Zákon č. 302/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Účinnosť od 01.07.1992

302

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které znějí:

(2) Územní obce tvoří jedno katastrální území nebo soubor katastrálních území, jestliže se obec člení na části, které mají vlastní katastrální území.

(3) Obec se může členit na části. Části obcí mají samostatné číslování domů.“

2. § 2 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Městem přestává být obec, jestliže tak určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády nebo na návrh obce po vyjádření vlády.“.

3. § 3 zní:

㤠3

(1) Statutárními městy jsou města: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava a Havířov.

(2) Statutární města mají právo uspořádat své vnitřní poměry ve věcech správy obecně závaznou vyhláškou s tím, že území statutárního města se může členit na městské obvody nebo na městské části, popřípadě na části území města mohou být zřízeny městské obvody nebo městské části (dále jen „územně členěné statutární město“).“.

4. V § 7 odst. 2 se vypouští písmeno b) a písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 9 se slova „občanů, státních orgánů a organizací“ nahrazují slovy „fyzických a právnických osob“.

6. § 10 včetně poznámky č. 3a) zní:

㤠10

(1) Dvě nebo více sousedních obcí se mohou na základě dohody sloučit. Území obce po sloučení tvoří území slučovaných obcí.

(2) Sloučení obcí se před uzavřením dohody projedná s okresním úřadem. Název nově vzniklé obce se předem projedná s ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo vnitra“). Patrí-li slučované obce do více okresů, projedná se před uzavřením dohody sloučení obcí s vládou. Vláda současně rozhodne, do kterého okresu sloučená obec bude patřit.

(3) Dohodu o sloučení obcí lze uzavřít na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci.3a) Je-li podán takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení obcí nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání.

(4) Dohoda o sloučení obcí musí obsahovat:

a) den, ke kterému se obce slučují,

b) u zanikajících obcí určení jejich majetku, finančních prostředků, ostatních práv a závazků, organizací a zařízení obce,

c) vzniká-li nová obec, její název a sídlo jejích orgánů,

d) určení obecně závazných vyhlášek, které byly vydány slučovanými obcemi a zůstanou po sloučení obcí v platnosti.

(5) Práva a závazky zanikající obce přecházejí buď na nově vzniklou obec nebo na obec, která při sloučení obcí nezaniká, a to dnem, ke kterému se obce slučují.

3a) Zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.„.

7. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Nový městský obvod nebo novou městskou část ve statutárním městě lze zřídit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit nový městský obvod nebo novou městskou část na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se navrhuje zřízení nového městského obvodu nebo nové městské části.

(2) Rozhodnutí o zřízení nového městského obvodu nebo nové městské části musí obsahovat její název a vypořádání práv a závazků.“.

8. § 11 včetně poznámky č. 3b) zní:

㤠11

(1) Obec se může rozdělit na dvě nebo více obcí. Rozdělení obce schvaluje ministerstvo vnitra na návrh obce. Návrh obec podá na základě výsledků místního referenda konaného v té části obec, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda, učiní tak okresní úřad.

(2) Návrh na rozdělení obce musí obsahovat názvy vznikajících obcí, zda rozdělením obec zaniká, vymezení území vznikajících obcí včetně příslušných mapových podkladů, rozdělení majetku včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků, organizací a zařízení obce. Návrh podá obec prostřednictvím okresního úřadu.

(3) Rozhodnutí o rozdělení obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2 pro návrh na rozdělení obce.

(4) Do tří měsíců po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva nově vzniklé obce předá dosavadní obec nově vzniklé obci majetek, který jí náleží podle návrhu schváleného ministerstvem vnitra. O předání majetku se pořizuje písemný zápis. Tento majetek včetně finančních pohledávek a závazků do doby jeho předání spravuje dosavadní obec, která však nemůže rozhodovat o jeho převodu, ani nemůže uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva a nájemní smlouvu3b) k tomuto majetku. V nově vzniklé obci platí obecně závazné vyhlášky, které platily na jejím území před jejím vznikem.

3b) § 151a a násl., § 663 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).“.

9. V § 12 se na konci připojuje věta: „Návrh na rozdělení obce musí být podán ministerstvu vnitra nejpozději do 30. září kalendářního roku.“.

