Vyhláška č. 470/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

470

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 30. septembra 1992

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunák“).

(2) Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 700 dielov striebra a 300 dielov medi. Jeho hmotnosť je 13 g, priemer 31 mm. Hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000, v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je umiestnený v troch riadkoch pod štátnym znakom. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je uvedené vo dvoch riadkoch pod názvom štátu. Nuly v označení hodnoty sú tvorené špirálou. Líce stokorunáka dopĺňajú dva drobné dekory ľudovej slovenskej výšivky, ktoré sú symetricky umiestnené po stranách tretieho a štvrtého poľa štítu štátneho znaku.

(2) Na rube stokorunáka je zobrazený kruhový motív ľudovej slovenskej výšivky, ktorý je pri spodnom okraji čiastočne prekrytý nápisom „MUZEÁLNA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 1893-1993“ umiestneným v troch riadkoch v dolnej polovici mince. Pod nápisom je vyobrazenie šperku byzantského typu nájdeného na území Slovenska. Autorkou návrhu stokorunáka je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince vpravo pod dvojitou špirálovou ozdobou šperku.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembrom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01