Oznámenie č. p1/c60/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a v účtovnej závierke investičných spoločností a investičných fondov

Čiastka 60/1992
Platnosť od 18.06.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Federálne ministerstvo finanicí

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2 - 15415-1992 z 29. mája 1992, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a v účtovnej závierke investičných spoločností a investičných fondov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.