10. § 14 včetně poznámek č. 3c) až 3f) zní:

㤠14

(1) Do samostatné působnosti obce patří zejména:

a) schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,

b) hospodaření s majetkem obce,

c) poskytování a přijímání darů,

d) sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,3c)

e) zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,3c)

f) zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,

g) rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích,3f)

h) stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona,3d)

i) vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,

j) rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,

k) uzavírání dohod o změně hranic obce,3e)

l) volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,

m) rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí (§ 20a) a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem (§ 20e),

n) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,

o) místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) polici, s výjimkou rozhodování o přestupcích,

p) správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,

r) čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod,

s) ukládání sankcí podle tohoto zákona,

t) udělování čestného občanství obce,

u) udělování cen obce.

(2) Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3c) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

3d) Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb.

3e) § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

3f) § 20b a násl. občanského zákoníku.“.

11. Dosavadní znění § 15 se nahrazuje novým, které zní:

㤠15

Obce, v nichž sídlí státní orgány České republiky nebo ústřední orgány České a Slovenské Federativní Republiky, zabezpečí pro tyto orgány důstojné místnosti odpovídající jejich významu.“.

12. V § 16 odst. 4 druhá věta zní: „Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může obecně závazná vyhláška nabýt platnosti a účinnosti již dnem vyhlášení.“.

13. V § 16 odst. 5 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky č. 3g) zní: „Obecně závaznou vyhlášku, která nabyla účinnosti, zašle obecní úřad neprodleně příslušnému okresnímu úřadu.3g)

3g) Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. § 17 se vypouští.

15. V § 19 se vypouštějí odstavce 2 a 3 a zrušuje se číslování odstavců.

16. V § 20 odst. 2 první věta zní: „Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny nejméně 15 dnů před projednáním v obecním zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané obce vyjádřit.“.

17. § 20 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

(3) Obec dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a výsledek přezkoumání předloží obecnímu zastupitelstvu spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok.“.

18. Za oddíl první hlavy druhé se vkládá nový oddíl druhý, který včetně poznámek č. 3h) až 3j) zní:

„Oddíl druhý

Dobrovolné svazky obcí a jiná seskupení obcí

§ 20a

Dobrovolné svazky obcí

(1) Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazky“). Postavení svazků, jejich vznik a zánik upravuje zvláštní zákon.3h)

(2) Předmětem činnosti svazku mohou být jen pravomoci obce uvedené v § 14 odst. 1 písm. n), p) a r). Svazek může zakládat právnické osoby k plnění úkolů, pro něž byl vytvořen.

(3) Obec může na svazek převést svůj majetek včetně finančních prostředků jen v rozsahu, který slouží k vykonávání činností, které na svazek přenesla.

(4) Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů.3i)

§ 20b

(1) Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků svého hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

(2) Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtu obcí, které svazek vytvořily.

(3) Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny nejméně 30 dnů před projednáním na zasedání orgánu svazku, aby se k němu mohli občané obcí, které svazek vytvořily, vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání orgánu svazku.

(4) Svazek dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a výsledek přezkoumání předloží na zasedání orgánu svazku spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

§ 20c

Občané obcí, které vytvořily svazek, pokud dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:

a) účastnit se zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisů o jeho jednání,

b) podávat orgánu svazku písemné návrhy.

§ 20d

Odporuje-li opatření svazku nebo jeho orgánu zákonu, pozastaví vláda jeho výkon. Nezjedná-li svazek nebo jeho orgán nápravu, předloží vláda do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě.

§ 20e

Jiná seskupení obcí

Obce a svazky mohou spolupracovat též s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení místních orgánů. Obce a svazky mohou být členy právnických osob s mezinárodním prvkem.3j)

3h) § 20f a násl. občanského zákoníku.

3i) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3j) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění § 29 zákona č. 157/1989 Sb.“.

