Nariadenie vlády č. 556/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992 do24.10.1996
Účinnosť od 15.12.1992 do24.10.1996
Zrušený 302/1996 Z. z.

OBSAH

556

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 18. novembra 1992,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa mení takto:

V ustanovení § 2 ods. 1 sa suma „2 mld Kčs“ nahrádza sumou „4,5 mld Kčs“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.


Stráský v. r.