288

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 15. mája 1992

o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


Prvý oddiel

Tovar určený na vystavenie, predvedenie alebo používaný pri vystavovaní alebo predvádzaní

§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa vystavovaním alebo predvádzaním rozumejú

a) obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo živnostenské výstavy, veľtrhy alebo iné podobné prehliadky,

b) výstavy alebo zasadania usporadúvané hlavne na dobročinné účely,

c) výstavy alebo zasadania usporadúvané hlavne na podporu všetkého druhu vedenia, umenia, živností, športu alebo vedeckej, výchovnej alebo kultúrnej činnosti a priateľstva medzi národmi alebo na podnietenie náboženského poznania alebo bohoslužieb,

d) zasadania predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo medzinárodných skupín organizácií,

e) reprezentačné zasadania úradnej alebo pamätnej povahy, okrem výstav usporadúvaných na súkromné účely v predajniach alebo obchodných priestoroch s úmyslom predaja cudzieho tovaru,

(ďalej len „vystavovanie“).

§ 2

(1) Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla

a) tovar určený na vystavenie alebo predvedenie,

b) tovar určený na používanie v spojení s vystavením cudzích výrobkov, včítane

1. tovaru nevyhnutného pre predvádzanie cudzích vystavených strojov alebo prístrojov,

2. stavebného a dekoračného materiálu včítane elektrického zariadenia pre dočasné stánky zahraničných vystavovateľov,

3. reklamného a predvádzacieho materiálu, ktorý je preukázateľne reklamným materiálom pre cudzí vystavovaný tovar, napr. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitívy, ako aj prístroje nevyhnutné na ich použitie,

c) zariadenia včítane prekladateľského zariadenia, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ako aj filmov výchovného, vedeckého a kultúrneho charakteru určených na použitie na medzinárodných zasadaniach, konferenciách a kongresoch.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije iba vtedy, ak

a) dovezený tovar možno stotožniť pri spätnom vývoze,

b) počet a množstvo tovaru sú úmerné účelu dovozu,

c) sú splnené všetky podmienky, za ktorých colnica prepustila uvedený tovar do záznamového obehu.

§ 3

Tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, pokiaľ sa naň vzťahujú ustanovenia tohto oddielu, sa nesmie

a) požičať, prenajať alebo použiť za odmenu, alebo

b) odviezť z miesta vystavovania.

§ 4

(1) Lehota pre spätný vývoz tovaru dovezeného na vystavenie alebo použitie pri vystavovaní je najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď colnica prepustila tovar do záznamového obehu, ale nie viac ako jeden mesiac po skončení vystavovania.

(2) Colnica povolí na žiadosť účastníka colného konania, aby tovar uvedený v odseku 1, ktorý sa má vystaviť alebo použiť pri ďalšom vystavovaní, zostal v jej evidencii, ak budú splnené podmienky určené pre tento obeh a ak sa tovar vyvezie späť v lehote jedného roka odo dňa, keď colnica prepustila tovar do záznamového obehu.

§ 5

(1) Pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v tuzemsku sa oslobodenie od dovozného cla vzťahuje na

a) malé vzorky predstavujúce vystavený cudzí tovar včítane vzoriek potravín a nápojov, ktoré boli dovezené vo forme vzoriek, alebo vyrobených z prevažnej časti z dovezeného materiálu pri vystavovaní za predpokladu, že

1. ide o cudzí tovar poskytnutý zdarma, ktorý slúži výlučne na bezplatné rozdávanie návštevníkom, na použitie a spotrebu osobami, ktorým sa rozdávajú pri vystavovaní,

2. tento tovar možno označiť za propagačné vzorky jednotlivo malých hodnôt,

3. sú nepoužiteľné na obchodné účely a sú prípadne balené v podstatne menšom množstve, než je najmenšie balenie v predaji,

4. vzorky potravín a nápojov, ktoré sa nerozdávajú v balení uvedenom v bode 3., sa spotrebúvajú pri vystavovaní.

Celková hodnota a množstvo vzoriek sú podľa posúdenia colnice úmerné povahe vystavovania, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa pri vystavovaní,

b) tovar dovezený iba na predvádzanie alebo na účely predvádzania vystaveného zahraničného stroja alebo prístroja, ktorý sa spotrebuje alebo zničí v priebehu predvádzania, ak celková hodnota a množstvo takého tovaru sú úmerné povahe vystavovania, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa pri vystavovaní,

c) tovar nízkej hodnoty používaný pri vystavovaní na zariadenie a výzdobu dočasných stánkov zahraničného vystavovateľa (nákresy, nátery, tapety a pod.), zničený pri jeho použití,

d) tlačoviny, katalógy, prospekty, cenníky, plagáty, kalendáre (ilustrované alebo neilustrované) a nezarámované fotografie, ktoré sú reklamným materiálom cudzieho tovaru, ak

1. ide o cudzie výrobky poskytované zdarma, ktoré sa rozdávajú výlučne zdarma návštevníkom pri vystavovaní,

2. celková hodnota a množstvo takého tovaru sú úmerné povahe vystavovania, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa,

e) spisy, archívny materiál, tlačivá a iné doklady určené na použitie v priebehu alebo pri príležitosti medzinárodných zasadaní, konferencií alebo kongresov.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na alkoholické nápoje, tabakové výrobky a pohonné látky.

§ 6

Colné konanie pri dovoze a pri spätnom vývoze tovaru, ktorý má byť alebo bol vystavený alebo použitý pri vystavovaní, sa, pokiaľ je to vhodné a možné, vykoná v mieste vystavovania.

§ 7

Na výrobky získané príležitostne v priebehu vystavovania z dočasne dovezeného tovaru ako výsledok predvádzania vystavovaného stroja alebo prístroja sa vzťahujú ustanovenia tohto oddielu.