19. Dosavadní oddíl druhý hlavy druhé se označuje jako oddíl třetí; dosavadní oddíl třetí se označuje jako oddíl čtvrtý.

20. § 25 zní:

㤠25

(1) Územně členěná statutární města přijmou obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví zejména:

a) počet jednotlivých městských obvodů nebo městských částí a vymezení jejich území,

b) pravomoc zastupitelstva města, rady města a jejích orgánů, a to jak na úseku samostatné působnosti, tak i na úseku přenesené působnosti,

c) pravomoc obvodních nebo místních zastupitelstev, obvodních nebo místních rad a jejich orgánů svěřenou zastupitelstvem města městským obvodům nebo městským částem na úseku samostatné i přenesené působnosti,

d) vzájemnou součinnost mezi orgány města a městských obvodů nebo městských částí a v dohodě s magistrátem i vztahy magistrátu a úřadů městských obvodů nebo městských částí,

e) majetek města, který se svěřuje městským obvodům nebo městským částem, a oprávnění městských obvodů nebo městských částí při nakládání s tímto majetkem,

f) podmínky, za kterých lze městským obvodům nebo městským částem odejmout svěřený majetek statutárního města,

g) rozsah oprávnění městských obvodů nebo městských částí zakládat a zřizovat, popřípadě rušit právnické osoby a zařízení,

h) způsob stanovení podílu městských obvodů nebo městských částí na dotaci přiznané městu na náhradu nákladů vzniklých plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti,

i) způsob projednání návrhu obecně závazných vyhlášek s městskými obvody nebo městskými částmi a způsob jejich vyhlášení v městských obvodech nebo městských částech.

(2) V obecně závazné vyhlášce podle odstavce 1 lze stanovit, že

a) některé působnosti náležející podle tohoto zákona územně členěnému statutárnímu městu budou vykonávat městské obvody nebo městské části,

b) některý městský obvod nebo městská část bude vykonávat některé úkoly přenesené působnosti pro jiný městský obvod nebo městskou část, popřípadě pro všechny městské obvody nebo městské části.“.

21. V § 27 odst. 2 písm. c) zní:

c) v městském obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města obvodní nebo místní zastupitelstvo v rozsahu mu svěřeném.“.

22. V § 28 písm. f) zní:

f) v obvodech měst uvedených v § 3

7 - 70 členů,“.

Současně se připojují písmena g), h) a i), která znějí:

g) v městských částech do 3000 obyvatel měst uvedených v § 3

7 - 15 členů,

h) v městských částech nad 3000 do 20 000 obyvatel měst uvedených v § 3

15 - 30 členů,

i) v městských částech nad 20 000 obyvatel měst uvedených v § 3

25 - 50 členů.“.

23. V § 32 odst. 2 se vypouští věta druhá.

24. V § 34 odst. 1 písm. c) zní:

c) požadovat od pracovníků obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.“.

25. V § 34 se vypouští odstavec 2. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

26. § 36 zní:

㤠36

(1) Obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,

b) schvalovat rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

c) uzavírat dohody o změně hranic obce,3e)

d) rozhodovat o založení, zřízení nebo zániku právnických osob nebo zařízení,

e) rozhodovat o účasti obce v obchodních společnostech a nadacích,

f) schvalovat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti,

g) volit z řad svých členů starostu, zástupce starosty a další členy obecní rady (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů obecní rady, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva,

h) stanovit výši odměn podle § 32 odst. 1 starostovi a jeho zástupci v obcích, kde se nevolí obecní rada,

i) stanovit výši odměn podle § 32 odst. 3 členům obecního zastupitelstva,

j) stanovit výši osobních a věcných nákladů na činnosti obecního úřadu; jde-li o náklady na výkon státní správy, je vázán stanoviskem okresního úřadu,

k) zřizovat obecní (městskou) policii,

l) rozhodovat o členství obce ve svazku a o vystoupení z tohoto svazku, o účasti obce v mezinárodních sdruženích místních orgánů a o členství obce v právnických osobách s mezinárodním prvkem,

m) udělovat čestné občanství obce a ceny obce,

n) schvalovat územně plánovací dokumentaci sídelních útvarů a zón.

(2) V obcích, kde se volí obecní rada, může obecní zastupitelstvo podle místních podmínek svěřit obecní radě část své pravomoci schvalovat rozpočtová opatření.

(3) Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou věci uvedené v odstavci 1 písm. n).“.

