Zákon č. 127/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992 do31.08.1993
Účinnosť od 03.04.1992 do31.08.1993
Zrušený 171/1993 Z. z.

OBSAH

127

ZÁKON

z 11. marca 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa za ustanovenie písmena j) vkladá nové ustanovenie písmena k), ktoré znie:
„k) zabezpečovať ochranu železničnej dopravy;“.

Doterajšie ustanovenie písmena k) sa označuje písmenom l).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r