64

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 28. ledna 1992

o domovech mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona České národní rady č. 171/1990 Sb., § 13 písm. a) a f) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních:


ORGANIZACE DOMOVA

§ 1

(1) Domovy mládeže (dále jen „domov“)1),2) se podle vnitřního vybavení zařazují do dvou kategorií:

a) do I. kategorie domovy, které mají:
ústřední topení,
teplou vodu,
koupelny nebo sprchy,
vlastní jídelnu v budově domova nebo její blízkosti,
pokoje s kapacitou do 3 lůžek,

b) do II. kategorie domovy, v jejichž vybavení chybí nejvýše dvě náležitosti uvedené ve vybavení domovů zařazených do I. kategorie.

(2) Pokud je domov umístěn v několika budovách, zařadí se jednotlivé budovy do příslušné kategorie podle vybavení uvedeného v odstavci 1.

(3) Domov musí být vybaven místností, určenou pro oddělené umístění ubytovaného žáka od ostatních ubytovaných žáků v případě jeho náhlého onemocnění.

§ 2

(1) Základní organizační jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina, která se naplňuje do počtu:

a) 24 ubytovaných žáků, nebo

b) 15 ubytovaných žáků cizí státní příslušnosti, nebo

c) shodného s počtem žáků ve třídě speciální školy,3) pokud se jedná o žáky speciálních škol.

(2) Pokud to umožní složení ubytovaných žáků, zařazují se do výchovných skupin odděleně podle pohlaví, škol, ročníků a věku.

(3) Výjimky z maximálního počtu žáků ve výchovné skupině stanoveného podle odstavce 1 písm. a) a b) určuje ředitel domova nebo ředitel střední školy, jejíž součástí domov je.

§ 3

ŘEDITEL

(1) Ředitel domova zřízeného jako právnická osoba (dále jen „ředitel domova“) jmenuje a odvolává svého zástupce. Ředitel střední školy, speciální střední školy, učiliště nebo odborného učiliště, jejichž součástí domov je (dále jen „ředitel střední školy“), jmenuje a odvolává vedoucího vychovatele.

(2) Ředitel domova nebo ředitel střední školy vydává vnitřní řád domova a režim dne domova; s vnitřním řádem domova a režimem dne domova seznámí žáky při jejich nástupu do domova.

§ 4

PORADNÍ ORGÁNY

Ředitel domova může zřídit jako svůj poradní orgán pedagogickou radu. Jejími členy jsou pedagogičtí pracovníci domova. Pedagogičtí pracovníci domova, který je součástí střední školy, jsou členy pedagogické rady střední školy nebo jiného obdobného poradního orgánu. Pokud není pedagogická rada nebo obdobný poradní orgán zřízen, zřídí ředitel střední školy pedagogickou radu domova.

§ 5

UMÍSŤOVANÍ A UBYTOVANÍ ŽÁKŮ V DOMOVĚ

(1) Ředitel domova nebo ředitel střední školy umísťuje podle kapacity žáky do domova v tomto pořadí:

a) z dětských domovů,

b) ze sociálních nebo zdravotních důvodů,

c) jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí,

d) nadané a talentované,

e) cizí státní příslušnosti, jejichž rodiče trvale žijí mimo území České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen „cizí státní příslušnost“),

f) ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.

(2) Přihlášku do domova podávají zákonní zástupci žáka4) nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti řediteli domova nebo řediteli střední školy v termínu jím stanoveném.

(3) O umístění nebo neumístění vyrozumí ředitel domova nebo ředitel střední školy zákonné zástupce žáka nebo žáka, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti, do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky. Umístění do domova platí pro ubytování žáka v domově pro bezprostředně následující školní rok.

(4) Během roku ukončí ředitel domova nebo ředitel střední školy žákovi umístění v domově, pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti,

b) zákonný zástupce nebo žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů žáka),

c) žák přestal být žákem střední školy,

d) žákovi bylo povoleno přerušení studia,

e) žákovi bylo ukončeno ubytování v domově pro porušování vnitřního řádu domova podle § 11 odst. 3 písm. d).

§ 6

PŘERUŠENÍ PROVOZU DOMOVA

(1) Ředitel domova nebo ředitel střední školy může podle provozních podmínek přerušit provoz domova ve dnech, kdy se nevyučuje, a v období školních prázdnin; ve zvlášť odůvodněných případech zajistí žákům, kteří nemohou domov opustit, náhradní ubytování a stravování.

(2) Pokud je v místě více domovů, zajistí zřizovatel domova v době přerušení jeho provozu po dohodě s řediteli žákům, kteří nemohou domov opustit, ubytování a stravování v domově, který k tomu určí. Toto ubytování a stravování lze v období hlavních prázdnin zajistit v jednom domově nejdéle na dobu jednoho měsíce.

(3) Částku, o níž se zvýší náklady na ubytování a stravování zajištěné podle odstavce 1 nebo 2, hradí zřizovatel.

(4) V domovech, ve kterých jsou ubytováni žáci uvedení v § 5 odst. 1 písm. b), c) a e), se provoz nepřerušuje.