27. V § 36a odst. 1 písm. e) se slova „sdružení obcí podle § 17“ nahrazují slovy „svazku (§ 20a odst. 1)“.

28. § 37 se vypouští.

29. V § 38 odst. 1 druhá a třetí věta znějí: „Zasedání obecního zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání obecního zastupitelstva nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo přednosta okresního úřadu.“.

30. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Nesvolá-li starosta zasedání obecního zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak zástupce starosty, popřípadě jiný člen obecního zastupitelstva.

(3) Nesejde-li se obecní zastupitelstvo po dobu delší než šest měsíců, může je na návrh přednosty okresního úřadu po vyjádření vlády rozpustit Česká národní rada.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

31. V § 39 ve větě druhé se za slovo „předsedá“ vkládá slovo „zpravidla“.

32. § 41 zní:

㤠41

Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání obecního zastupitelstva mají jeho členové a obecní rada.“.

33. § 44 odst. 1 zní:

(1) Obecní rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecní rad obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.“

34. V § 44 odst. 2 písm. c) zní:

c) v městském obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města obvodní nebo místní rada v rozsahu jí svěřeném.“.

35. V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Jestliže je starosta nebo zástupce starosty odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem obecní rady.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

36. § 45 včetně poznámky č. 3k) zní:

㤠45

Obecní rada

a) zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,

b) plní vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným obecním zastupitelstvem úkoly zakladatele a zřizovatele podle zvláštních předpisů,

c) projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy obecního zastupitelstva, komisemi nebo občany obce,

d) zřizuje a zrušuje komise, odbory obecního úřadu, jmenuje a odvolává z funkce předsedy a členy komisí a na návrh tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu,

e) zřizuje podle potřeby odborné pracovní skupiny,

f) řídí činnost komisí a obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly,

g) stanoví celkový počet pracovníků obecního úřadu,

h) jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem přednosty okresního úřadu3k) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,

i) přezkoumává na základě podnětů opatření přijatá komisemi a odbory obecního úřadu v otázkách samostatné působnosti,

j) kontroluje činnost orgánů, které zřídila,

k) prohlašuje náhradníka za člena obecního zastupitelstva na uprázdněný mandát,3a)

l) vydává obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti a v nutných a neodkladných případech též obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti; obecně závazná vyhláška v samostatné působnosti však pozbude platnosti, nebude-li schválena na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva,

m) přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání a vyřízení,

n) stanoví plat starostovi a jeho zástupci podle zvláštních předpisů,

o) rozhoduje o organizační struktuře obecního úřadu a na návrh tajemníka obecního úřadu o platech vedoucích odborů obecního úřadu; není-li tato funkce zřízena, stanoví platy všem pracovníkům obecního úřadu podle zvláštních předpisů,

p) zabezpečuje řešení ostatních otázek spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu.

3k) § 8 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V § 46 se slova „útvaru Veřejné bezpečnosti“ nahrazují slovy „útvaru Policie České republiky4)“ a slovo „náčelníka“ se nahrazuje slovy „vrchního inspektora“.

Poznámka č. 4) zní:

4) Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.“.

38. V § 47 odst. 1 se na konci připojuje věta: „Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může tak učinit starosta; o svých opatřeních bezodkladně informuje obecní radu.“

V odstavci 3 větě první se slova „do 100 Kčs“ nahrazují slovy „do 200 000 Kčs“.

39. Poznámka č. 5) k § 45 odst. 1 zní:

5) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“.

40. § 49 se vypouští.

41. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

㤠51a

Obecní rada může svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti působnosti uvedené v § 47 odst. 3, § 48 a 50.“.

42. V § 52 odst. 2 třetí věta zní: „Obecní rada může stanovit, v kterých případech může tohoto odznaku užívat jiný člen obecního zastupitelstva, tajemník obecního úřadu nebo další pracovník obecního úřadu.“.

43. V § 52 odst. 3 druhá věta zní: „Pokud není ustanoven tajemník obecního úřadu, je starosta nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.“.

44. § 53 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Starosta zašle okresnímu úřadu usnesení obecního zastupitelstva nebo obecní rady, jestliže přednosta okresního úřadu a to požádá.“.

