Vyhláška č. 325/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

325

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 19. března 1992,

kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) a § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Pro účely této vyhlášky se prádlem rozumí ložní a osobní prádlo použité pacienty, osobní ochranné pracovní prostředky lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, operační prádlo, pleny, ručníky, kuchyňské prádlo a ložní prádlo použité zdravotnickými pracovníky.

(2) Z hlediska zdravotního rizika se pro účely této vyhlášky prádlo rozděluje na:

a) vysoce infekční prádlo - prádlo použité v souvislosti s léčením osob nemocných nebo podezřelých z onemocnění morem, cholerou, žlutou zimnicí,

b) infekční prádlo - prádlo použité na infekčních odděleních a odděleních tuberkulózy a respiračních nemocí, z hemodialyzačních jednotek, mikrobiologických a biochemických laboratoří a z patologií,

c) prádlo znečištěné cytostatiky - prádlo použité v souvislosti s přípravou a aplikací roztoků cytostatik,

d) prádlo znečistěné radionuklidy - prádlo použité v souvislosti s vyšetřováním a léčením pomocí radionuklidů,

e) ostatní prádlo, u něhož nelze vyloučit podezření z infekce.

Třídění a balení prádla

§ 2

(1) Prádlo se uloží na odděleních, sálech či jiných provozech (dále jen „oddělení“) do obalů označených etiketou nebo pruhem (dále jen „obal“), který je pro:

a) vysoce infekční prádlo - červený,

b) infekční prádlo - žlutý,

c) prádlo znečistěné cytostatiky - černý,

d) prádlo znečistěné radionuklidy - modrý nebo se označuje písmenem „R“,

e) prádlo podezřelé z infekce - bílý nebo je bez označení.

(2) Před uložením do obalů na odděleních se prádlo nesmí roztřepávat.

(3) Do obalů se prádlo ukládá zvlášť podle druhů a stupně znečistění, a to:

a) ložní a osobní prádlo pacientů, bílé a stálobarevné mírně zašpiněné,

b) ložní a osobní prádlo pacientů, bílé a stálobarevné středně zašpiněné,

c) ložní a osobní prádlo pacientů, bílé a stálobarevné silně zašpiněné,

d) osobní ochranné pracovní prostředky lékařů a sester,

e) osobní ochranné pracovní prostředky ostatních zdravotnických pracovníků,

f) ložní prádlo zdravotnických pracovníků,

g) ložní a osobní prádlo novorozenců,

h) pleny,

i) operační prádlo a prádlo z porodních sálů,

j) prádlo použité v kuchyni,

k) veškeré ostatní stálobarevné prádlo.

§ 3

(1) Obaly, do kterých se ukládá prádlo, musí být nepropustné, snadno uzavíratelné a vhodné ke praní. Obaly, které nelze prát, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití.

(2) Obaly s použitým prádlem se skladují ve vyčleněném prostoru s přímým větráním. Podlaha a stěny tohoto prostoru, a to minimálně do výše 150 cm musí být omyvatelné a denně se dezinfikují.

§ 4

Při zacházení s použitým prádlem pracovníci použijí k tomuto účelu vyčleněné osobní ochranné pracovní prostředky (ochranný oděv, čepici, ochrannou masku a rukavice) a dbají zásad osobní hygieny.1)

§ 5

(1) Použité prádlo se odváží do prádelny denně, a to pouze v krytém voze vyčleněném pro tyto účely. Ložná plocha vozu se denně dezinfikuje. Pokud se prádlo přepravuje v kontejnerech, musí se kontejnery denně dezinfikovat.

(2) Prádlo znečistěné radionuklidy se odváží až po snížení kontaminace na úroveň, kdy plošná aktivita prádla je menší než 300 kBq.m-2 a u zářičů alfa menší než 30 kBq.m-2 a kdy zvýšení příkonu dávkového ekvivalentu v 1 m od povrchu obalu je menší než 0,1 µSv.h-1. Snížení kontaminace se uskutečňuje přímo na odděleních nukleární medicíny opakovaným předpíráním v automatické pračce nebo uložením na nutnou dobu ve zvláštní místnosti.

Hygienické požadavky na provoz prádelny

§ 6

(1) Vysoce infekční prádlo lze prát pouze v prádelnách zdravotnických zařízení. Vysoce infekční prádlo nesmí opustit prostory oddělení bez účinné dekontaminace. Dekontaminaci prádla mimo prostory oddělení výjimečně povoluje příslušný orgán hygienické služby.

(2) Prádlo předané v označených obalech se v prádelně nesmí třídit.

(3) Prádlo se do pracích strojů vkládá tak, aby obsluha nebyla vystavena riziku nákazy a byl vyloučen její přímý kontakt s prádlem. Prádlo se nesmí roztřepávat.

(4) Při pracím procesu a manipulaci s prádlem v prádelně se nesmí křížit prádlo použité s prádlem čistým.

§ 7

(1) Prádlo se při pracím procesu dezinfikuje. Infekční prádlo se pere termodezinfekčně nebo chemotermodezinfekčně. Lze ho prát pouze v pracích strojích s odstřeďováním s dělící mezistěnou oddělující špinavou a čistou stranu. Tam, kde není centrální dezinfekce odpadních vod, musí být v prádelně před vypuštěním do kanalizace dezinfikována voda, která byla použita v první fázi pracovního procesu. Prádlo znečistěné cytostatiky se pere termodezinfekčně.

(2) Termodezinfekční prací proces probíhá při teplotě vody 90 oC po dobu působení deseti minut od dosažení této teploty.

(3) Chemodezinfekční prací proces je buď:

a) proces s perkyselinami či perboritany jako účinnou látkou při teplotě vody 60 oC po dobu dvaceti minut od dosažení této teploty, nebo

b) proces s chlorem, organickými nebo anorganickými deriváty obsahujícími aktivní chlor při teplotě vody 60 oC po dobu dvaceti minut od dosažení této teploty.

(4) Prádlo podezřelé z infekce se pere i v kontinuálních pracích strojích. Dezinfekční proces musí být ukončen před fází máchání a lázeň před ukončením dezinfekce nesmí být použita v protiproudu. Voda z odvodňovacího lisu smí být použita pouze pro první zónu procesu (smáčení a předpírka).

(5) Technologický postup pracího procesu se volí podle druhu prádla, stupně znečistění, typu pracího stroje a druhu použitých pracích prostředků. Koncentrace pracích prostředků se řídí jejich druhem.

§ 8

(1) Prádlo se po vyprání žehlí při teplotě nejméně 150 oC. Tento požadavek je splněn i tehdy, je-li prádlo sušeno při teplotě nejméně 140 oC po celou dobu sušení.

(2) Při expedici se prádlo zabalí tak, aby se zabránilo jeho znečistění choroboplodnými zárodky. Ukládá se do vypraných vaků nebo uzavřených obalů z plastů.

(3) Prádlo se rozváží v krytých vozech k tomu účelu vyčleněných, které se denně čistí a dezinfikují.

§ 9

Podmínkou k zahájení provozu praní prádla ze zdravotnických zařízení je závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby.2)


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 135 odst. 2 písm. c) zákoníku práce.

2) § 75 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).