624

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 17. decembra 1992

o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Tento ústavný zákon upravuje v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) zánik funkcie sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vojenských súdov, funkcie prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vojenských prokuratúr. Ďalej upravuje skončenie pracovných pomerov a zánik a skončenie služobných pomerov v štátnych orgánoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ozbrojených silách a v ozbrojených bezpečnostných zboroch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zapojených na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v štátnych organizáciách v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zriadených zákonom.

Čl. 2

Uplynutím 31. decembra 1992

a) zanikajú funkcie sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vojenských súdov, funkcie prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vojenských prokuratúr,

b) zanikajú služobné pomery vojakov z povolania ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; to neplatí, pokiaľ sa podľa zákona Českej republiky alebo zákona Slovenskej republiky stávajú títo vojaci dňom 1. januára 1993 vojakmi z povolania ozbrojených síl Českej republiky alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c) končia služobné pomery policajtov ozbrojených bezpečnostných zborov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;2) to neplatí, pokiaľ na základe dohôd medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou sa títo policajti stávajú dňom 1. januára 1993 policajtmi ozbrojených bezpečnostných zborov Českej republiky alebo ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky,

d) končia pracovné pomery pracovníkov štátnych orgánov a organizácií uvedených v článku 1, ako aj pracovnoprávne vzťahy vzniknuté na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzavretých týmito štátnymi orgánmi a organizáciami; to neplatí, pokiaľ sa podľa zákona Českej republiky alebo zákona Slovenskej republiky alebo na základe dohôd medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou stávajú títo pracovníci dňom 1. januára 1993 pracovníkmi štátnych orgánov a organizácií Českej republiky alebo štátnych orgánov a organizácií Slovenskej republiky.

Čl. 3

(1) Poslancom, ktorí boli vo voľbách v roku 1992 zvolení do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a) v Českej republike a nestávajú sa podľa zákona Českej republiky dňom 1. januára 1993 členmi zákonodarného zboru Českej republiky,3) alebo

b) v Slovenskej republike a nestávajú sa podľa zákona Slovenskej republiky dňom 1. januára 1993 členmi zákonodarného zboru Slovenskej republiky,4)

patrí príspevok vo výške šesťnásobku platu a náhrad výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.5)

(2) Sudcom Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorých funkcia sudcu zanikne podľa článku 2 písm. a), patrí iba príspevok vo výške šesťnásobku platu sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.6)

(3) Sudcom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcom vojenských súdov, ktorých funkcia zanikne podľa článku 2 písm. a), patrí príspevok vo výške šesťnásobku ich platu.

(4) Vojakom z povolania ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým služobný pomer zanikne podľa článku 2 písm. b), prislúchajú náležitosti ako pri zániku služobného pomeru z dôvodu zníženia počtov ozbrojených síl alebo pri ich reorganizácii.7)

(5) Policajti ozbrojených bezpečnostných zborov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým skončí služobný pomer podľa článku 2 písm. c), majú nároky8) ako pri skončení služobného pomeru v dôsledku organizačných zmien.9)

(6) Pracovníkom, ktorým skončí pracovný pomer podľa článku 2 písm. d), patrí odstupné podľa osobitného zákona10) rovnako, ako keby im pracovný pomer skončil výpoveďou danou organizáciou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia organizácie alebo jej časti.11)

(7) Príspevky, náležitosti, nároky a odstupné podľa odsekov 1 až 6 sa musia vyplatiť najneskôr do 31. decembra 1992.

Čl. 4

(1) Práva a povinnosti zo zaniknutých a skončených služobných pomerov a skončených pracovných pomerov k štátnym orgánom a organizáciám Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zaniknutým alebo zrušeným v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zo vzťahov súvisiacich s týmito pomermi, ktoré sa nevyporiadali k 31. decembru 1992, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku a vyporiadajú sa na základe dohody uzavretej najneskôr do 31. decembra 1992 medzi Českou republikou a Slovenskou republikou podľa právnych predpisov platných v čase jej uzavretia; obdobne sa postupuje aj pri vyporiadaní nárokov vzniknutých v súvislosti s poskytnutím príspevku podľa článku 3 ods. 1 poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Pre vyporiadanie práv a povinností podľa odseku 1 sa zriaďuje Komisia. Táto Komisia je zložená rovným dielom z členov vymenovaných vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky.

(3) Počet členov, spôsob rokovania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto Komisie určí jej štatút, ktorý vydajú do 31. decembra 1992 po vzájomnej dohode vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.


Čl. 5

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2) Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
Zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.

3) Zákonodarný zbor ustanovený ústavným zákonom Českej národnej rady č. 1/1993 Zb. Ústava Českej republiky.

4) Zákonodarný zbor ustanovený ústavným zákonom Slovenskej národnej rady č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

5) § 1, § 3 ods. 1 a § 5 zákona č. 304/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia.

6) Prvá veta § 3 zákona č. 491/1991 Zb. o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním.

7) § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).

8) § 96 a nasl. zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov.

9) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 334/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.

11) § 46 ods. 1 písm. a) Zákonník práce.