Nariadenie vlády č. 83/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

Čiastka 21/1992
Platnosť od 20.03.1992 do31.01.2002
Účinnosť od 20.03.1992 do31.01.2002
Zrušený 45/2002 Z. z.

OBSAH

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam zvlášť nebezpečných jedov“ časť A. sa na konci dopĺňa takto:

„amid kyseliny monojodoctovej

2-Chlórbenzylidénmalononitril

tetrakyanoetylén“.

2. Príloha č. 2 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam ostatných jedov“ časť A. sa na konci dopĺňa takto:

„amid kyseliny tiooctovej

cyklohexantiol

alfa D-glukochloralóza chlorid meďný

kyselina jodoctová

toluyéndiizokyanáty

2,3,5-trifenyltetrazóliumchlorid“.

3. Časť B. sa na konci dopĺňa takto:

„lambda-cyhalotrín“.

4. V prílohe č. 3 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam omamných látok“ v skupine I. sa za látku „trimeperidín (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimetylpiperidín“ vkladajú látky:

„alfa-metyltiofentanyl (Alfa-methylthiofentanylum) N-/1-/1-metyl-2(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid

parafluórfentanyl (Parafluorofentanylum) 4-fluór-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propiónanilid

beta-hydroxyfentanyl (Beta-hydroxyfentanylum) N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-4-piperidyl/propiónanilid

beta-hydroxy-3-metyl-fentanyl (Beta-hydroxy-methyl-fetanylum)

N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-3-metyl-4-piperidyl/ propiónanilid

tiofentanyl (Thiofentanylum) N-/1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propióanilid

3-metyltiofentanyl (3-Methylthiofentanylum) N-/3-metyl-1/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid“.

5. Príloha č. 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. „Zoznam psychotropných látok“ sa mení a dopĺňa takto:

a) Zo skupiny I. sa z látok označených „THC Tetrahydrokannabinoly, všetky izoméry:“ vypúšťa text „∆9“.

b) skupina I. sa na konci dopľňa:

„N hydroxy MDA (+)-N/alfa-metyl-3,4-(methyléndioxy)fenetyl-/-hydroxylamín

N-etyl MDA (+)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy) fenetylamín

4-metylaminorex (+)-cis-2-amino-5-fenyl-4-metyl-2-oxazolín“.

c) v skupine II. sa za látku

„sekobarbital (Secobarbitalum) kyselina 5-allyl-5-(1-metylbutyl)barbiturová“ vkladá látka: „Delta-9-Tetrahydrokannabinol“

d) Zo skupiny IV. sa vypúšťa látka

„propylhexedrín(Propylhexedrinum) DL-1-cyklohexyl-2-metylaminopropán“.

e) V skupine IV. sa za látku „vinylbital (Vinylbitalum) kyselina 5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbiturová“ vkladá látka:

„midazolam (Midazolamum)

8-chlór 6-(o-fluórfenyl)-1-metyl-4H-imidazo (1,5-a) (1,4)benzodiazepín“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúba účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.