Vyhláška č. 289/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike

Čiastka 60/1992
Platnosť od 18.06.1992 do30.04.1993
Účinnosť od 18.06.1992 do30.04.1993
Zrušený 82/1993 Z. z.

OBSAH

289

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 15. mája 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 66 ods. 5 a § 67 ods. 3 a po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 30a a 41 ods. 3 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 1 ods. 1 znie:

(1) Na účely tejto vyhlášky sa tovarom, ktorý má obchodný charakter, rozumie tovar dovážaný alebo vyvážaný v rámci podnikania1a) alebo dovážaný alebo vyvážaný príležitostne za účelom dosiahnutia zisku.

1a) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slová „jeho identifikačné číslo (IČO),“ vkladajú slová „ak mu bolo pridelené,“.

3. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. b) znie:

b) meno, príp. názov, bydlisko, príp. sídlo zahraničného odosielateľa a tuzemského odberateľa a príjemcu pri dovoze,“.

4. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) znie:

c) meno, príp. názov, bydlisko, príp. sídlo zahraničného príjemcu a tuzemského dodávateľa a odosielateľa pri vývoze,“.

5. V § 6 písm. a) sa za slovo „povolenie“ vkladajú slová „alebo súhlas“.

6. V § 6 písm. c) sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „dôkaz“.

7. V § 6 písm. d) sa za slovom „osvedčenia“ vypúšťajú slová „alebo povolenia“.

8. Ustanovenie § 6 písm. f) znie:

f) doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie,“.

9. Ustanovenie § 7 včítane nadpisu znie:

㤠7

Doklad o cene a deklarácia colnej hodnoty

(1) Dokladom o cene dovážaného tovaru je účtovný doklad obsahujúci najmä náležitosti ustanovené osobitným predpisom.5a)

(2) Deklarácia colnej hodnoty, ktorej vzor je uvedený v XI. časti prílohy tejto vyhlášky, prípadne deklarácia colnej hodnoty doplnková, ktorej vzor je uvedený v XII. časti prílohy tejto vyhlášky, sa nepredkladá:

a) ak colná hodnota tovaru dovážaného v jednej zásielke nepresiahne 100 000,- Kčs, ak nejde o opakované zásielky alebo čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) pri bezodplatnom dovoze obchodných vzoriek,

c) pri dovoze tovaru, ktorý nepodlieha clu alebo ktorý je plne oslobodený od cla,

d) pri dovoze tovaru, na ktorý sa nevyžaduje písomný návrh na colné konanie alebo sa predkladá iba zjednodušený písomný návrh na colné konanie,

e) pri dovoze tovaru na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb, ktorý nemá obchodný charakter.

(3) V deklarácii colnej hodnoty sa neuvádzajú údaje, ktoré sú uvedené v doklade o cene a nie sú nevyhnutné na porovnanie písomného návrhu na colné konanie, dokladu o cene a deklarácie colnej hodnoty.

(4) Deklarácia colnej hodnoty sa prikladá ku každej Jednotnej colnej deklarácii1) (ods. 6 I. časti prílohy tejto vyhlášky).

(5) Deklarácia colnej hodnoty označená ako doplnková sa použije za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, ak sa týka viac ako štyroch položiek colného sadzobníka.

5a) § 11 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.

10. V prílohe časť I. ods. 1 sa v prvej vete za slová „(ďalej len „JCD“)“ dopĺňa bodka a zvyšok vety sa vypúšťa.

11. V prílohe časť I. ods. 3 piata veta znie: „Červené označenie určuje, že list patrí colnici, zeleno označený, že sa využíva pre štatistiku, a žlto označený slúži účastníkovi colného konania.“. Posledná veta sa vypúšťa.

12. Príloha časť I. ods. 4 znie:

(4) Ak treba na jednu JCD, ktorá je určená iba na deklaráciu jednej položky tovaru, uviesť viac položiek, prikladá sa k základnému tlačivu JCD jedno alebo viac, maximálne však deväťdesiatdeväť, tlačív „Jednotnej colnej deklarácie doplnkovej“ (ďalej len „JCDd“). Ak zásielka obsahuje toľko položiek tovaru, že priložených 99 JCDd nestačí, uvedú sa ďalšie položky tovaru na novú JCD, prípadne doplnenú JCDd. Počet jej listov a ich využitie aj obeh je totožný s JCD, s ktorou sa predkladá a ktorej prílohu tvorí.“.

13. V prílohe časť II. ods. 11 sa v druhej vete medzi slová „ľavej“ a „sa“ vkladajú slová „časti JCD“.

14. Príloha časť II. ods. 11 sa na konci dopĺňa vetou, ktorá znie: „Ods. 1 JCDd sa nemusí vyplniť vôbec.“.

15. Príloha časť II. ods. 19 znie:

(19) Do pravého horného rohu odseku sa pri dovoze uvádza kód „A“ v prípadoch, keď je účastník colného konania platiteľom dane z obratu a nie je povinný s JCDd predkladať colnici hlásenie o dovoznej dani v súlade s ustanovením zákona č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani.“.

