Vyhláška č. 121/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správělesů a o příspěvcích za ni

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992
Účinnosť od 31.03.1992

OBSAH

121

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 31. ledna 1992,

kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 15 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodáření v lesích a státní správě lesního hospodářství, se zřetelem na ustanovení § 15 ods. 1 zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni, se mění takto:

1. § 1 ods. 1 písm. c) zní:

c) vyhotovují podle schválených lesních hospodářských plánů roční plány lesní výroby v pěstební činnosti a ochraně lesa a určují opatření k zlepšovaní funkcí lesů, informujú písemn a ůkolech vyplývajícíc z tchto plánů a opatření uživatele lesů a plnění těchto úkolů vyžadují a sledují;“.

2. V § 1 ods. 1 písm. g) se vypouštějí slova: „a dodávek dříví“.

3. § 1 odst. 1 písm. h) zní:

h) vedou lesní hospodářskou evidenci a výkazy o výkonech provedených v lesích v odborné správě;“.

4. V § 1 ods. 1 se vypouštějí písmena i) a k). Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

5. § 1 ods. 1 písm. l) zní:

l) poskytují uživatelům lesů potřebné podklady, popřípadě údaje z lesních hospodářských plánů;“.

6. V § 1 odst. 1 se dosavadní písmena m), n), o) a p) označují jako písmena j), k), m) a n).

7. Část druhá vyhlášky se vypouští.

8. V § 5 odst. 2 písm. a) a b) znějí:

a) uživatelům, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen, z 1 ha lesních pozemků 10,- Kčs,

b) ostatním uživatelům za 1 ha lesních pozemků 40,- Kčs.“.

9. V § 5 ods. 2 se vypouštějí písmena c), d) a e).

10. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova „podle písm. a) až c)“.

11. V § 6 odst. 1 se slovo „ledna“ nahrazuje slovem „března“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Kubát v. r.