Druhý oddiel

Zariadenie na výkon povolania

§ 8

Na účely tejto vyhlášky sa zariadením na výkon povolania rozumie

a) zariadenie na tlač, rozhlasové alebo televízne vysielanie, ktoré je potrebné pre zástupcov tlače, rozhlasu alebo televízie, ktorí prichádzajú do tuzemska, aby vyhotovovali reportáže, nahrávky alebo vysielania programov. Zoznam týchto zariadení je uvedený v prílohe 1 tejto vyhlášky,

b) kinematografické zariadenie nevyhnutné pre osobu prichádzajúcu do tuzemska natočiť jeden alebo viac filmov. Zoznam týchto zariadení je uvedený v prílohe 2 tejto vyhlášky,

c) iné zariadenie než uvedené v písmenách a) a b) nevyhnuté na výkon zamestnania alebo povolania osoby prichádzajúcej do tuzemska, aby tu splnila určené úlohy. Vylúčené je zariadenie, ktoré sa má použiť pre priemyselnú výrobu alebo úpravu tovaru, alebo, s výnimkou ručného náradia, na využívanie prírodných zdrojov, na stavbu, opravu alebo údržbu budov, na výkon zemných alebo podobných prác. Zoznam týchto zariadení je uvedený v prílohe 3 tejto vyhlášky,

d) pomocné prístroje pre zariadenia uvedené v písmenách a), b) a c) a príslušenstvo k nim.

§ 9

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla

a) zariadenie na výkon povolania,

b) náhradné dielce dovážané na opravu zariadenia na výkon povolania, nachádzajúceho sa v záznamovom obehu podľa písmena a).

§ 10

(1) Ustanovenie § 9 sa vzťahuje iba na zariadenie na výkon povolania, ktoré

a) patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a

b) doviezla osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a

c) používa výlučne osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, prichádzajúca do tuzemska alebo sa používa pod jej priamym dohľadom.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na zariadenia dovezené na výrobu filmu, televízneho alebo audiovizuálneho programu podľa koprodukčnej zmluvy, ktorej stranou je oprávnená osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku.

(3) Zariadenie kinematografické, tlačové, na rozhlasové alebo televízne vysielanie nesmie byť predmetom nájomnej alebo podobnej zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, s tým, že táto podmienka neplatí v prípade spoločných rozhlasových alebo televíznych programov.

§ 11

(1) Písomný návrh na colné konanie a zloženie colnej zábezpeky colnica nevyžaduje na zariadenia dovážané do záznamového obehu za účelom výroby a zhotovovania rozhlasových a televíznych reportáží a na vozidlá špeciálne upravené pre rozhlasové a televízne reportáže a ich vybavenie dovezené so súhlasom colnice verejnými alebo súkromnými spoločnosťami.

(2) Colnica môže požadovať predloženie podrobného zoznamu zariadenia uvedeného v odseku 1 spolu s písomným záväzkom spätného vývozu.

§ 12

Lehota na spätný vývoz zariadenia na výkon povolania je najmenej 12 mesiacov odo dňa prepustenia tovaru do záznamového obehu v tuzemsku. Lehota na spätný vývoz vozidiel však môže byť určená so zreteľom na účel a predpokladané trvanie pobytu v tuzemsku.

§ 13

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa nevzťahuje na vozidlá uvedené v prílohách 1 až 3 tejto vyhlášky, ak, hoci len príležitostne, prevážajú osoby za odplatu alebo nakladajú tovar v tuzemsku, aby sa v tuzemsku vyložil.

Tretí oddiel

Tovar dovážaný v rámci obchodnej operácie

§ 14

Na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) tovarom dovážaným v rámci obchodnej operácie obaly, kontejnery, palety, vzorky, reklamné filmy, ako aj tovar každého druhu dovážaný v rámci obchodnej operácie, s výnimkou prípadov, keď dovoz tovaru je samostatnou obchodnou operáciou,

b) obalom všetky predmety a materiály používané alebo určené na použitie v stave, v akom sú dovezené, na balenie, ochranu, uloženie alebo oddelenie tovaru, s výnimkou takých materiálov ako slama, papier, sklenené vlákna, hobliny atď., ktoré sú dovezené voľne ložené. Vyňaté sú kontejnery a palety definované pod písmenami c) a d),

c) kontejnerom prepravné zariadenie (prepravné skrine, snímateľná cisterna alebo iné podobné zariadenie)

1. majúce úplne alebo čiastočne uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru, a

2. trvalej povahy a dostatočne pevné, schopné na opätovné použitie, a

3. špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez zmeny nákladu, a

4. konštruované tak, aby sa s ním mohlo ľahko manipulovať, najmä pri jeho prekládke z jedného druhu dopravy na iný, a

5. konštruované tak, aby sa mohlo ľahko nakladať a vykladať, a

6. majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter.

Ak sa príslušenstvo a neoddeliteľné súčasti kontejneru, podľa jeho typu, prepravujú spolu s kontejnerom, prepustí ich colnica za rovnakých podmienok ako kontejner.

Za kontejner sa nepovažujú vozidlá, výstroj alebo náhradné dielce vozidiel, obaly alebo palety. Snímateľné karosérie sa považujú za kontejnery,

d) paletou zariadenie, na ktorého plošine sa môže narovnať určité množstvo tovaru tak, aby utvorilo nakladaciu jednotku pre jeho dopravu alebo manipuláciu alebo na skladanie pomocou mechanických prístrojov. Toto zariadenie má buď dve plošiny spojené nosnými priečkami, alebo jednu plošinu spočívajúcu na nožičkách. Jeho celková výška je znížená na minimum vhodné na manipuláciu s vidlicou nakladacích vozíkov a paletových vozíkov; môže alebo nemusí mať nástavok,

e) vzorkou predmety, ktoré predstavujú určitý druh až vyrábaného tovaru alebo modely tovaru, ktorého výroba sa predpokladá, s výnimkou totožných predmetov dovezených tou istou osobou alebo poslaných tomu istému adresátovi v množstve, ktoré vo svojom celku už nepredstavuje vzorky podľa normálnych obchodných zvyklostí,

f) reklamným filmom obrazové záznamy s ozvučením alebo bez neho, reprodukujúce v zásade povahu alebo funkciu výrobkov alebo zariadení daných do predaja alebo prenajatých osobou, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, s tým, že sú vhodné na predvádzanie prípadným spotrebiteľom, nie však na predvádzanie verejnosti, a že sú dovezené v zásielke obsahujúcej nie viac ako jednu kópiu každého filmu a ktorá nie je časťou väčšej zásielky filmov,

g) vnútornou prepravou preprava tovaru naloženého v tuzemsku, ktorý je určený na vyloženie v tuzemsku.

