Oznámenie č. 623/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda sa na základe svojho článku 15 ods. 1 predbežne vykonáva od 1. januára 1991 a nadobudla platnosť 21. augustom 1992.

623

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. septembra 1991 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách.

Dohoda sa na základe svojho článku 15 ods. 1 predbežne vykonáva od 1. januára 1991 a nadobudla platnosť 21. augustom 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Rumunska, ďalej len zmluvné strany,

vedené cieľom rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami v súlade s medzinárodnou praxou,

prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym procesom,

súc presvedčené, že dohoda o obchodných a platobných vzťahoch medzi zmluvnými stranami môže vytvoriť rámec, ktorý posilní rozvoj obchodných vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Štáty zmluvných strán vo vzájomných obchodných vzťahoch budú postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ako aj tejto Dohody.

Článok 2

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať na základe zmlúv, ktoré sa budú uzavierať medzi česko-slovenskými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len subjekty) oprávnenými podľa česko-slovenských právnych predpisov na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na jednej strane a medzi rumunskými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len subjekty) oprávnenými podľa rumunských právnych predpisov na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na druhej strane.

Článok 3

Tovar dovezený subjektom štátu jednej zmluvnej strany nemožno reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho písomného súhlasu vývozcu.

Článok 4

Platby medzi subjektmi sa od 1. januára 1991 uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Podmienky dodávok tovaru a poskytovania služieb, platobné podmienky, ako aj ceny tovaru a služieb sa budú dojednávať v zmluvách medzi subjektmi štátov zmluvných strán.

Článok 5

Zmluvy na vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb medzi subjektmi sa od 1. januára 1991 uzavierajú na základe aktuálnych svetových cien v dohodnutej voľne zameniteľnej mene, za obvyklých podmienok medzinárodného obchodu.

Článok 6

Subjekty môžu okrem obchodov vo voľne zameniteľnej mene uskutočňovať aj iné formy obchodu v súlade s obvyklou praxou medzinárodného obchodu.

Článok 7

O platobno-technickom zabezpečení platieb podľa tejto Dohody uzavrú príslušné banky štátov zmluvných strán medzibankové dojednania.

Článok 8

Zmluvné strany pripúšťajú možnosť zúčtovania vzájomných dodávok surovín a materiálov prostredníctvom technického clearingového účtu za predpokladu dohody príslušných orgánov oboch štátov o nomenklatúre a objeme týchto dodávok.

Článok 9

V prípade dohody podľa článku 8 poverené banky štátov zmluvných strán dohodnú podmienky a spôsob zúčtovania technického clearingu.

Článok 10

Spôsob zúčtovania neobchodných platieb a zúčtovania v iných oblastiach, ktoré nie sú špecifikované touto Dohodou, sa upraví v samostatných dohodách, ktoré uzavrú príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 11

Zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom svojho štátu si budú vzájomne poskytovať pomoc pri organizovaní obchodných veľtrhov, špecializovaných výstav a propagačných akcií.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa najmä obchodnej činnosti, investícií, zdaňovania, bankovníctva, poistenia, financovania, dopravy a pracovného práva.

Článok 13

Na dosiahnutie cieľov tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu, ktorá je zložená zo zástupcov zmluvných strán. Komisia sa schádza najmenej raz ročne striedavo na území jedného zo štátov zmluvných strán.

Komisia bude:

- posudzovať vykonávanie tejto Dohody a robiť odporúčania na realizáciu jej cieľov,

- zabezpečovať výmenu informácií o zmenách a vývoji právnej úpravy v štátoch zmluvných strán,

- posudzovať ďalšie opatrenia, ktoré by sa mohli urobiť na podporu rastu a rozvoja obchodných vzťahov a súvisiacich hospodárskych oblastí medzi štátmi zmluvných strán.

Článok 14

Táto Dohoda sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 15

Táto Dohoda sa predbežne vykonáva od 1. januára 1991 a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich schválenie v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany.

Dohoda sa uzaviera na päť rokov a bude sa ďalej automaticky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie formou nóty najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané a podpísané v Brne 11. septembra 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za
vládu Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky:

Ing. Josef Bakšay v. r.
minister zahraničného obchodu ČSFR

Za
vládu Rumunska:
Constantin Fota v. r.
minister obchodu
a turistiky Rumunskej
republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.