45. Za § 53 se vkládá § 53a, který zní:

㤠53a

Starosta může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech.“.

46. V nadpisu nad § 56 se vypouštějí slova „a aktivity“.

47. § 56 odst. 2 zní:

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byla svěřena přenesená působnost podle § 53a.“.

48. V § 56 odst. 4 se v části věty za středníkem vypouští slovo „též“.

49. § 57 se vypouští.

50. § 58 včetně poznámky č. 5a) zní:

㤠58

(1) Obecní úřad tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty a dále tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a další pracovníci. V čele obecního úřadu je starosta.

(2) Obecní rada může z pracovníků obecního úřadu zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory, které jsou součástí obecního úřadu.

(3) Obecní úřad

a) v oblasti samostatné působnosti

1. plní úkoly, které mu uložila obecní rada nebo obecní zastupitelstvo,

2. usměrňuje po odborné stránce rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení, které si obec zřídila, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

3. pomáhá komisím v jejich činnosti;

b) v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti komise nebo zvláštního orgánu.

(4) Ve věcech přenesené působnosti obce je obecní úřad podřízen okresnímu úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.5a)

(5) Funkci obecního úřadu plní

a) ve městech městský úřad,

b) v územně členěných statutárních městech magistrát a úřady městských obvodů a městských částí,

c) v ostatních statutárních městech úřad města.

(6) Všechny listiny, které jsou vyhotoveny orgány obce a týkají se otázek samostatné působnosti obce, se v záhlaví označují uvedením slova „Obec“ („Město“) a názvem obce či města; jde-li o listiny vyhotovené orgány městských obvodů nebo městských částí v územně členěných statutárních městech, označují se v záhlaví uvedeném shora „Městský obvod“ nebo „Městská část“ s uvedením názvu města a názvu obvodu města nebo městské části. Všechna písemná opatření starosty, zástupce (zástupců) starosty, obecní rady a jejích orgánů v otázkách přenesené působnosti se v záhlaví označují „Obecní úřad“ („Městský úřad“, „Magistrát“, „Úřad městské části“) s uvedením názvu obce či města.

5a) § 7 písm. c) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.“.

51. § 59 zní:

㤠59

(1) V obcích, v nichž obecní rada zřídila alespoň dva odbory obecního úřadu podle § 58 odst. 2, a v obcích, v nichž je pověřený obecní úřad, působí tajemník obecního úřadu.

(2) Tajemník je pracovníkem obecního úradu. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný obecní radě a starostovi; v oblasti přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

(3) Tajemní obecního úřadu

a) je nadřízený všem pracovníkům obecního úřadu,

b) plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,

c) zabezpečuje plnění usnesení obecního zastupitelstva a obecní rady,

d) řídí a kontroluje činnost pracovníků obecního úřadu,

e) stanoví platy pracovníkům obecního úřadu podle zvláštních předpisů.

(4) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání obecního zastupitelstva a schůzí obecní rady s hlasem poradním.“.

52. V § 60 písm. c) se na konci připojují slova „po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy“. Dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Pověřený obecní úřad vykonává státní správu i v územních obvodech jiných pověřených obecních úřadů, stanoví-li tak okresní úřad3g) po projednání s příslušným orgánem státní správy.“.

53. § 61 zní:

㤠61

(1) Úřady městských obvodů nebo městských částí v územně členěných statutárních městech vykonávají státní správu

a) v rozsahu působnosti obcí podle § 21 odst. 1 a § 22,

b) v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů podle § 60 písm. a) a b), pokud její výkon nevyhradilo zcela nebo částečně zastupitelstvo města magistrátu,

c) která je zákony svěřena pověřeným obecním úřadům, pokud zastupitelstvo města nevyhradilo zcela nebo zčásti její výkon magistrátu,

d) podle odstavce 2 písm. b) a c), pokud jim byla svěřena zastupitelstvem města.

