Opatrenie č. p2/c112/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 10.12.1992

OBSAH

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 11. listopadu 1992

o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony

Ministerstvo financí České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.:


§ 1

Od notářského poplatku za úkony je osvobozen návrh na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva1) uzavřené v souvislosti s poskytnutím státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního předpisu.2)

§ 2

Podle tohoto opatření se postupuje u všech návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytnutím státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního předpisu podaných po 1. srpnu 1992.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Položka G č. 2 přílohy k vyhlášce ministerstva financí ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášek ministerstva financí ČR č. 237/1990 Sb. a č. 153/1992 Sb.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 136/1985 Sb., o finanční úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a vyhlášky č. 398/1992 Sb.