Podmienky použitia

Texty vyhlásených znení právnych predpisov sú získané v elektronickej forme na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Konsolidované znenia sú výsledkom permanentnej, starostlivej a náročnej činnosti našich profesionálov.

Odkazy z Vašich webových stránok a iných aplikácií na naše stránky môžete vytvoriť úplne slobodne, zobrazené bude vždy aktuálne znenie odkazovaného predpisu, takže odkaz z Vašej aplikácie bude vždy mieriť na aktuálne znenie odkazovaného predpisu.
Napríklad v obchodných podmienkach Vášho e-shopu sa môžete ľahko odkazovať na aktuálne znenie konkrétneho paragrafu Občianskeho či Obchodného zákonníka. Webová stránka www.zakonypreludi.sk Vám zaistí, že odkaz bude vždy platný.

Ak potrebujete využiť texty tu zverejnených znení predpisov, môžete tak urobiť úplne slobodne - pokiaľ pri každom použití uvediete zdroj www.zakonypreludi.sk.

Ak tak neurobíte, vystavujete sa riziku následkov odhalenia, pretože tu zverejnené texty obsahujú sofistikované kontrolné znaky, ktoré vieme pomerne ľahko odhaliť.

Ak potrebujete konsolidované znenia tu nezverejnených predpisov alebo máte akúkoľvek inú súvisiacu požiadavku, neváhajte nás kontaktovať emailom uvedeným na stránke Kontakty alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Napíšte nám.

Dôležité upozornenie: tu zverejnené texty právnych predpisov nie sú právne záväzné, ich použitie akýmkoľvek spôsobom je iba na Vašej zodpovednosti a podlieha len Vašej slobodnej voľbe.

Odporúčanie: Nestrácajte čas s programovaním skriptov či iných robotov na dávkové sťahovanie obsahu z tejto webovej stránky, sme proti tomu dobre chránení.


WEBOVÝ PORTÁL „ZAKONYPRELUDI.SK“  SPOLOČNOSTI S-EPI, spol. s r. o.
PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRÁVNE OBMEDZENIA

 

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webového portálu www.zakonypreludi.sk (ďalej len ako „portál alebo aj „Lokalita“) je obchodná spoločnosť S-EPI, spol. s r. o., so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3780/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a návštevníkom portálu (ďalej len ako „Používateľ“).

3. Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

 

Čl. II Obsah portálu a jeho použitie

1. Portál vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah (ďalej len „obsah“) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu portálu a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).

3. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu (ako celku alebo jednotlivých častí, napr. článkov, úryvkov atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím. Uvedené platí aj pre používanie obsahu portálu na webových lokalitách tretích strán prepojených s touto Lokalitou.

4. Akékoľvek použitie obsahu portálu na ďalších webových lokalitách bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

5. V prípade porušenia podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť oprávnenie na používanie Lokality a vyžadovať u Používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z obsahu Lokality a/alebo lokalít prepojených s touto Lokalitou.

 

Čl. III Právna zodpovednosť

1. Povinnosti Prevádzkovateľa ohľadom vlastných (platených aj neplatených) produktov a služieb sa riadia výlučne všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), s ktorými sa dodávajú, a nič na tejto Lokalite sa nemôže vysvetľovať v rozpore s príslušnými VOP pre daný produkt a/alebo službu.

2. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a mazať akúkoľvek časť obsahu portálu. Každý Používateľ portálu teda berie na vedomie, že ktorákoľvek zverejnená informácia môže byť kedykoľvek zmenená, doplnená alebo vymazaná či už z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia chybnej či spornej informácie, alebo aj bez udania dôvodu.

 

Čl. IV Obmedzenie právnej zodpovednosti

1. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený obsah, nezodpovedá ani za jeho gramatickú správnosť. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na všetkých jeho dodávateľov a ďalšie tretie osoby uvádzané na tejto Lokalite (ďalej len „tretie strany“), ktorých odborné články alebo akékoľvek iné druhy príspevkov sú uverejnené na portáli.

2. Každý Používateľ využíva portál a jeho obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia a ani tretie strany nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií umiestnených na portáli ani informácií umiestnených na lokalitách prepojených s touto Lokalitou.

3. Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia a ani tretie strany nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli Používateľom alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť alebo ktoré vznikli na základe využitia alebo implementácie týchto informácií.

4. Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia a ani tretie strany nezodpovedajú za škodu, ktorá môže Používateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo využívaním Portálu a jeho obsahu, resp. ktorá by mohla vzniknúť či vznikla na počítači, pomocou ktorého sa Užívateľ snažil na lokality prepojené s touto Lokalitou vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

5. Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia a ani tretie strany nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Lokality a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k Lokalite a/alebo nemožnosti využívania jej obsahu. V prípade nefunkčnosti Lokality z technických dôvodov sa Používateľ môže s cieľom získania informácií obrátiť na Prevádzkovateľa štandardnými komunikačnými prostriedkami.

 

Čl. V Používanie príspevkov

1. Prevádzkovateľ a ním poverené entity môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať príspevky a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky na Lokalite na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na Lokalitu alebo z Lokality akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.

 

Čl. VI Komunikačné fóra

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať správy obsahujúce materiál, ktorý je podľa Prevádzkovateľa urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný alebo ktorý poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo portálu, alebo znižuje kvalitu služieb.

 

Čl. VII Prepojenia na webové lokality tretej strany

1. Prepojenia na webové lokality tretej strany, ktoré sa nachádzajú na tejto Lokalite, sa poskytujú pre väčšie pohodlie Používateľov. Prechodom na tieto prepojenia Používateľ odchádza z tejto Lokality. Prevádzkovateľ nemá prehľad o všetkých lokalitách tretej strany a nekontroluje ani nezodpovedá za žiadnu z týchto lokalít ani za ich obsah. Prevádzkovateľ teda neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom týchto lokalít alebo akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania.

 

Čl. VIII Prepojenie s touto Lokalitou

1. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na túto Lokalitu z iných lokalít, ale iba v súlade s písomnou dohodou a platnými právnymi predpismi.

2. Záujemcovia o prepojenie s Lokalitou musia dodržiavať pravidlá prepájania s webovými lokalitami Prevádzkovateľa a všetky platné zákony.

 

Čl. IX Pravidlá prepájania s webovými lokalitami spoločnosti S-EPI

1. Lokalita tretej strany, ktorá je prepojená s Lokalitou:

  • môže byť prepojená s obsahom www.zakonypreludi.sk, ale nemôže ho kopírovať,
  • nemôže vytvárať prostredie vyhľadávača alebo okraja okolo obsahu www.zakonypreludi.sk,
  • nemôže naznačovať, že Prevádzkovateľ schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty,
  • nemôže nesprávne vykladať svoj vzťah s Prevádzkovateľom,
  • nemôže predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách Prevádzkovateľa alebo Vydavateľského domu Poradca podnikateľa, ktorého súčasťou je Prevádzkovateľ,
  • nemôže používať logo Prevádzkovateľa bez povolenia Prevádzkovateľa,
  • nemôže ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný.

 

Čl. X Registrácia Používateľa

1. Pre sprístupnenie niektorých častí portálu, najmä s cieľom využívania zaplatených a dodaných produktov v súlade s VOP, sa vyžaduje registrácia na portáli. Registračný formulár je Používateľ povinný vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť vkladaných informácií bez časového obmedzenia a s týmto cieľom osloviť samotného Používateľa alebo iné subjekty.

2. Používateľ registráciou dáva súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo s cieľom vykonania registrácie Používateľa na portáli a jeho následnej identifikácie a  s cieľom marketingovej činnosti – zasielania informácií o nových produktoch a službách Prevádzkovateľom (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a osobné údaje poskytne iným subjektom len pokiaľ mu to prikazuje zákon.

4. Používateľ registráciou dáva súhlas so zasielaním informácií o novinkách z portálu prostredníctvom e-mailu. Tieto informačné e-maily sa zasielajú do doby, dokedy sa Používateľ neodhlási z tejto doplnkovej služby u Prevádzkovateľa.

 

Čl. XI Ochrana súkromia Používateľa

1. Portál môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napr.: informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

Čl. XII Reklama

1. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním Používateľ prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb na ich lokalite. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy.

 

Čl. XIII Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto Podmienok, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Lokality. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením podmienok používania vyjadrí Používateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby Prevádzkovateľa.

 

Dátum aktualizácie podmienok: 1. 1. 2016