300

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. května 1992

o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon upravuje systém státní podpory vědecké činnosti a vývoje technologií, s tím souvisejících práv a povinností právnických a fyzických osob zabývajících se vědeckou činností a vývojem technologií, a státních orgánů zajišťujících jejich podporu.

§ 2

(1) Vědeckou činností se pro účely tohoto zákona rozumí organizovaná, problémově, tematicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností, jejichž hlavním cílem je získání nových znalostí.

(2) Vývojem technologií se pro účely tohoto zákona rozumí soustavy cílově orientovaných činností, které vedou k technologickým (technickým) řešením zjištěných problémových situací.

ČÁST DRUHÁ

FINANCOVÁNÍ VĚDECKÉ ČINNOSTI A VÝVOJE TECHNOLOGIÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

§ 3

(1) Financování vědecké činnosti a vývoje technologií z rozpočtových prostředků české republiky se provádí jako financování institucionální a financování účelové.1)

(2) Fyzické a právnické osoby, kterým byla poskytnuta finanční podpora v rámci politiky vlády české republiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií, jsou povinny:

a) zajistit přístup veřejnosti k výsledkům této činnosti a umožnit jejich uplatnění podle podmínek stanovených zřizovatelem,

b) dbát na efektivní využívání rozpočtových prostředků.2)

§ 4

Institucionální financování rozpočtových a příspěvkových organizací zabývajících se vědeckou činností a vývojem technologií v České republice se provádí z rozpočtových kapitol příslušných ústředních orgánů (zřizovatelů).

§ 5

(1) Účelové financování vědecké činnosti a vývoje technologií se provádí:

a) ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky, zřízené pro Grantovou agenturu České republiky (dále jen „Grantová agentura“). Tato kapitola je členěna na část pro podporu projektů vědecké činnosti a vývoje technologií navržených fyzickými nebo právnickými osobami a na část pro podporu vybraných projektů naplňujících prioritní programy vycházející z politiky vlády České republiky pro příslušné období,

b) z rozpočtových kapitol jednotlivých ústředních orgánů státní správy České republiky podílejících se na realizaci politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.

(2) Účelovým financováním vývoje technologií ze státního rozpočtu se pouze výběrovým způsobem doplňuje financování vývoje technologií z podnikových zdrojů, a to především na základě principu návratnosti rozpočtových prostředků.

§ 6

(1) Česká republika ze státního rozpočtu poskytuje právnickým a fyzickým osobám účelovou finanční podporu3) vědecké činnosti nebo vývoje technologií za podmínek uvedených v tomto zákoně.

(2) Účelová finanční podpora ve smyslu odstavce 1 může být odňata orgánem, který je oprávněn ji poskytnout,4) pokud nejsou dodrženy podmínky, za kterých byla poskytnuta.

ČÁST TŘETÍ

RADA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO VĚDECKOU ČINNOST A VÝVOJE TECHNOLOGIÍ

§ 7

(1) Zřizuje se Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií (dále jen „Rada“).

(2) Rada je odborným a poradním orgánem vlády České republiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.

(3) Rada zejména:

a) vyjadřuje se k návrhům legislativních podkladů vztahujících se k vědecké činnosti a vývoji technologií, které jsou předkládány vládě České republiky,

b) vypracovává pro vládu České republiky návrh zásad rozdělení účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu vědecké činnosti a vývoje technologií a jejich rozdělení na část pro podporu vědecké činnosti a na část pro orientování vývoje technologií,

c) posuzuje návrh rozpočtu Grantové agentury a materiály o stavu vědecké činnosti a vývoje technologií, předkládané ústředními orgány, Grantovou agenturou i dalšími subjekty před jejich projednáním ve vládě České republiky,

d) posuzuje prioritní programy Grantové agentury a programy vědecké činnosti a vývoje technologií, které vládě České republiky navrhují jednotlivé ústřední orgány státní správy,

e) navrhuje výši institucionálních prostředků vynakládaných ústředními orgány na činnost jimi zřízených organizací v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií sděluje svá stanoviska těmto orgánům a vládě České republiky,

f) koordinuje spolupráci České republiky se Slovenskou republikou a s federálními orgány v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií, a to i ve vztahu k zahraničním subjektům,

g) předkládá návrhy na jmenování a odvolání členů předsednictva Grantové agentury.

§ 8

(1) Členové Rady jsou jmenováni vládou České republiky, která je může rovněž ze závažných důvodů odvolat.

(2) Funkční období členů Rady je čtyřleté.

(3) Člen Rady může být jmenován do Rady opakovaně pouze ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích.

(4) Rada má patnáct členů. Nadpoloviční většina členů Rady musí být jmenována z vědeckých pracovníků zabývajících se vědeckou činností nebo vývojem technologií.

(5) Členství v Radě je veřejnou funkcí.5) Odměnu za výkon této funkce určí vláda České republiky.

(6) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v orgánech Grantové agentury.

(7) Další náležitosti nezbytné pro činnost Rady budou upraveny jejím statutem, který do jednoho měsíce po svém ustavení předkládá vládě České republiky ke schválení.

