Opatrenie č. 366/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992 do05.01.1996
Účinnosť od 15.07.1992 do05.01.1996
Zrušený 8/1996 Z. z.

366

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 15. júna 1992

o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky so zreteľom na rezolúciu Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov č. 757 (1992) sa podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Zakazuje sa dovoz všetkého tovaru a iných výrobkov pochádzajúcich zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) a odtiaľ vyvážaných na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Činnosť česko-slovenských fyzických aj právnických osôb, ako aj akákoľvek činnosť iných osôb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá by podporovala alebo počítala s podporou vývozu alebo tranzitu všetkého tovaru alebo výrobkov pochádzajúcich zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora), je zakázaná.

(3) Akékoľvek nakladanie so všetkým tovarom a výrobkami pochádzajúcimi zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) a odtiaľ vyvážanými česko-slovenskými fyzickými a právnickými osobami na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj loďami plávajúcimi pod česko-slovenskou vlajkou a lietadlami imatrikulovanými v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo najatými česko-slovenskými fyzickými a právnickými osobami sa zakazuje.

(4) Akékoľvek prevody peňazí do Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) za účelom činnosti uvedenej v odseku 2 alebo nakladania uvedeného v odseku 3 sa zakazujú.

§ 2

(1) Predaj alebo dodávky akéhokoľvek tovaru alebo výrobkov bez ohľadu na to, či pochádzajú z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo nie, uskutočňované česko-slovenskými fyzickými alebo právnickými osobami včítane použitia lodí plávajúcich pod česko-slovenskou vlajkou a lietadiel imatrikulovaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo najatých česko-slovenskými fyzickými alebo právnickými osobami akejkoľvek osobe alebo inštitúcii vo Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora), ako aj akejkoľvek osobe alebo inštitúcii za účelom akéhokoľvek obchodu vykonávaného alebo riadeného zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) sa zakazujú.

(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na predaj alebo dodávky určené výlučne na zdravotnícke účely a potraviny, ktorých vývoz bude povolený podľa ustanovenia § 7.

(3) Zakazuje sa akákoľvek činnosť česko-slovenských fyzických a právnických osôb, ako aj akákoľvek činnosť iných osôb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá podporuje alebo počíta s podporou činnosti uvedenej v odseku 1.

§ 3

(1) Prevody peňažných prostriedkov alebo akýchkoľvek finančných alebo ekonomických zdrojov úradom do Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora), alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe činnej vo Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora), fyzickými alebo právnickými osobami nachádzajúcimi sa na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zakazuje.

(2) Tento zákaz sa vzťahuje aj na akýkoľvek iný spôsob poskytovania peňažných prostriedkov, finančných alebo ekonomických zdrojov včítane vrátenia peňažných prostriedkov osobám a inštitúciám vo Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora).

(3) Zákaz uvedený v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahuje na platby určené výlučne na zdravotnícke alebo humanitárne účely a platby za dodávky potravín do Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora).

§ 4

Zakazuje sa česko-slovenským fyzickým a právnickým osobám a všetkým osobám na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a) zabezpečovať a vykonávať opravy a údržbu lietadiel imatrikulovaných vo Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) alebo najatých a prevádzkovaných subjektmi alebo v mene subjektov zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora),

b) zabezpečovať a vykonávať opravy súčiastok pre také lietadlá,

c) vydávať osvedčenia o letovej spôsobilosti pre také lietadlá,

d) vyplácať poistné na základe už existujúcich poistiek a zabezpečovať alebo uzavierať nové priame poistky pre také lietadlá.

§ 5

Súdne konanie včítanie konania pred rozhodcovskými súdmi o nárokoch v súvislosti so zmluvami alebo akýmikoľvek inými transakciami, ktorých uskutočnenie bolo postihnuté v dôsledku tohto zákonného opatrenia, vznesených z podnetu úradov Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) alebo osôb a inštitúcií vo Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) alebo akýmikoľvek osobami uplatňujúcimi nárok prostredníctvom alebo v prospech takých osôb a inštitúcií sa prerušujú.

§ 6

Zákazy uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach sa nevzťahujú na tranzit tovaru a výrobkov pochádzajúcich z iného štátu než zo Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) nachádzajúcich sa dočasne na území Zväzovej republiky Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) iba za účelom tranzitu.

§ 7

(1) Tovar a výrobky, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 2 ods. 2 a § 6, možno vyvážať z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prevážať cez územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe povolenia, ktoré udeľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu. Toto povolenie pri výstupe tovaru a výrobkov z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky colnica odoberie.

(2) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahuje správne konanie.

§ 8

Toto zákonné opatrenia sa nevzťahuje na

a) diplomatické misie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) činnosť spojenú s Ochrannými vojskami Organizácie Spojených národov (UNPROFOR), na Konferenciu o Juhoslávii alebo na pozorovateľskú misiu Európskych spoločenstiev.


§ 9

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.