§ 15

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla

a) obaly, ktoré sa dovážajú buď naplnené, aby sa vyviezli prázdne alebo plné, alebo sa dovážajú prázdne, aby sa vyviezli späť plné,

b) kontejnery naložené alebo nenaložené tovarom, ako aj výstroj a vybavenie kontejnerov dovážaných do záznamového obehu, ktoré sa dováža spolu s kontejnerom, aby sa vyviezlo späť oddelene alebo s iným kontejnerom, alebo sa dováža oddelene, aby sa vyviezlo späť s kontejnerom,

c) náhradné dielce dovážané na opravu kontejnerov prepustených do záznamového obehu podľa písmena b),

d) palety,

e) vzorky,

f) reklamné filmy,

g) iný tovar dovážaný na niektorý z účelov uvedených v prílohe 4 tejto vyhlášky v rámci obchodnej operácie, pokiaľ sám jeho dovoz nie je obchodnou operáciou.

§ 16

Ustanovením § 15 nie sú dotknuté ustanovenia iných colných predpisov, ktoré upravujú dovoz tovaru prepravovaného v kontejneroch alebo obaloch alebo na paletách.

§ 17

(1) Ustanovenie § 15 sa použije iba vtedy, ak

a) obaly vyvezie späť výlučne osoba, ktorej sa prepustili do záznamového obehu v tuzemsku. Tieto obaly sa nemôžu, a to ani príležitostne, použiť vo vnútornej preprave,

b) kontejnery sa musia označiť spôsobom uvedeným v medzinárodnej zmluve, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.1) Vo vnútornej preprave sa môžu použiť, ak

1. trasa kontejneru povedie priamo do miesta alebo do okolia miesta, kde sa má naložiť vyvážaný tovar alebo odkiaľ sa má kontejner vyviezť späť prázdny, alebo

2. kontejner sa použije vo vnútornej preprave iba raz pred jeho spätným vývozom,

c) palety alebo úmerný počet paliet toho istého typu a tej istej hodnoty sa musia vyviezť späť,

d) vzorky a reklamné filmy musia patriť osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a musia sa doviezť výlučne za účelom vystavenia alebo predvedenia v tuzemsku s cieľom získať objednávky na tovar, ktorý sa do tuzemska dovezie. Nesmú sa scudziť za odplatu alebo bezodplatne a môžu slúžiť iba na účely predvádzania,

e) tovar uvedený v § 14 a v prílohe 4 tejto vyhlášky sa nesmie použiť za náhradu.

(2) Colnica neprepustí do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia s úplným oslobodením od dovozného cla kontejnery, palety a obaly, ktoré sú predmetom kúpnej, nájomnej zmluvy, zmluvy o prenájme alebo obdobnej zmluvy uzavretej osobou, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku.

§ 18

(1) Kontejnery, palety a obaly prepustí colnica do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky.

(2) Osoba, ktorej bol kontejner prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, je na výzvu colnice povinná písomne sa zaviazať, že

a) poskytne colnici na jej žiadosť podrobné informácie o pohybe každého kontejneru, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, včítane času a miesta vstupu do tuzemska a miesta výstupu z tuzemska, alebo zoznam kontejnerov s potvrdením, že budú vyvezené späť,

b) zaplatí dovozné clo, ktoré je colnica oprávnená požadovať, ak nie sú splnené podmienky záznamového obehu.

(3) Na žiadosť colnice je osoba, ktorej boli palety a obaly prepustené do záznamového obehu v tuzemsku, povinná zaviazať sa písomne, že budú vyvezené späť.

(4) Osoba, ktorej je tovar uvedený v § 14 pravidelne prepúšťaný do záznamového obehu v tuzemsku, sa môže jedným písomným vyhlásením zaviazať, že všetok tovar, ktorý je jej prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, bude vyvezený späť (globálny záväzok).

§ 19

Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného v rámci obchodnej operácie je najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

Štvrtý oddiel

Tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie

§ 20

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom dovážaným v rámci výrobnej operácie

1. matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely a iné podobné predmety,

2. meracie, kontrolné a skúšobné nástroje a iné podobné predmety,

3. špeciálne náradie a nástroje, dovážané na výrobu tovaru,

b) náhradnými výrobnými prostriedkami nástroje, prístroje a stroje dané dodávateľom alebo opravcom k dispozícii zákazníkovi po dobu, po ktorú čaká na dodanie alebo opravu podobného tovaru.

§ 21

Colnica prepustí tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla.

§ 22

Ustanovenie § 21 sa použije len vtedy, ak

a) tovar dovážaný v rámci výrobnej operácie patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a tento tovar je určený pre osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku,

b) celá výroba alebo jej časť, ktorá je výsledkom použitia tovaru dovezeného v rámci výrobnej operácie, bude vyvezená do cudziny,

c) dodávka výrobných prostriedkov je oneskorená alebo tieto výrobné prostriedky budú opravené na podnet dodávateľa výrobných prostriedkov a náhradné výrobné prostriedky dá dodávateľ výrobných prostriedkov predbežne a bezplatne k dispozícii osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku.

