Vyhláška č. 287/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb.

Čiastka 60/1992
Platnosť od 18.06.1992 do30.06.2001
Účinnosť od 18.06.1992 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

287

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 15. mája 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 77 ods. 3, § 78 ods. 5 a § 81 ods. 4 a po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 22 ods. 3, § 41 ods. 2 a § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 31 ods. 1 znie:

(1) Jednotná colná sadzba 5 % colnej hodnoty sa použije pri vymeriavaní cla z tovaru určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb a ktorý nemá obchodný charakter, ak colná hodnota lebo úhrnná colná hodnota tohto tovaru dovážaného v cestovnom styku fyzickými osobami alebo dovážaného pre fyzické osoby v zásielkach nepresahuje sumu 8000 Kčs.“.

2. V § 39 ods. 7 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).

3. V § 40 ods. 1 sa na konci vety vkladajú za slová „iných umelcov“ slová „,s výnimkou tovaru na priemyselnú, obchodnú alebo poľnohospodársku činnosť.“.

4. Ustanovenie § 44 ods. 1 znie:

(1) Od cla je oslobodený tovar dovážaný na vyučovacie, vedecké, výchovné, vyšetrovacie a liečebné účely pre štátne i neštátne školy a výchovné zariadenia, štátne i neštátne nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia.“.

5. Ustanovenie § 49 včítane nadpisu znie:

㤠49

Pohonné látky, mastiace oleje a tuky na prevádzku dopravného prostriedku

Od cla sa oslobodzujú pohonné látky, mastiace oleje a tuky dovážané cudzozemskými dopravcami pre vlastné dopravné prostriedky. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na pohonné látky, mastiace oleje a tuky pre cestné dopravné prostriedky.“.

6. Ustanovenie § 51 včítane nadpisu znie:

㤠51

Potreby na uzavieranie a plnenie zmlúv

(1) Od cla sú oslobodené dokumenty, informatívny materiál, vzorky nepatrnej hodnoty,4) modely a preparáty, ktoré nemožno nahradiť dokumentáciou, reklamný materiál4) dovážaný v primeranom množstve, pokiaľ sú potrebné na uzavieranie alebo plnenie zmlúv pri podnikaní so zahraničnými subjektmi.

(2) Oslobodenie od cla uvedené v odseku 1 sa nevzťahuje na dovozy tovaru zo štátu, ktorý neposkytuje oslobodenie od cla na dovozy takého tovaru z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rovnakom rozsahu.“.

7. V štvrtej hlave sa vypúšťa šiesty oddiel.

8. V štvrtej hlave sa vypúšťa siedmy oddiel.

9. V § 63 ods. 12 sa na konci vety vypúšťajú slová „,nie však dlhšiu ako tri roky od okamihu, od ktorého je tovar pod colnou kontrolou“.

10. Ustanovenie § 65 sa vypúšťa.

11. Ustanovenie § 66 sa vypúšťa.

12. V ustanovení § 73 ods. 2 sa na konci vety vypúšťajú slová „,ak je vlastníkom tohto tovaru osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

13. Šiesta hlava sa vypúšťa.

14. V § 93 sa slová „zahraničnoobchodnej činnosti“ nahrádzajú slovami „podnikateľskej činnosti“.

15. Príloha 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.