Vyhláška č. 391/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992
Účinnosť od 12.08.1992

OBSAH

391

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 48 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb. (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 43 Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory včítane nadpisu znie:

㤠43

Trovy rozhodcovského konania

Trovy rozhodcovského konania včítane sadzobníka odmien rozhodcov upravia Pravidlá o trovách rozhodcovského konania, ktoré vydáva predsedníctvo Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.“.

2. Zrušuje sa príloha Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory nazvaná Pravidlá o trovách rozhodcovského konania.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.