradenstvo pre pracovné uplatnenie (ďalej len „poradenská činnosť“).

(2) Poradenskú činnosť poskytujú bezplatne štátne orgány práce, ktoré môžu na jej poskytovanie zriadiť centrá, kluby, strediská a ďalšie zariadenia.

(3) Obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti ustanoví Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vyhláškou.“.

8. V § 9 ods. 2 sa za slová „alebo právnych predpisov o zamestnanosti5)“ vkladajú slová „uložená už pokuta iným štátnym orgánom práce podľa tohto zákona alebo,“.

9. V § 11 písm. g) sa za bod č. 3 vkladá nový bod č. 4., ktorý znie:

4. o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol okresný úrad práce,“.

10. V § 12 sa vypúšťajú slová „Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košice“.

11. § 12 písm. d) sa dopĺňa bodom č. 3., ktorý znie:

3. psychologické služby na diagnostikovanie spôsobilosti na prípravu alebo vykonávanie určitého povolania,“.

12. § 12 písm. h) znie:

h) rozhoduje

1. o uložení pokuty podľa § 9,

2. o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol obvodný úrad práce,“.

13. § 12 písm. ch) vrátane poznámky pod čiarou znie:

„ch) vypláca

1. dávky občanom, o ktorých rozhodol obvodný úrad práce,

2. dávky nemocenského poistenia uchádzačom o zamestnanie podľa osobitných predpisov,15a)

15a) § 32 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 306/1991 Zb.
§ 40 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 306/1991 Zb.“.

14. V § 12 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) plní primerane úlohy uložené závodom (organizáciám) predpismi o sociálnom zabezpečení,“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

15. § 12 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) môže zriadiť centrá, kluby, strediská a ďalšie zariadenia v okrese pre poskytovanie poradenskej činnosti podľa § 5 ods. 2.“.

16. § 13 písm. e) bod č. 4, vrátane poznámky pod čiarou č. 17 sa vypúšťa.

Doterajšie body č. 5. a 6. sa označujú ako body č. 4. a 5.

17. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košice“.

18. V § 14 ods. 1 písm. f) bod č. 4. sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ich prevádzku,“.

19. § 17 ods. 1 znie:

(1) Na rozhodovanie ministerstva, okresných a obvodných úradov práce podľa tohto zákona sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní s výnimkou rozhodovania podľa § 11 písm. g), § 12 písm. h), § 13 písm. e), § 14 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 2 písm. f).“.

20. Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:

㤠18a

Podmienky stravovania vrátane úhrady za stravu v zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriadených štátnymi orgánmi práce ustanoví ministerstvo vyhláškou.“.


Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva z tohto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.