§ 7

ZRUŠOVÁNÍ DOMOVA

Domov lze zrušit k 31. 8. běžného roku pokud:

a) klesne počet ubytovaných žáků pod 24,

b) zřizovatel zajistí ubytovaným žákům náhradní ubytování,

c) na bezprostředně následující školní rok se k ubytování nepřihlásilo alespoň 24 žáků.

§ 8

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ

Domov poskytuje ubytovaným žákům ubytování a stravování.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVANÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ODBORNÍCH ŠKOL, SPECIÁLNÍCH STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, GYMNÁZIÍ A SPECIÁLNÍCH GYMNÁZIÍ

§ 9

(1) Ubytování v domově se žákům středních odborných škol, speciálních středních odborných škol, gymnázií a speciálních gymnázií (dále jen „střední odborná škola a gymnázium“) poskytuje za úhradu v rozpětí od 150 do 300 korun měsíčně.

(2) O výši měsíční úhrady za ubytování v domově v jednotlivých případech rozhodne ředitel domova5) nebo ředitel střední školy5) s přihlédnutím ke kategorii domova, k úrovni poskytovaných služeb a sociálním poměrům ubytovaného žáka.

(3) Výše měsíční úhrady za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák v domově ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován.

(4) Rozdíl mezi úhradou podle odstavce 2 a skutečnou hodnotou za ubytování v domově hradí zřizovatel.

(5) Zabezpečování stravování žáků středních odborných škol a gymnázií stanoví zvláštní předpis.6)

§ 10

(1) Úhradu za ubytování a stravování hradí zákonní zástupci žáků nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti.

(2) Žáci ubytovaní v domově se v něm celodenně stravují. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným zástupcem žáka nebo žákem, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti, povoluje ředitel domova nebo ředitel střední školy. Pokud by vzdálenost domova od střední školy narušovala plynulou docházku žáků mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, zajistí střední škola, do níž žák chodí, polední stravování žáků. Pokud jídelna domova slouží žákům více škol, zajišťují pedagogický dozor v jídelně též ředitelé těchto škol po dohodě s ředitelem domova nebo ředitelem střední školy.

§ 11

POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

(1) Ubytovaný žák je povinen dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny pracovníků domova.

(2) Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění. Stupně pochval stanoví ředitel domova nebo ředitel střední školy ve vnitřním řádu domova.

(3) Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření:

a) napomenutí vyslovené vychovatelem,

b) důtka udělená ředitelem,

c) podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou,

d) ukončení ubytování v domově.

(4) Ubytování v domově ukončuje ředitel domova nebo ředitel střední školy na návrh vychovatele po projednání v pedagogické radě a žákovské samosprávě. Při podmíněném ukončení ubytování určí ředitel domova nebo ředitel střední školy zkušební lhůtu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel domova nebo ředitel střední školy ponechat v domově po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v domově. Náhradní ubytování zajišťují žákovi zákonní zástupci, nebo žák, pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti. Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel domova nebo ředitel střední školy pobyt v domově okamžitě.

(5) Výchovná opatření podle odstavce 3 písm. b) až d) se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka, organizaci, pro kterou se žák připravuje, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, na jejíž náklady se žák připravuje, a podle potřeby škole.

§ 12

PRACOVNÍCI DOMOVA

(1) Výchovně vzdělávací a organizační činnost v domově zajišťuje ředitel, zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel, vychovatelé a pomocní vychovatelé.

(2) Pomocní vychovatelé vykonávají noční službu. Jejich počet stanoví ředitel domova nebo ředitel střední školy s přihlédnutím k počtu budov, jejich rozmístění, počtu žáků, zásadám bezpečnosti a hospodárnosti. V případě, že noční služba není zabezpečována pomocnými vychovateli, vykonávají noční pohotovost a dohled mimo pracovní dobu od 22.00 hod. do 6.00 hod. vychovatelé.

(3) Hospodářské, administrativní a provozní úkoly domova zajišťují technickohospodářští a provozní pracovníci.

(4) Ředitel domova nebo ředitel střední školy určí počty pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků domova; při stanovení počtu pracovníků přihlédne ke zvláštnostem provozních podmínek, zejména pokud je domov v provozu o sobotách a nedělích, pokud je umístěn ve více budovách nebo pokud jsou v domově ubytováni žáci středních škol se směnným vyučováním.


ZÁVĚREČNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 13

Na ubytování a stravování žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť ubytovaných v domově se vztahuje zvláštní předpis.7)

§ 14

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 59/1989 Sb., o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory.

§ 15

ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 odst. 1 písm. c) a § 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

4) § 36, § 37 odst. 1 a § 78 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 odst. 2 písm. 1) zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

6) Směrnice MŠ ČSR a MZ ČSR ze dne 6. ledna 1983 č.j. 34699/1982-14 o školním stravování, ve znění směrnic MŠ ČSR a MZ ČSR ze dne 25. července 1985 č.j. 22275/1985-40.

7) § 4 a 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť.