Vyhláška č. 342/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 71/1992
Platnosť od 01.07.1992 do24.01.1994
Účinnosť od 01.07.1992 do24.01.1994
Zrušený 4/1994 Z. z.

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 2. júna 1992

o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Návrhy zamestnávateľov na vytvorenie spoločensky účelných pracovných miest1) (ďalej len „nové pracovné miesto“) posudzuje okresný úrad práce.

(2) Návrh zamestnávateľa, ktorý obsahuje vytvorenie päť a viac nových pracovných miest, okresný úrad práce predloží na posúdenie poradnému orgánu.2)

§ 2

Pri posudzovaní návrhu na vytvorenie nového pracovného miesta sa prihliada najmä na

a) efektívnosť využitia pracovného miesta,

b) dobu využitia pracovného miesta,

c) dobu potrebnú na vytvorenie nového pracovného miesta,

d) rozsah a štruktúru zamestnanosti v okrese.

§ 3

(1) S vybraným zamestnávateľom uzavrie okresný úrad práce písomnú dohodu (ďalej len „dohoda“)3) o vytvorení nového pracovného miesta.

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) počet a profesno-kvalifikačnú štruktúru nových pracovných miest,

b) záväzok zamestnávateľa, že nové pracovné miesta obsadí uchádzačmi o zamestnanie,4) ktorých okresný úrad práce vedie v evidencii,5)

c) formu a výšku finančného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nových pracovných miest,

d) záväzok zamestnávateľa, že vytvorí nové pracovné miesta najmenej na dobu dvoch rokov,

e) záväzok zamestnávateľa, že okresnému úradu práce vráti finančný príspevok poskytnutý na úhradu nákladov na vytvorenie nových pracovných miest, ak nedodrží dohodnuté podmienky.

§ 4

(1) Okresný úrad práce môže poskytnúť zamestnávateľovi na úhradu nákladov na vytvorenie nových pracovných miest finančný príspevok formou

a) nenávratného alebo návratného príspevku alebo

b) úhrady úrokov z úveru, ktorý poskytol peňažný ústav zamestnávateľovi.

(2) Okresný úrad práce poskytne zamestnávateľovi finančný príspevok až po predložení pracovnej zmluvy, ktorú uzavrel zamestnávateľ s uchádzačom o zamestnanie, ktorého prijíma na nové pracovné miesto.

(3) Na úhradu nákladov podľa odseku 1 môže poskytnúť okresný úrad práce na každé nové pracovné miesto finančný príspevok až do výšky 50 000 Kčs diferencovane v závislosti od situácie na trhu práce podľa regionálnych a štrukturálnych podmienok.

(4) Finančný príspevok poskytuje vždy ten okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode bolo nové pracovné miesto vytvorené.

§ 5

(1) Okresný úrad práce môže na základe dohody poskytnúť finančný príspevok na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta tiež uchádzačovi o zamestnanie,4) ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov.6)

(2) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) formu a výšku finančného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

b) záväzok uchádzača o zamestnanie, že vráti okresnému úradu práce finančný príspevok alebo jeho časť, ak do dvoch rokov od poskytnutia tohto príspevku prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako hlavné zamestnanie.

(3) Pri poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti okresný úrad práce postupuje podľa § 4 ods. 1 a 3.

(4) Vrátenie finančného príspevku poskytnutého na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti môže okresný úrad práce čiastočne alebo celkom odpustiť. Okresný úrad práce pritom prihliada na dobu trvania pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a na dôvody, ktoré viedli k jeho zániku.

(5) Vrátenie poskytnutého finančného príspevku sa nevyžaduje, ak občan prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov.

§ 6

(1) Okresný úrad práce môže uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o vytvorení pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce.7)

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) počet pracovných miest, ktoré sa vytvoria,

b) druhy prác,

c) dobu, na ktorú sa pracovné miesta vytvárajú,

d) výšku finančného príspevku na úhradu nákladov na vytvorenie pracovných miest na vykonávanie verejnoprospešnej práce.

(3) Finančný príspevok na úhradu nákladov na vytvorenie pracovných miest na vykonávanie verejnoprospešnej práce môže okresný úrad práce poskytnúť až do výšky skutočných mzdových nákladov vyplácaných uchádzačom o zamestnanie za vykonanú verejnoprospešnú prácu a poistného na ich nemocenské poistenie.8)


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 355/1991 Zb.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona SNR č. 194/1992 Zb.

2) § 7 zákona SNR č. 83/1991 Zb.

3) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 83/1991 Zb. v znení zákona SNR č. 194/1992 Zb.

4) § 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 578/1991 Zb.

5) § 13 písm. b) zákona SNR č. 83/1991 Zb.

6) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 215/1991 Zb.), zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.

7) § 3 ods. 2 zákona SNR č. 83/1991 Zb. v znení zákona SNR č. 194/1992 Zb.

8) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.
§ 101 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.