16. V prílohe časť II. ods. 24 sa v tretej vete medzi slová „osobe, ktorá“ a „predpokladá“ vkladajú slová „nemá pridelené IČO a“.

17. V prílohe časť II. ods. 24 piata veta znie: „Na pridelenie colného registračného čísla predkladá žiadateľ colnej odbočke doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie.“.

18. V prílohe časť II. ods. 24 sa vypúšťa šiesta veta.

19. V prílohe časť II. sa dopĺňa nadpis ods. 37, ktorý znie: „Odsek 23 JCD“.

20. V prílohe časť II. ods. 49 sa za prvú vetu vkladá táto veta „Kód „1“ vyjadruje nárok na úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla v rámci preferenčného zaobchádzania s tovarom dovážaným z vybraných krajín (napr. krajín Európskych spoločenstiev).“.

21. V prílohe časť V. ods. 92 sa v prvej vete slová „s výnimkou ods. 49 JCD“ nahrádzajú slovami „s výnimkou ods. 44 JCD“.

22. V prílohe časť VI. sa nahrádzajú „Bieloruská sovietska socialistická republika“ slovom „Bielorusko“ a slová „Ukrajinská sovietska socialistická republika“ sa nahrádzajú slovom „Ukrajina“.

23. V prílohe časť VI. sa nahrádza kód „EO“ kódom „EE“, kód „LT“ sa nahrádza kódom „LV“ a kód „LO“ sa nahrádza kódom „LT“.

24. V prílohe časť VI. sa dopĺňajú nové kódy krajín a ich názvy, ktoré znejú:

„AM Arménsko
AZ Azerbajdžan
BA Bosna a Hercegovina
GZ Gruzínsko
HR Chorvátsko
KG Kirgizsko
KZ Kazachstan
MD Moldavsko
ME Čierna Hora
MK Macedónsko
RU Rusko
SI Slovinsko
SQ Srbsko
TJ Tadžikistan
TM Turkménsko
UZ Uzbekistan“.

25. V prílohe časť VIII. sa dopĺňajú nové kódy mien, ktoré znejú:

„AMX mena Arménska
AZX mena Azerbajdžanu
BYX mena Bieloruska
EEX mena Estónska
GZX mena Gruzínska
KZX mena Kazachstanu
KGX mena Kirgizska
LVX mena Litvy
LTX mena Lotyšska
MDX mena Moldavska
RUX mena Ruska
TJX mena Tadžikistanu
TMX mena Turkménska
UAX mena Ukrajiny
UZX mena Uzbekistanu
BAX mena Bosny a Hercegoviny
MEX mena Čiernej Hory
HRX mena Chorvátska
MKX mena Macedónska
SIX mena Slovinska
SQX mena Srbska
XXA clearing Arménsko
XXJ clearing Azerbajdžan
XXB clearing Bielorusko
XXE clearing Estónsko
XXG clearing Gruzínsko
XXK clearing Kazachstan
XXI clearing Kirgizsko
XXL clearing Litva
XXO clearing Lotyšsko
XXM clearing Moldavsko
XXR clearing Rusko
XXT clearing Tadžikistan
XXN clearing Turkménsko
XXU clearing Ukrajina
XXZ clearing Uzbekistan
XXH clearing Bosna a Hercegovina
XXP clearing Čierna Horna
XXC clearing Chorvátsko
XXD clearing Macedónsko
XXV clearing Slovinsko
XXS clearing Srbsko“.

26. V prílohe časť IX. sa vo vysvetlivkách ku kódu 11 v druhej vete nahrádzajú slová „(účel = kód 74)“ slovami „(účel = kód 72)“.

27. V prílohe časť IX. sa vo vysvetlivkách ku kódu 68 v druhej vete nahrádza číslo „86“ číslom „82“.

28. V prílohe časť IX. sa vo vysvetlivkách ku kódu 89 nahrádza slovo „dovozov“ slovom „vývozov“.

29. V prílohe časť XI. Vzor Deklarácia colnej hodnoty Deklarácia colnej hodnoty sa v bodoch 12 slovo „kupujúcemu“ nahrádza slovom „kupujúcim“ a v bode 14 na druhej strane text v zátvorke znie: „[čl. /8.1.d) Dohody]“.

30. V prílohe časť XI. Vzor Deklarácia colnej hodnoty Deklarácia colnej hodnoty v bodoch 17 text v zátvorke znie: „ods. (9+11+12+13+14-15-16)“.

31. V prílohe časť XII. Vzor Deklarácia colnej hodnoty doplnkovej Deklarácia colnej hodnoty doplnková sa v bodoch 12 slovo „kupujúcemu“ nahrádza slovom „kupujúcim“ a v bodoch 14 text v zátvorke znie: „[čl. 8.1.d) Dohody]“.

32. V prílohe časť XII. Vzor Deklarácia colnej hodnoty doplnkovej Deklarácia colnej hodnoty doplnková v bodoch 17 text v zátvorke znie: „(ods. 9+11+12+13+14-15-16)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.