Vyhláška č. 364/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích

Čiastka 74/1992
Platnosť od 10.07.1992
Účinnosť od 10.07.1992

364

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 29. května 1992

o chráněných ložiskových územích

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 17 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:


Návrh na stanovení chráněného ložiskového území

§ 1

(1) Návrh na stanovení chráněného ložiskového území předkládá právnická nebo fyzická osoba, která požádala o vydání osvědčení o výhradním ložisku1) (dále jen „ložisko“) nebo právnická osoba, která byla pověřena zabezpečit ochranu a evidenci ložiska2) (dále jen „navrhovatel“).

(2) Návrh obsahuje

a) obchodní jméno3) navrhovatele, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště, popřípadě místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b) základní údaje o ložisku, kterými jsou označení ložiska podle evidence ložisek, druhu nerostu, rozsah, tvar a hloubka uložení ložiska,

c) název chráněného ložiskového území, označení a souřadnice vrcholů jeho geometrického obrazce, jeho plošný obsah a zdůvodnění navrhovaných hranic chráněného ložiskového území,

d) název a identifikační číslo katastrálního území4) a název a kód okresu,5) v nichž leží chráněné ložiskové území; jestliže chráněné ložiskové území leží v několika katastrálních územích, uvedou se názvy a identifikační čísla všech těchto katastrálních území, popřípadě názvy a kódy dalších okresů, do nichž chráněné ložiskové území zasahuje,

e) údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech v navrhovaném chráněném ložiskovém území,

f) návrh podmínek ochrany ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání.

(3) K návrhu se přiloží

a) mapa povrchové situace v dostatečně velkém měřítku, které nesmí být menší než 1:25000. Do mapy se zakreslí hranice chráněného ložiskového území a pokud je to možné i svislý průmět obrysů ložiska do tohoto území, dále hranice jiného dříve stanoveného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, označení a souřadnice vrcholů jejich geometrických obrazců a hranice jiných chráněných území, popřípadě ochranných pásem,

b) osvědčení o ložisku.1)

(4) Plošný obsah chráněného ložiskového území, souřadnice vrcholů jeho geometrického obrazce dle odstavce 2 písm. c) a mapa povrchové situace podle odstavce 3 písm. a) musí být ověřeny hlavním důlním měřičem nebo pracovníkem oprávněným ověřovat geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací.6)

§ 2

(1) Návrh na stanovení chráněného ložiskového území včetně příloh předkládá navrhovatel ve dvou vyhotoveních ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“). Mapu povrchové situace podle § 1 odst. 3 písm. a) upravenou podle výsledků řízení je navrhovatel povinen předložit na vyžádání ministerstva v potřebném počtu vyhotovení.

(2) Ministerstvo oznámí zahájení řízení o stanovení chráněného ložiskového území všem orgánům uvedeným v § 17 odst. 3 horního zákona, obvodnímu báňskému úřadu a ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.

§ 3

Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území

(1) V rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území se uvedou údaje podle § 1 odst. 2 písm. a) až d) a podmínky ochrany ložiska.

(2) Chráněné ložiskové území se označí názvem katastrálního území, v němž leží chráněné ložiskové území nebo jeho největší část, s označením ložiska podle evidence ložisek. Jestliže se v tomtéž katastrálním území stanoví další chráněné ložiskové území, označí se názvem katastrálního území a římskou číslicí.

(3) Hranice chráněného ložiskového území na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami. Vrcholy geometrického obrazce se určují v platném souřadnicovém systému.7) Souřadnice vrcholů se zjistí odměřením z mapy nebo měřickými metodami.

(4) V podmínkách ochrany ložiska se stanoví zejména zákaz, omezení nebo způsob zřizování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisejí s dobýváním ložiska a které by mohly znemožnit nebo ztížit jeho dobývání, s přihlédnutím k požadavkům dotčených orgánů státní správy.

(5) Ministerstvo doručí rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území, jehož přílohou je mapa povrchové situace podle § 1 odst. 3 písm. a) upravená podle výsledků řízení,

a) navrhovateli,

b) orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu,

c) ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky,

d) obvodnímu báňskému úřadu,

e) okresnímu úřadu,

f) popřípadě obcím.

(6) Jestliže chráněné ložiskové území zasahuje do obvodu několika orgánů, uvedených v odstavci 3 písm. b), d), e) a f), doručí se rozhodnutí každému orgánu, v jehož obvodě leží část chráněného ložiskového území.

§ 4

Změna a zrušení chráněného ložiskového území

(1) Navrhovatel je povinen navrhnout

a) změnu chráněného ložiskového území, jestliže se na základě průzkumu ložiska změnily základní údaje o ložisku uvedené v § 1 odst. 2 písm. b),

b) zrušení chráněného ložiskového území, jestliže pominuly důvody ochrany ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání.

(2) Na řízení o změně a zrušení chráněného ložiskového území se vztahují přiměřeně ustanovení § 1 až 3.

(3) Jestliže bylo rozhodnuto o zrušení chráněného ložiskového území podle odstavce 1 písm. b) a v podzemních prostorách je úložiště odpadů, je provozovatel zařízení pro ukládání odpadů povinen navrhnout stanovení chráněného území podle § 6.

§ 5

Evidence chráněných ložiskových území

Evidence chráněných ložiskových území obsahuje

a) evidenční knihu,

b) rejstřík katastrálních území, do nichž chráněné ložiskové území zasahuje,

c) sbírku listin.

§ 6

Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

Na stanovení, změnu, zrušení a evidenci chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry8) se vztahují přiměřeně ustanovení § 1 až 5.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se část první (§ 1 až 8) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dejmal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

2) § 8 horního zákona.

3) § 8 a 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4) § 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

5) Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

6) § 3 odst. 2 vyhlášky ČÚGK č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

7) ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.

8) § 34 horního zákona.