ČÁST ČTVRTÁ

GRANTOVÁ AGENTURA

§ 9

(1) Zřizuje se Grantová agentura.

(2) Grantová agentura je rozpočtovou organizací zřizovanou vládou České republiky; sídlem Grantové agentury je hlavní město Praha.

(3) Grantová agentura poskytuje účelové finanční prostředky na základě výsledků veřejné soutěže. Na poskytnutí účelových finančních prostředků není právní nárok, pokud jejich poskytnutí nebylo Grantovou agenturou navrhovateli po uzavření veřejné soutěže přiznáno.

(4) Organizaci Grantové agentury a způsob, jímž vyhlašuje veřejnou soutěž, upravuje její statut, který schvaluje vláda České republiky.

§ 10

(1) Grantová agentura má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu státní správy.

(2) Prostředky získané z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu vede Grantová agentura na zvláštním účtu a jsou převoditelné z běžného roku na další.

§ 11

Grantová agentura zejména:

a) stanoví metodické a organizační postupy spojené s poskytováním účelových finančních prostředků na konkrétní vědecké činnosti a projekty vývoje technologií,

b) vyhlašuje veřejnou soutěž na poskytování účelových finančních prostředků na konkrétní vědecké činnosti včetně v oblasti vědecké kultury, navržené fyzickými nebo právnickými osobami,

c) vyhlašuje veřejnou soutěž na poskytnutí účelových finančních prostředků na projekty vývoje technologií, které naplňují prioritní programy vycházející z politiky vlády České republiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,

d) v rámci veřejné soutěže zajišťuje hodnocení a výběr návrhů konkrétních vědeckých činností a projektů vývoje technologií,

e) na základě smluv přiděluje účelové finanční prostředky na vybrané vědecké činnosti a projekty vývoje technologií a kontroluje plnění těchto smluv,

f) sleduje čerpání a využití účelových finančních prostředků určených na podporu konkrétních vědeckých činností a projektů vývoje technologií,

g) hodnotí a kontroluje plnění cílů konkrétních vědeckých činností a projektů vývoje technologií,

h) předkládá Radě a dozorčí radě Grantové agentury návrh svého rozpočtu a zprávy pro vládu České republiky.

§ 12

Orgány Grantové agentury jsou:

a) předseda Grantové agentury (dále jen „předseda“),

b) předsednictvo Grantové agentury (dále jen „předsednictvo“),

c) dozorčí rada Grantové agentury (dále jen „dozorčí rada“).

§ 13

Předseda

(1) Statutárním orgánem Grantové agentury je předseda, který řídí její činnost.

(2) Předsedu jmenuje a odvolává na návrh Rady vláda České republiky. Funkční období předsedy je čtyři roky.

§ 14

Předsednictvo

(1) Výkonným orgánem Grantové agentury je předsednictvo.

(2) Předsednictvo má pět členů. tvoří je předseda a další členové předsednictva. Členy předsednictva jmenuje a odvolává na návrh Rady vláda České republiky. Funkční období předsednictva je čtyři roky.

(3) Předsednictvo:

a) schvaluje vyhlášení veřejných soutěží na poskytování účelových finančních prostředků; uzavírá smlouvy o přidělení účelových finančních prostředků pro vybrané konkrétní vědecké činnosti a pro vybrané projekty vývoje technologií,

b) předkládá vládě České republiky návrh statutu Grantové agentury,

c) předkládá Radě a vládě České republiky návrh rozpočtu Grantové agentury.

§ 15

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Grantové agentury.

(2) Dozorčí rada má deset členů, které na čtyři roky volí a odvolává Česká národní rada.

(3) Dozorčí rada:

a) kontroluje využívání finančních prostředků Grantové agentury,

b) předkládá stanoviska předsednictvu Grantové agentury,

c) provádí dohled nad činností Grantové agentury,

d) nejméně jednou ročně předkládá České národní radě zprávu o činnosti Grantové agentury.

(4) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí v jiných orgánech Grantové agentury.

§ 16

(1) Činnost Grantové agentury zajišťuje Kancelář Grantové agentury.

(2) V čele Kanceláře Grantové agentury je ředitel jmenovaný a odvolávaný předsedou Grantové agentury.

(3) Kancelář Grantové agentury je financována z rozpočtu Grantové agentury.

§ 17

(1) Členství v orgánech Grantové agentury je veřejnou funkcí.6) Odměny členům orgánů Grantové agentury schvaluje na návrh Rady vláda České republiky.

(2) Odměny členům expertních skupin Grantové agentury schvaluje podle zásad stanovených ve statutu předsednictvo Grantové agentury.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

Vláda České republiky jmenuje do šedesáti dnů ode dne účinnosti tohoto zákona Radu.

§ 19

Rada do jednoho měsíce po svém jmenování předloží vládě České republiky návrh na předsedu a další členy předsednictva Grantové agentury.

§ 20

Předsednictvo Grantové agentury do jednoho měsíce po svém jmenování ustanoví další orgány Grantové agentury, s výjimkou dozorčí rady.

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 11 a § 30 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.
Vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

3) § 5 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.

4) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.

5) § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

6) § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.