§ 23

(1) Lehota na spätný vývoz tovaru uvedeného v § 20 písm. a) je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

(2) Lehota na spätný vývoz náhradných výrobných prostriedkov uvedených v § 20 písm. b) je najmenej šesť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

Piaty oddiel

Tovar dovážaný na výchovné, vedecké alebo kultúrne účely

§ 24

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom dovážaným na výchovné, vedecké alebo kultúrne účely vedecký a pedagogický materiál, príp. iný tovar dovážaný v rámci výchovnej, vedeckej alebo kultúrnej činnosti,

b) vedeckým a pedagogickým materiálom modely, nástroje, prístroje, stroje a príslušenstvo k nim používané na účely vedeckého výskumu, výuky alebo prípravy na výkon povolania.

(2) Zoznamy pedagogického materiálu a iného tovaru dovážaného v rámci výchovnej, vedeckej alebo kultúrnej činnosti sú uvedené v prílohách 5 a 6 tejto vyhlášky.

§ 25

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla

a) tovar dovážaný výlučne na výchovné, vedecké alebo kultúrne účely,

b) náhradné diely pre vedecký a pedagogický materiál, ktorý je prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, ako aj náradie určené špeciálne na údržbu, kontrolu, meranie alebo opravu tohto materiálu.

§ 26

Ustanovenie § 25 sa použije vtedy, ak tovar dovezený na výchovné, vedecké alebo kultúrne účely patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine a ktorej ho doviezli oprávnené osoby v množstve úmernom účelu dovozu; tento tovar sa nesmie použiť na obchodné účely.

§ 27

Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného na výchovné, vedecké alebo kultúrne účely je dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

Šiesty oddiel

Osobné zvršky cestujúcich a tovar dovážaný na športové účely

§ 28

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) cestujúcim každá osoba, ktorá má trvalý pobyt v cudzine a ktorá vstupuje do tuzemska za účelom turistiky, športu, obchodných záležitostí, odborných rokovaní, liečenia, štúdia a pod. alebo vystupuje späť do cudziny,

b) osobnými zvrškami všetky predmety, nové alebo použité, ktoré cestujúci používa počas svojej cesty a ktoré sú primerané účelu a dĺžke cesty, s výnimkou všetkého tovaru dovážaného na obchodné účely. Informatívny zoznam tovaru, ktorý sa považuje za osobné zvršky, je uvedený v prílohe 7 tejto vyhlášky,

c) tovarom dovážaným na športové účely športové výrobky a iné predmety určené pre potrebu cestujúcich pri športových pretekoch alebo prehliadkach alebo pre tréning v tuzemsku. Informatívny zoznam tovaru, ktorý sa považuje za tovar dovážaný na športové účely, je uvedený v prílohe 8 tejto vyhlášky.

§ 29

Colnica prepustí osobné zvršky a tovar na športové účely do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla.

§ 30

Ustanovenie § 29 sa použije vtedy, ak

a) osobné zvršky dováža osobne cestujúci alebo vo svojej batožine (bez ohľadu na to, či ho sprevádzajú alebo nie),

b) tovar dovážaný na športové účely patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a je dovážaný v primeranom množstve vzhľadom na účel jeho použitia.

§ 31

(1) Colnica prepustí osobné zvršky do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky. Písomný návrh na colné konanie a zloženie colnej zábezpeky môže colnica požadovať pri dovoze tovaru, z ktorého sa vymeriava vysoké dovozné clo.

(2) Namiesto písomného návrhu na colné konanie a zloženie colnej zábezpeky môže colnica pri dovoze tovaru na športové účely prijať zoznam tovaru a písomný záväzok o jeho spätnom vývoze.

§ 32

(1) Spätný vývoz osobných zvrškov sa musí uskutočniť najneskôr v okamihu, keď osoba, ktorá ich do tuzemska doviezla, vystupuje do cudziny.

(2) Lehota pre spätný vývoz tovaru dovezeného na športové účely je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

Siedmy oddiel

Turistický propagačný materiál

§ 33

Na účely tejto vyhlášky sa turistickým propagačným materiálom rozumie tovar dovážaný do tuzemska s cieľom získať verejnosť, aby navštívila štát vývozcu materiálu, najmä, aby sa tam zúčastnila na zasadaní alebo na kultúrnych, náboženských, turistických, športových alebo odborných akciách. Informatívny zoznam tovaru, ktorý sa považuje za turistický propagačný materiál, je uvedený v prílohe 9 tejto vyhlášky.

§ 34

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla turistický propagačný materiál uvedený v prílohe 9 tejto vyhlášky.

§ 35

Ustanovenie § 34 sa použije vtedy, ak turistický propagačný materiál patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a jeho množstvo je úmerné účelu jeho určenia.

§ 36

Lehota pre spätný vývoz turistického propagačného materiálu je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento materiál prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

§ 37

Colnica prepustí do voľného obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla tento turistický propagačný materiál

a) dokumenty (prospekty, brožúry, knihy, časopisy, sprievodcov, zarámované alebo nezarámované plagáty, nezarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, ilustrované alebo neilustrované zemepisné mapy, transparenty) určené na bezplatné rozdávanie, pokiaľ tieto dokumenty neobsahujú viac ako 25 % súkromnej obchodnej reklamy a pokiaľ je zrejmý ich propagačný účel všeobecnej povahy,

b) zoznamy a ročenky zahraničných hotelov vydávané úradnými orgánmi pre turistiku alebo s ich súhlasom a cestovné poriadky dopravných služieb v cudzine, ak sú tieto dokumenty určené na bezplatné rozdávanie a ak neobsahujú viac ako 25 % súkromnej obchodnej reklamy,

c) technický materiál zasielaný povereným zástupcom alebo korešpondentom vymenovaným národnými úradnými orgánmi pre turistiku, ktorý nie je určený na rozdávanie, t. j. ročenky, telefónne zoznamy, zoznamy hotelov, katalógy veľtrhov, vzorky remeselných výrobkov nepatrnej hodnoty, dokumentácia o múzeách, univerzitách, žriedlach alebo iných podobných zariadeniach.

Ôsmy oddiel

Tovar dovážaný v pohraničnom styku

§ 38

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom dovážaným v pohraničnom styku

1. tovar, ktorý so sebou privážajú hraničiari pri výkone svojho zamestnania alebo povolania (remeselníci, lekári atď),

2. osobné zvršky alebo domáce predmety hraničiarov, ktoré privážajú na opravu, spracovanie alebo prepracovanie,

3. tovar určený na využitie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v pohraničnom pásme v tuzemsku,

4. tovar patriaci oprávnenej osobe, dovážaný v rámci pomoci (požiar, povodeň a pod.),

b) pohraničným pásmom colné územné pásmo priľahlé k pozemnej hranici, ktorého hĺbka je ustanovená medzinárodnou zmluvou, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, a ktorého vymedzenie slúži na odlíšenie pohraničného styku od iných stykov,

c) hraničiarom osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v hraničnom pásme,

d) pohraničným stykom dovozy uskutočňované hraničiarmi medzi dvoma priľahlými pohraničnými pásmami.

§ 39

Colnica prepustí dovar dovážaný v pohraničnom styku do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla.

§ 40

Ustanovenie § 39 sa použije iba vtedy, ak

a) tovar dovážaný v pohraničnom styku patrí hraničiarovi pohraničného pásma priľahlého k pohraničnému pásmu v tuzemsku,

b) tovar určený na využitie nehnuteľnosti použije hraničiar pohraničného pásma priľahlého k pohraničnému pásmu v tuzemsku, ktorý obrába pôdu v tomto pohraničnom pásme. Tento tovar sa musí použiť na výkon poľnohospodárskych alebo lesných prác pri spracovaní dreva alebo preprave dreva alebo pri rybárskych prácach,

c) pohraničný styk na opravy, spracovanie alebo prepracovanie nemá obchodnú povahu.

§ 41

(1) Colnica prepustí tovar dovážaný v pohraničnom styku do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky.

(2) Colnica môže požadovať, aby osoba, ktorá tovar v pohraničnom styku dováža, predložila jeho zoznam a písomne sa zaviazala, že tento tovar vyvezie späť.

(3) Ustanovenie § 39 sa použije aj na tovar vedený iba v evidencii colnice.

§ 42

(1) Lehota na spätný vývoz tovaru dovezeného v pohraničnom styku je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tento tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

(2) Tovar určený na využitie nehnuteľnosti sa musí vyviezť späť najneskôr po vykonaní práce.

Deviaty oddiel

Tovar dovážaný na humanitárne účely

§ 43

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom dovážaným na humanitárne účely lekársky a laboratórny tovar a zásielky s pomocou,

b) zásielkou s pomocou všetok tovar, ako vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, prikrývky, stany, prefabrikované domy, alebo iný tovar prvej potreby, vypravený za účelom prvej pomoci obetiam prírodných katastrof alebo podobných udalostí.

§ 44

Colnica prepustí tovar dovážaný na humanitárne účely do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla.

§ 45

Ustanovenie § 44 sa použije iba vtedy, ak tovar dovážaný na humanitárne účely patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, a zasiela sa zadarmo, ak

a) lekársky a laboratórny tovar je určený pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, ktoré ho, vzhľadom na výnimočné okolnosti, naliehavo potrebujú a tento tovar sa nenachádza v tuzemsku v dostatočnom množstve, a

b) zásielky s pomocou sú určené oprávneným osobám.

§ 46

(1) Písomný návrh na colné konanie a zloženie colnej zábezpeky pri dovoze lekárskeho a laboratórneho tovaru možno podľa uváženia colnice nahradiť zoznamom tovaru a písomným záväzkom jeho spätného vývozu.

(2) Zásielky s pomocou prepustí colnica do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky. Colnica môže požadovať predloženie súpisu uvedeného tovaru spolu s písomným záväzkom jeho spätného vývozu.

§ 47

(1) Lehotu na spätný vývoz lekárskeho a laboratórneho tovaru určí colnica podľa potreby jeho použitia.

(2) Lehota na spätný vývoz zásielok s pomocou je najmenej dvanásť mesiacov odo dňa, keď bol tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

Desiaty oddiel

Dopravné prostriedky

§ 48

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) dopravným prostriedkom každé plavidlo (včítane nosičov člnov a bárok, i prepravovaných na palube lode, a lodných klzákov), vzdušný klzák, lietadlo, motorové cestné vozidlo (včítane motorových bicyklov), prívesy, návesy a súpravy vozidiel alebo železničný vozňový park, ako aj ich náhradné dielce, príslušenstvo a normálne vybavenie (včítane špeciálneho náradia potrebného na nakladanie, vykladanie, manipuláciu a na ochranu tovaru),

b) obchodným použitím preprava osôb za odplatu alebo priemyselná alebo obchodná preprava tovaru za odplatu alebo bezodplatne,

c) súkromným použitím použitie iba dovážajúcou osobou pre osobnú potrebu, s výnimkou všetkej prepravy na obchodné použitie,

d) vnútornou prepravou preprava osôb, ktoré nastúpili v tuzemsku, aby v tuzemsku vystúpili, alebo preprava tovaru, ktorý bol v tuzemsku naložený, aby bol v tuzemsku vyložený,

e) normálnymi nádržami nádrže predpísané na všetkých dopravných prostriedkoch toho istého typu ako daný prostriedok a ktorých trvalé zabudovanie umožňuje priame použitie jedného druhu paliva pre chod dopravného prostriedku aj pre činnosť chladiacich a iných systémov počas dopravy. Za normálne nádrže sa takisto považujú nádrže zabudované na dopravnom prostriedku, ktoré umožňujú priame použitie iných druhov paliva, aj nádrže prispôsobené iným systémom, ktorými môžu byť dopravné prostriedky vybavené.

§ 49

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla

a) dopravné prostriedky na obchodné použitie a dopravné prostriedky na súkromné použitie,

b) náhradné dielce a výstroj dovezené pre opravu dopravného prostriedku už dočasne dovezeného. Náhradné dielce a výstroj, ktoré sa nevyvezú späť, nie sú od dovozného cla oslobodené.

§ 50

Bežná údržba a opravy dopravných prostriedkov, ktorých vykonanie je nevyhnutné počas cesty na miesto určenia alebo v tuzemsku a ktoré sa vykonávajú v priebehu záznamového obehu, nepredstavujú zmenu stavu tovaru prepusteného do záznamového obehu.

§ 51

Palivo a pohonné látky obsiahnuté v normálnych nádržiach dočasne dovážaných dopravných prostriedkov, ako aj mastiace oleje určené pre normálnu potrebu týchto dopravných prostriedkov, prepustí colnica s úplným oslobodením od dovozného cla.

§ 52

Ustanovenia § 49 a 51 sa použijú iba vtedy, ak

a) dopravné prostriedky na obchodné použitie sa evidujú v cudzine na meno osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku a dočasne sa zdržiava v cudzine, a sú dovezené a používané osobami vykonávajúcimi svoju činnosť z cudziny,

b) dopravné prostriedky na súkromné použitie sú evidované v cudzine na meno osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku a dočasne sa zdržiava v cudzine, a sú dovezené a používané osobami, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, alebo osobami, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku a dočasne sa zdržiavajú v cudzine.

§ 53

Colnica prepustí dopravné prostriedky do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky.

§ 54

(1) Dopravné prostriedky na obchodné použitie môžu použiť iné osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v tuzemsku a ktoré sú splnomocnené tým, komu bol dopravný prostriedok prepustený do záznamového obehu v tuzemsku, ak vykonávajú svoju činnosť v jeho záujme.

(2) Dopravné prostriedky na súkromné použitie môžu použiť iné osoby, ktoré sú na to splnomocnené osobou, ktorej bol dopravný prostriedok prepustený do záznamového obehu v tuzemsku. Colnica môže povoliť, aby osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, použila dopravný prostriedok na súkromný účel, najmä keď ho použije v záujme a podľa pokynov osoby, ktorej bol dopravný prostriedok prepustený do záznamového obehu v tuzemsku.

§ 55

Colnica neprizná nárok alebo zruší priznané úplné oslobodenie od dovozného cla, ak

a) dopravné prostriedky na obchodné použitie sa použili vo vnútornej preprave,

b) dopravné prostriedky na súkromné použitie sa použili na obchodný účel vo vnútornej preprave,

c) dopravné prostriedky, ktoré sú najaté po dovoze alebo najaté dovezené, budú znova najaté alebo prenajaté za iným účelom než účelom bezprostredného spätného vývozu.

§ 56

(1) Dopravné prostriedky na obchodné použitie sa musia vyviezť späť po skončení účelu, na ktorý boli dovezené.

(2) Dopravné prostriedky na súkromné použitie možno používať v tuzemsku nepretržite po dobu šiestich mesiacov alebo prerušovane po dobu šiestich mesiacov v období dvanástich mesiacov.

Jedenásty oddiel

Zvieratá

§ 57

Na účely tejto vyhlášky sa zvieratami rozumejú živí živočíchovia všetkého druhu.

§ 58

Colnica prepustí do záznamového obehu v tuzemsku s úplným oslobodením od dovozného cla zvieratá dovážané na

a) výcvik,

b) tréning,

c) rozmnožovanie,

d) kovanie alebo váženie,

e) veterinárne liečenie,

f) skúšky (napr. s úmyslom kúpy),

g) účasť na prehliadkach, výstavách, súťažiach, pretekoch alebo predvádzaní,

h) vystúpenia (cirkusové zvieratá a pod.),

i) sprevádzanie osôb na turistických cestách,

j) aktívny výcvik (policajní psi alebo kone, hľadací psi, psi slepcov a pod.),

k) záchranné operácie,

l) sťahovanie stád alebo pastvu,

m) výkon prác alebo prevedenie,

n) lekárske použitie (výroba jedu atď).

§ 59

Ustanovenie § 58 sa použije iba vtedy, ak

a) zviera patrí osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine,

b) ťažné zvieratá dovážané na obrábanie pôdy v pohraničnom pásme v tuzemsku používajú hraničiari pohraničného pásma priľahlého k pohraničnému pásmu v tuzemsku.

§ 60

(1) Colnica prepustí zvieratá uvedené v § 59 písm. b) alebo zvieratá dovážané v rámci sťahovania stád alebo pasenia na pôde v pohraničnom pásme do záznamového obehu v tuzemsku na ústny návrh na colné konanie a bez zloženia colnej zábezpeky.

(2) Colnica môže na zvieratá uvedené v odseku 1 požadovať ich súpis a písomný záväzok, že tieto zvieratá budú vyvezené späť.

§ 61

Zvieratá musia byť vyvezené späť najmenej 12 mesiacov odo dňa, keď boli prepustené do záznamového obehu v tuzemsku.


§ 62

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZARIADENIA PRE TLAČ, ROZHLASOVÉ ALEBO TELEVÍZNE VYSIELANIE

1. Zariadenia pre tlač, najmä

a) osobné počítače,

b) faxy,

c) písacie stroje,

d) kamery všetkých typov (filmové a elektronické),

e) prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, magnetoskopy, videoprehrávače, mikrofóny, zariadenia na mixáž, reproduktory),

f) nosiče zvuku alebo obrazu, čisté alebo nahrané,

g) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (oscilografy, kontrolné systémy magnetofónov a magnetoskopov, multimetre, kufre a kabely na náradie, vektroskopy, videogenerátory a pod.),

h) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),

i) príslušenstvo (kazety, expozimetre, objektívy, statívy, akumulátory, prevodové remene, nabíjačky batérií, monitory).

2. Zariadenia pre rozhlasové vysielanie, najmä

a) telekomunikačné zariadenia, napr. vysielačky-prijímačky, rozhlasové vysielačky, sieťové alebo káblové terminály, satelitné spoje,

b) zariadenia pre zvukové vysielanie (prístroje na príjem zvuku, záznam a reprodukciu),

c) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (oscilografy, kontrolné systémy magnetofónov a magnetoskopov, multimetre, kufre a kabely na náradie, vektroskopy, videogenerátory atď.),

d) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, mikrofóny, zariadenia na mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, nabíjačky batérií, ohrievacie, klimatizačné a ventilačné prístroje a pod.),

e) zvukové pásky čisté alebo nahrané.

