Zákon č. 494/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

(v znení č. 171/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/1992
Platnosť od 29.10.1992 do31.05.2008
Účinnosť od 01.09.1993 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

494

ZÁKON

z 8. októbra 1992,

ktorým sa mení zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov sa mení takto:

1. V § 1 písmená b), c) a d) znejú:

b) prijímať právnu úpravu na úseku tlače, rozhlasového a televízneho vysielania a šírenia agentúrneho spravodajstva;

c) udeľovať po dohode s orgánmi republík licencie na rozhlasové a televízne vysielanie, na šírenie agentúrneho spravodajstva, pokiaľ pôjde o subjekty pôsobiace podľa zákona vydaného na základe písmena b) na celom území federácie alebo pokiaľ táto činnosť podstatne presahuje územie jednej z republík alebo pokiaľ pôjde o licencie na vysielanie z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre zahraničie;

d) spravovať vydavateľské podniky, ako aj rozhlasové a televízne organizácie, organizácie na šírenie audiovizuálnych programov a agentúrneho spravodajstva, pokiaľ ide o subjekty pôsobiace na území Českej republiky i Slovenskej republiky.“.

2. § 3 znie:

㤠3

Právnické a fyzické osoby môžu zriaďovať a prevádzkovať rozhlasové a televízne organizácie a spravodajské agentúry na základe licencie udelenej za podmienok ustanovených zákonom Federálneho zhromaždenia. To neplatí pre organizácie zriadené podľa § 2 písm. c).“.


Čl. III

Právne predpisy upravujúce pomery Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie strácajú platnosť dňom, ktorý určí zákon Federálneho zhromaždenia, ktorým sa upraví prevod majetku, práv a povinností z Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Českú republiku a Slovenskú republiku.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.