Oznámenie č. p3/c32/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a vykazovania zvierat v zoologických záhradách

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2-7 287/92 z 13. marca 1992, ktorým sa ustanovuje postup účtovania a vykazovania zvierat v zoologických záhradách.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.