3. Zariadenia pre televízne vysielanie, najmä

a) televízne kamery,

b) projektory,

c) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje,

d) prístroje na prenos a spätný prenos,

e) komunikačné prístroje,

f) prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, magnetoskopy, videoprehrávače, mikrofóny, zariadenia na mixáž, reproduktory),

g) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),

h) vybavenie na montáž,

i) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, objektívy, expozimetre, statívy, nabíjačky batérií, kazety, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, ohrievacie, klimatizačné a ventilačné prístroje a pod.),

j) zvukové alebo obrazové pásky, čisté alebo nahrané (titulky, znelky staníc, hudobné vložky a pod.),

k) filmy na premietanie dennej práce,

l) hudobné nástroje, kostýmy, dekorácie a iné divadelné príslušenstvo, pódiá, líčidlá, vysúšače vlasov.

4. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na účely uvedené v odsekoch 1, 2 a 3

a) televízne prenosové vozidlá,

b) vozidlá pre televízne príslušenstvo,

c) vozidlá pre videozáznamy,

d) vozidlá pre záznam a reprodukciu zvuku,

e) vozidlá pre spomalený pohyb,

f) osvetľovacie vozidlá.

Príloha 2 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

KINEMATOGRAFICKÉ ZARIADENIA

1. Zariadenia, najmä

a) kamery každého typu (filmové a elektronické),

b) technické meracie a kontrolné nástroje a prístroje (osciloskopy, kontrolné systémy magnetofónov, multimetre, kufre a kabely na náradie, vektroskopy, videogenerátory a pod.),

c) posunujúce zariadenia a žeriavy,

d) osvetľovacie zariadenia (reflektory, transformátory, statívy),

e) montážne zariadenia,

f) prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu (magnetofóny, magnetoskopy, videoprehrávače, mikrofóny, zariadenia na mixáž, reproduktory),

g) zvukové alebo obrazové nosiče čisté alebo nahrané (titulky, znelky staníc, hudobné vložky a pod.),

h) filmy na premietanie dennej práce,

i) príslušenstvo (hodiny, chronometre, kompasy, mikrofóny, zariadenia na mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, nabíjačky batérií, ohrievacie, klimatizačné a ventilačné prístroje a pod.),

j) hudobné nástroje, kostýmy, dekorácie a iné divadelné príslušenstvo, pódiá, líčidlá, vysúšače vlasov.

2. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na účely uvedené v odseku 1.

Príloha 3 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

INÉ ZARIADENIA

1. Zariadenia na montáž, skúšku, uvedenie do chodu, kontrolu, prehliadku, údržbu alebo na opravu strojov, inštalácií, dopravné zariadenia, najmä

a) náradie,

b) zariadenia a prístroje na meranie, overovanie a kontrolu (teploty, tlaku, vzdialenosti, výšky povrchu, rýchlosti atď.), včítane elektrických prístrojov (voltmetre, ampérmetre, meracie káble, komparátory, transformátory, záznamové prístroje atď.) a kladky,

c) prístroje a zariadenia na fotografovanie strojov a inštalácií počas ich montáže a po nej,

d) prístroje na technickú kontrolu lodí.

2. Zariadenia pre podnikateľov, expertov na vedeckú a technickú organizáciu práce, na produktivitu, účtovníctvo a pre osoby podobných povolaní, najmä

a) osobné počítače,

b) písacie stroje,

c) prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu,

d) nástroje a kalkulačky.

3. Zariadenia pre expertov poverených topografickým dozorom alebo geofyzikálnymi prieskumnými prácami, najmä

a) meracie nástroje a prístroje,

b) vrtné zariadenia,

c) prenosné a oznamovacie zariadenia.

4. Zariadenia pre expertov poverených zamedzovaním znečisťovania ovzdušia

5. Nástroje a prístroje pre lekárov, chirurgov, veterinárov, pôrodné asistentky a pre osoby podobných povolaní

6. Zariadenia pre archeológov, paleontológov, zemepiscov, zoológov a pod.

7. Zariadenia pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre, najmä

a) všetky predmety na vystúpenie,

b) hudobné nástroje, dekorácie, kostýmy atď.

8. Zariadenia pre konferenciérov na ilustráciu ich výkladu

9. Zariadenia pre fotografov pri ich cestách

najmä fotografické prístroje všetkých druhov, kazety, expozimetre, objektívy, statívy, akumulátory, prevodové remene, nabíjačky batérií, monitory, osvetľovacie zariadenia, módny tovar a vybavenie pre manekýnky.

10. Vozidlá určené alebo špeciálne upravené na uvedené účely, najmä

a) pojazdné kontrolné jednotky,

b) pojazdné dielne, laboratóriá.

Príloha 4 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM TOVARU PODĽA § 15 písm. g)

a) tovar dovážaný na skúšku, na kontrolu, na pokusy alebo na predvádzanie,

b) tovar na použitie pri skúškach, kontrole, pokusoch alebo predvádzaní,

c) natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitívne a iné obrazové záznamy určené na premietanie pred ich obchodným využitím,

d) filmy, magnetické pásky, magnetické a iné zvukové alebo obrazové záznamy určené na ozvučenie, dabing alebo reprodukciu,

e) nahrané informačné záznamy zasielané zdarma a určené na použitie pri automatickom spracovaní údajov,

f) predmety (včítane vozidiel), ktoré vzhľadom na svoju povahu sú vhodné iba na reklamu určeného tovaru alebo pre jeho propagáciu.

Príloha 5 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM PEDAGOGICKÉHO MATERIÁLU

1. Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä

a) premietačky diapozitívov alebo filmov,

b) kinematografické premietačky,

c) premietačky pre spätnú projekciu a episkopy,

d) magnetofóny, magnetoskopy a kineskopy,

e) uzavreté televízne okruhy.

