144

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 12. března 1992

o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 55 odst. 1 zákona č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákona č. 94/1990 Sb. (dále jen „zákon“), po dohodě s federálním ministerstvem vnitra stanoví:


§ 1

Vytváření a vyhlašování volebních okrsků

(1) Volební okrsky vytváří obecní rada k zajištění podmínek pro plynulý a rychlý průběh hlasování.

(2) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby byly zachovány pokud možno přirozené územní a stavební celky a aby volební okrsek zahrnoval zpravidla 1000 voličů. Obecní rada určí nejnižší počet voličů ve volebním okrsku podle místních podmínek. Volební okrsky s větším počtem voličů než 1000 lze vytvořit pouze výjimečně se zřetelem na charakter výstavby obce nebo jejích částí; k velikosti volebního okrsku se pak přihlédne při stanovení počtu oddělených prostorů pro úpravu hlasovacích lístků a při stanovení nejnižšího počtu členů okrskové volební komise.

(3) Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem jedna. V hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem se volební okrsky číslují v samostatných číselných řadách za každý městský obvod nebo za každou městskou část.

(4) Obecní rada vyhlásí způsobem v místě obvyklým nejpozději do 30 dnů před konáním voleb seznam stanovených volebních okrsků s jejich územním vymezením.

§ 2

Sestavování a zveřejňování seznamů voličů

(1) Pro sestavení seznamu voličů využije obecní úřad jako podklad seznamy voličů z voleb v roce 1990. Tyto podklady aktualizuje na základě evidence obyvatel, místního šetření a výsledků námitkového řízení.

(2) Obecní úřad uzavře doplněné a upřesněné seznamy voličů nejpozději 18 hodin před začátkem hlasování. Starosta obce nebo jím pověřená osoba seznamy voličů podepíše a uvede celkový počet zapsaných voličů, hodinu a den uzavření seznamu voličů.

(3) Obecní úřad předá seznamy voličů předsedům nebo jimi pověřeným členům okrskových volebních komisí nejpozději 2 hodiny před začátkem hlasování.

(4) Dostaví-li se v den voleb do volební místnosti volič, který nebyl zapsán do seznamu voličů a prokáže-li občanským (vojenským, osobním) průkazem své právo v okrsku volit, zapíše ho okrsková volební komise do seznamu voličů dodatečně. Dodatečný zápis poznamená v občanském (vojenském, osobním) průkazu voliče.

§ 3

Vystavování voličských průkazů

(1) Obecní úřad vydá těm voličům, kteří jsou zapsáni do seznamu voličů na jejich ústní nebo písemnou žádost voličský průkaz.

(2) O vydání voličského průkazu se učiní záznam do seznamu voličů a současně se volič v tomto seznamu vyškrtne.

(3) O vydaných voličských průkazech vede obecní úřad evidenci, ve které uvede pořadové číslo vydaného voličského průkazu a volební okrsek v jehož seznamu byl volič zapsán.

(4) Pořadová čísla vydaných voličských průkazů se zaznamenávají v evidenci v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem jedna.

§ 4

Zajišťování a vybavování volebních místností

(1) Obecní úřad zajistí pro každý volební okrsek volební místnost a její vybavení.

(2) Na budově, v níž je volební místnost umístěna, se vyvěsí vlajka České a Slovenské Federativní Republiky a vlajka České republiky. Na budovu se umístí nápis „Volební místnost“ a u vchodu do této místnosti se vyznačí, pro který volební okrsek je určena.

(3) Ve volební místnosti se umístí z čelného pohledu vlevo vlajka České a Slovenské Federativní Republiky, vpravo vlajka České republiky. Mezi nimi je umístěn vlevo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a vpravo velký státní znak České republiky.

(4) Ve volební místnosti musí být

a) oddělené prostory pro úpravu hlasovacích lístků, jejichž počet určil starosta obce; v těchto prostorách jsou stolky, popřípadě police a kancelářské potřeby pro úpravu hlasovacích lístků,

b) volební schránka a přenosná volební schránka; přenosná volební schránka se použije pro voliče, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit k hlasování do volební místnosti,

c) seznamy voličů a potřebné tiskopisy pro zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování,

d) hlasovací lístky a obálky v dostatečném množství, opatřené otiskem razítka obecního úřadu,

e) stoly a kancelářské potřeby pro práci okrskové volební komise,

f) na viditelném místě vzory hlasovacích lístků, které byly voličům dodány a informace o kandidátech, kteří jsou uvedeni na hlasovacích lístcích a své kandidatury se vzdali nebo byli zmocněncem odvoláni.

§ 5

Úschova hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů

(1) Hlasovací lístky může obecní úřad skartovat po vyhlášení výsledků voleb Ústřední volební komisí a Českou volební komisí. Ponechá však pro pozdější archivaci po třech sadách nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu do České národní rady.

(2) Seznamy voličů v obci se uchovají u obecního úřadu. S ostatními volebními dokumenty naloží obecní úřad podle zvláštního předpisu.1)

(3) Okresní úřad převezme volební dokumentaci od okresní volební komise a okresní úřad v sídle volebního kraje rovněž volební dokumentaci od krajské volební komise. S touto dokumentací se naloží podle zvláštního předpisu.1)

§ 6

Volební tiskopisy a vzory

Pro volby se stanoví vzory hlasovacího lístku, seznamu voličů, voličského průkazu a osvědčení o zvolení poslancem. Vzory těchto tiskopisů jsou uvedeny v příloze této vyhlášky; po obsahové stránce jsou závazné.

§ 7

Spolupráce orgánů státní správy při kontrole pravdivosti údajů

(1) Orgány, které vedou evidenci pobytu občanů, obecní úřady, okresní úřady a ministerstvo vnitra České republiky poskytnou Ústřední volební komisi, České volební komisi a krajským volebním komisím (dále jen „volební komise“) na jejich žádost údaje ze svých evidencí potřebné k prověření správnosti údajů na kandidátní listině nebo údajů na petici požadující, aby politická strana2) kandidovala.

(2) Ministerstvo vnitra České republiky poskytne volebním komisím aktuální přehledy všech politických stran2) registrovaných v České republice.

(3) Příslušné orgány statistiky3) zabezpečí pro volební komise abecední přehled jednotlivých kandidátů jako podklad pro Ústřední volební komisi a Českou volební komisi pro zjištění případné kandidatury téže osoby ve více volebních krajích, popřípadě ve více kandidujících politických stranách.2)


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Sokol v. r.


Příloha 01

Příloha

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) Instrukce ministerstva vnitra České republiky č. 12/1987 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory o spisové službě u národních výborů.

2) § 13 odst. 7 zákona.

3) § 51 zákona.