Vyhláška č. 446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 18.09.1992 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

446

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 24. augusta 1992

o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Predpokladom pre výkon vybraných funkcií1) v Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia a v okresných správach sociálneho zabezpečenia2) (ďalej len „správa sociálneho zabezpečenia“) je osobitná odborná spôsobilosť. Osobitná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov3) týmto nie je dotknutá.

(2) Osobitnou odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí z oblasti sociálneho zabezpečenia4) a schopnosť ich praktického používania, nevyhnutných na riadny výkon vybranej funkcie.

§ 2

Vybranými funkciami na účely tejto vyhlášky sú funkcie vedúcich pracovníkov5) správy sociálneho zabezpečenia, ktorí plnia úlohy sociálneho zabezpečenia podľa osobitných predpisov.4)

§ 3

(1) Osobitná odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením, ktoré pracovník získa na základe

a) úspešného vykonania skúšky, spravidla po absolvovaní prípravy podľa odseku 3, alebo

b) posúdenia dokladu o absolvovaní inej formy odbornej prípravy6) pre potreby riadneho výkonu vybranej funkcie.

(2) Osvedčenie vydáva Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) ministerstvo vydáva osvedčenie na návrh skúšobnej komisie a v súčinnosti so vzdelávacím zariadením.

(3) Príprava na skúšku sa uskutočňuje najmä organizovaným štúdiom,1) ktoré zabezpečuje ministerstvo. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia správy sociálneho zabezpečenia podľa osobitných predpisov.7)

§ 4

(1) Pracovník, ktorý už vykonáva funkciu uvedenú v § 2 v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, spĺňa predpoklad pre jej ďalší výkon, ak preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Pracovník, ktorý bude ustanovený do funkcie uvedenej v § 2 po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, spĺňa predpoklad pre jej ďalší výkon, ak preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť do šiestich mesiacov od ustanovenia do funkcie; táto lehota však neuplynie skôr, ako lehota uvedená v odseku 1.

(3) Na žiadosť pracovníka môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch udeliť súhlas na predĺženie lehôt uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

(4) Do uplynutia lehôt podľa predchádzajúcich odsekov sa má za to, že predpoklad pre výkon vybranej funkcie podľa tejto vyhlášky je splnený.

§ 5

Na vydávanie osvedčení podľa § 3 ods. 2 a na udelenie súhlasu na predĺženie lehôt podľa § 4 ods. 3 sa primerane použijú základné pravidlá konania podľa osobitného predpisu.8)


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

Mgr. Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.

2) § 1 ods. 1 písm. b) a c) zákona SNR č. 543/1990 Zb.

3) Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

4) § 1 ods. 3 zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.

5) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

6) Napr. § 22 a § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

7) § 141a Zákonníka práce.

8) § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).