2. Nosiče zvuku a obrazu, najmä

a) diapozitívy, filmy a mikrofilmy,

b) kinematografické filmy,

c) zvukové záznamy (magnetické pásky, platne),

d) videopásky.

3. Špeciálny materiál, najmä

a) bibliografický a audiovizuálny materiál pre knižnice,

b) pojazdné knižnice,

c) laboratóriá na výuku jazykov,

d) zariadenia na simultánny preklad,

e) mechanické alebo elektronické stroje s programovanou výukou,

f) špeciálny materiál určený na výuku a prípravu na výkon povolania invalidov.

4. Iný materiál, najmä

a) nástenné vyobrazenia, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby,

b) nástroje, prístroje a modely určené na predvádzanie,

c) zbierky predmetov s vizuálnou alebo zvukovou pedagogickou informáciou pripravené na výuku látky (študijné súbory),

d) nástroje, prístroje, náradie a strojné náradie na technickú výuku alebo na výuku remesla,

e) materiál, včítane určených alebo osobitne upravených vozidiel, na použitie za účelom poskytovania pomoci, určený na vzdelávanie osôb, ktorým poskytujú pomoc.

Príloha 6 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM INÉHO TOVARU DOVÁŽANÉHO V RÁMCI VÝCHOVNEJ, VEDECKEJ ALEBO KULTÚRNEJ ČINNOSTI

a) kostýmy a scénické príslušenstvo zasielané dramatickým spoločnostiam alebo divadlám,

b) zásielky kníh požičaných osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku,

c) hudobné partitúry zasielané hudobným divadlám alebo orchestrom.

Príloha 7 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM OSOBNÝCH ZVRŠKOV

najmä

a) šatstvo,

b) hygienické potreby,

c) osobné šperky,

d) fotografické a kinematografické aparáty spolu s úmerným množstvom filmov a príslušenstvom,

e) prenosné premietacie aparáty na diapozitívy alebo filmy a ich príslušenstvo, ako aj úmerné množstvo diapozitívov alebo filmov,

f) videokamery a prenosné magnetoskopy spolu s úmerným množstvom pások,

g) prenosné hudobné nástroje,

h) prenosné gramofóny s platňami,

i) prenosné prístroje na záznam a reprodukciu zvuku včítane diktafónov s páskami,

j) prenosné rádioprijímače,

k) prenosné televízory,

l) prenosné písacie stroje,

m) kalkulačky,

n) prenosné osobné počítače,

o) ďalekohľady,

p) detské vozíky,

q) invalidné vozíky,

r) športové náradie a vybavenie ako stany a iné kempingové veci, rybárske náčinie, vybavenie pre horolezcov, vybavenie pre potápačov, poľovné zbrane s nábojmi, bezmotorové bicykle, kanoe alebo kajaky s vnútornou dĺžkou maximálne 5,5 metra, lyže, tenisové rakety, surfing, windsufing, golfové vybavenie, deltaplány, výstroj na zoskoky z horských masívov,

s) prenosné prístroje na dialýzu a podobný lekársky tovar včítane hnacích aparátov dovážaných na použitie s týmto tovarom,

t) iné predmety preukazne slúžiace na uspokojovanie osobných potrieb.

Príloha 8 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM TOVARU NA ŠPORTOVÉ ÚČELY

1. Atletické náradie, najmä

a) prekážky na skok,

b) oštepy, disky, tyče, gule, kladivá.

2. Vybavenie na loptové hry, najmä

a) lopty každého druhu,

b) rakety, pálky, golfové palice, hokejky, palice a pod.,

c) siete každého druhu,

d) bránky.

3. Vybavenie pre zimné športy, najmä

a) lyže a palice,

b) korčule,

c) sánky a boby,

d) predmety pre curling.

4. Športové odevy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy a pod. na vykonávanie športu každého druhu

5. Vybavenie pre vodné športy, najmä

a) kanoe a kajaky,

b) plachetnice a veslice, plachty, veslá, pádla,

c) akvaplány a plachty.

6. Vozidlá, automobily, motocykle, člny

7. Vybavenie pre športové súťaže, najmä

a) športové strelné zbrane a munícia,

b) bezmotorové bicykle,

c) luky a šípy,

d) šermiarske náčinie,

e) gymnastické náčinie,

f) kompasy,

g) zápasnícke koberce a žinenky,

h) vzpieračské náčinie,

i) náčinie na jazdecké a klusácke preteky,

j) výstroj pre deltaplány, windsurfing, zoskoky z horských masívov,

k) horolezecké náčinie,

l) hudobné kazety určené na sprevádzanie pri súťažiach.

8. Pomocné náčinie, najmä

a) predmety na meranie a vyhlasovanie výsledkov,

b) prístroje na skúšky krvi a moču.

Príloha 9 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

ZOZNAM TURISTICKÉHO PROPAGAČNÉHO MATERIÁLU

a) predmety určené na vystavenie v kanceláriách poverených zástupcov alebo korešpondentov vymenovaných úradnými národnými orgánmi pre turistiku alebo na iných miestach schválených orgánmi colnej správy: obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, umelecké knihy, maľby, rytiny alebo litografie, sochy a tapisérie a iné podobné umelecké predmety,

b) inštalačný materiál (vitríny, podstavce a podobné predmety), včítane elektrických alebo mechanických prístrojov potrebných na zabezpečenie funkcie inštalačného materiálu,

c) dokumentárne filmy, platne, nahrané magnetické pásky a iné zvukové záznamy určené na bezplatné predvádzanie, s výnimkou tých, ktorých obsah sa zaoberá obchodnou reklamou, a tých, ktoré sú bežne v predaji v tuzemsku,

d) zástavy v úmernom množstve,

e) diorámy, makety, diapozitívy, tlačiarenské štočky, fotografické negatívy,

f) vzorky výrobkov národnej remeselnej výroby v úmernom počte, národné kroje a iné predmety folkloristickej povahy.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 57/1976 Zb. o Colnom dohovore o kontejneroch, 1972.