Opatrenie č. 370/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992
Účinnosť od 20.11.1996

OBSAH

370

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. júna 1992

o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Zriaďuje sa policajná vysoká škola1) s názvom Akadémia Policajného zboru.

(2) Sídlom Akadémie Policajného zboru je Bratislava.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona č. 232/1992 Zb. o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie.