Oznámenie č. p1/c130/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne

Čiastka 130/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2 - 25 430/1992 z 12. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Opatrenie sa súčasne vydáva ako samostatná publikácia prostredníctvom Zväzu účtovníkov ČR v podniku Bilancia, spol. s r. o. Do doby jeho uverejnenia možno do opatrenia nazrieť na Federálnom ministerstve financií Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.