(2) Magistráty územně členěných statutárních měst

a) vykonávají státní správu podle odstavce 1 písm. b) a c), pokud jim její výkon vyhradilo zastupitelstvo města,

b) ve městech Brno, Ostrava a Plzeň vykonávají pro území okresu státní správu, která ke dni 30. června 1992 příslušela okresním úřadům příslušným pro města Brno, Ostravu a Plzeň (s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí), státní správu, která byla na ně těmito okresními úřady přenesena, a státní správu ve věcech, které zvláštní zákony svěří okresním úřadům,

c) vykonávají státní správu v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů ve stanoveném územním obvodu,

d) přezkoumávají rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaná ve správním řízení,

e) kontrolují činnost orgánů městských obvodů a městských částí a poskytují jim odbornou pomoc při plnění jejich úkolů v oblasti přenesené působnosti.

(3) Úřady měst v ostatních statutárních městech vykonávají

a) státní správu v rozsahu působnosti obcí podle § 21 odst. 1 a § 22,

b) státní správu v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů ve stanoveném územním obvodu.“.

54. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

㤠61a

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy obecně závazným právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v obecních úřadech v oblasti přenesené působnosti, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.“.

55. V § 62 odst. 1 druhá věta zní: „Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží okresní úřad do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.“.

56. V § 62 odst. 2 druhá věta zní: „Nezjedná-li nápravu obecní rada ani obecní zastupitelstvo předloží okresní úřad do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě.“.

57. § 62 odst. 3 zní:

(3) Nesprávné opatření obecního zastupitelstva, obecní rady nebo jejích orgánů nebo obecního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší okresní úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.“.

58. § 62 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

(4) V městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst vykonává působnost okresního úřadu podle odstavců 1 a 2 magistrát, který věc předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města. Není-li zjednána náprava tímto způsobem u měst uvedených v první větě, s výjimkou měst Brna, Ostravy a Plzně, okresní úřad pozastaví výkon rozhodnutí a předloží věc k rozhodnutí České národní radě; u měst Brna, Ostravy a Plzně v takovém případě pozastaví výkon opatření ministerstvo vnitra a předloží věc k rozhodnutí České národní radě.

(5) V městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst vykonává působnost okresního úřadu podle odstavce 3 magistrát. Není-li zjednána náprava tímto způsobem u měst uvedených v první větě, s výjimkou měst Brna, Ostravy a Plzně, zruší opatření příslušný okresní úřad; u měst Brna, Ostravy a Plzně v takovém případě zruší opatření příslušný orgán státní správy.“.

59. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který zní:

㤠62a

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření zastupitelstva města Brna, Ostravy a Plzně v samostatné působnosti zákonu, pozastaví ministerstvo vnitra jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží ministerstvo vnitra do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(2) Odporuje-li opatření rady města, jejích orgánů nebo magistrátu ve městech uvedených v odstavci 1 v otázkách samostatné působnosti zákonu, pozastaví ministerstvo vnitra jeho výkon. Nezjedná-li nápravu rada města ani zastupitelstvo města, předloží ministerstvo vnitra do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě rozhodnutí.

(3) Nesprávné opatření zastupitelstva města, rady města, jejích orgánů nebo magistrátu ve městech uvedených v odstavci 1 v otázkách přenesené působnosti zruší příslušný ústřední orgán státní správy, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.“

60. V § 64 písm. a) se vypouští označení § 15 a 49.

61. V § 66 se vypouštějí slova „na úseku přenesené působnosti“.

62. § 70a se vypouští.

63. V příloze v položce 13 v rubrice 5 předmět působnosti zní:

„rozhodování o udělení předchozího souhlasu podle § 13a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, stanovení zásadních podmínek k zajištění ochrany zemědělského původního fondu a schvalování plánu rekultivace, popřípadě stanovení zvláštního režimu jeho provádění, jestliže jde o jinou zemědělskou půdu než o půdu podle § 7a a odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a její výměra nepřesahuje jeden hektar.“.


Čl. II

V § 28 se ustanovení nově připojených písmen g), h) a i) použije až pro volby konané po účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušuje se:

Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností č.j. LK-7696/89-529 ze dne 31. 5. 1989, uveřejněný ve Věstníku vlády ČR pro národní výbory v částce 3/1989 a oznámený ve Sbírce zákonů v částce 17/1989.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplně znění zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.