647

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. decembra 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 28. novembra 1991.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.×)

DOHODA

o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Španielske kráľovstvo, ďalej len „zmluvné strany“,

vedené prianím posilniť hospodársku spoluprácu k vzájomnému prospechu oboch štátov,

v snahe vytvárať priaznivé podmienky pre investície uskutočňované investormi každej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany,

uznávajúc, že podpora a ochrana takýchto investícií v súlade s touto Dohodou bude prispievať k podnikaniu v tejto oblasti,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto Dohody:

1. Pojem „investície“ označuje každý druh aktív investovaný v súlade s právnym poriadkom prijímajúcej zmluvnej strany, a to najmä, nie však výlučne:

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné vecné práva (ako sú hypotéky, záruky, užívacie a podobné práva) vzťahujúce sa na akýkoľvek druh aktív,

b) práva vyplývajúce z akcií, obligácií a iných foriem účasti v súkromných alebo verejných spoločnostiach, z pevnej alebo variabilnej renty, obchodných a finančných pôžičiek, kapitalizovaných alebo nekapitalizovaných,

c) finančné pohľadávky, práva na finančné plnenie alebo peniaze v hotovosti, iné aktíva alebo akúkoľvek dávku majúcu hospodársku hodnotu,

d) priemyselné práva, ochranné známky a ostatné práva z oblasti duševného vlastníctva, ako aj goodwill a know-how,

e) hospodárske koncesie vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy včítane tých, ktoré majú za cieľ prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.

2. Pojem „investori“ označuje:

a) fyzické osoby, ktoré

a.a) v prípade španielskych investorov sídlia v Španielsku v súlade so španielskym právnym poriadkom,

a.b) v prípade česko-slovenských investorov majú občianstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

b) právnické osoby včítane spoločností a iných organizácií, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán a majú svoje sídlo na území tejto zmluvnej strany.

3. Pojem „výnosy z investície“ označuje sumy získané z investície, najmä, nie však výlučne, zisky, úroky, prírastky kapitálu, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje územie na súši každej zo zmluvných strán, ako aj výhradnú ekonomickú zónu a kontinentálny šelf, ktoré sa rozprestierajú za hranicami teritoriálnych vôd každej zmluvnej strany a na ktorých vykonávajú alebo môžu vykonávať, v súlade s medzinárodným právom, súdnu právomoc a zvrchované právo vo sfére prieskumu, ťažby a ochrany prírodných zdrojov.

Článok 2

Podpora

Každá zmluvná strana bude v rámci možností podporovať investície uskutočňované na jej území investormi druhej zmluvnej strany a bude tieto investície povoľovať v súlade so svojím právnym poriadkom.

Článok 3

Ochrana

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území chrániť investície uskutočnené investormi druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a nebude klásť prekážky neoprávnenými alebo diskriminačnými opatreniami konaniu, držbe, využívaniu, užívaniu, rozširovaniu, predaju a prípadnej likvidácii týchto investícií.

2. Každá zmluvná strana bude vydávať potrebné povolenia týkajúce sa investícií a na služby a činnosti s nimi súvisiace a umožní v súlade so svojím právnym poriadkom vykonávanie licenčných zmlúv a zmlúv o technickej a akejkoľvek inej pomoci.

3. Zmluvné strany budú v súlade so svojím právnym poriadkom priaznivo posudzovať žiadosti o vstup a povolenia na pobyt, prácu a pohyb, ktoré predložia občania jednej zmluvnej strany z dôvodu investície na území alebo v prímorskom pásme druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Zaobchádzanie

1. Každá zmluvná strana zabezpečí na svojom území investíciám uskutočneným investormi druhej zmluvnej strany spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie.

2. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé, ako je zaobchádzanie poskytované každou zmluvnou stranou investíciám uskutočneným na jej území investormi z akéhokoľvek tretieho štátu.

3. Ustanovenie odseku 2 sa však nevzťahuje na výhody, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje investorom tretieho štátu v súvislosti:

a) s účasťou jednej zmluvnej strany v hospodárskej únii, colnej únii, pásme voľného obchodu alebo v medzinárodnom hospodárskom zoskupení,

b) s dohodou o zamedzení dvojakého zdanenia alebo akoukoľvek inou dohodou o daňových otázkach.

4. Nad ustanovenie odseku 2 tohto článku poskytne každá zmluvná strana v súlade so svojím právnym poriadkom investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, ako je zaobchádzanie priznávané vlastným investorom.

Článok 5

Znárodnenie a vyvlastnenie

Znárodnenie, vyvlastnenie alebo akékoľvek iné opatrenie s podobnými účinkami, ktoré by mohli prijať úrady jednej zmluvnej strany voči investíciám investorov druhej zmluvnej strany na svojom území, sa môžu vykonať výhradne z dôvodov verejného záujmu a na základe zákona a v žiadnom prípade nebudú diskriminačné. Zmluvná strana, ktorá prijme také opatrenia, vyplatí investorovi alebo vlastníkovi jeho práv primerané odškodnenie v zmeniteľnej mene, a to bez neodôvodneného omeškania.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana umožní investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o investície uskutočnené na jej území, voľne prevádzať výnosy z týchto investícií a iné platby s nimi spojené, a to najmä, nie však výlučne:

– výnosy z investície, tak ako boli vymedzené v článku 1 tejto Dohody;

– odškodnenie podľa článku 5 tejto Dohody;

– výnos z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investície;

– platy, mzdy a iné odmeny, ktoré dostali občania jednej zmluvnej strany majúci príslušné pracovné povolenie druhej zmluvnej strany vo vzťahu k investícii.

2. Prevody sa uskutočnia vo voľne zameniteľných menách.

3. Zmluvná strana prijímajúca investíciu umožní investorovi druhej zmluvnej strany alebo spoločnosti, na ktorej sa zúčastňuje, nediskriminačným spôsobom a za rovnakých podmienok, ako majú miestne spoločnosti bez zahraničnej účasti, prístup na oficiálny devízový trh za účelom získania devíz potrebných pre realizáciu prevodov zabezpečených týmto článkom.

4. Prevody sa uskutočnia bez poplatkov, len čo investor splní daňové povinnosti uložené platnými právnymi predpismi zmluvnej strany, ktorá je príjemcom investície.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať tak, aby sa tieto prevody uskutočňovali bez nadmerného omeškania a obmedzenia. Najmä nesmie uplynúť od dňa, keď investor riadne predložil potrebné žiadosti o uskutočnenie prevodu, doba dlhšia ako tri mesiace na efektívnu realizáciu tohto prevodu, preto sa každá zmluvná strana zaväzuje, že potrebné náležitosti, tak pokiaľ ide o nákup devíz, ako aj o ich efektívny prevod do zahraničia, splní pred uvedenou lehotou.

Článok 7

Výhodnejšie podmienky

Touto Dohodou nebudú dotknuté výhodnejšie podmienky dohodnuté jednou zo zmluvných strán s investormi druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Zásada subrogácie

V prípade, že jedna zmluvná strana poskytne akúkoľvek finančnú záruku na nekomerčné riziká súvisiace s investíciou uskutočnenou investorom tejto zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, táto uzná uplatnenie zásady postúpenia práv prvej zmluvnej strane, pokiaľ ide o práva investora, a to od okamihu, keď vykoná prvú platbu na účet poskytnutej záruky bez toho, aby boli porušené právne predpisy o zahraničných investíciách zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia uskutočnila.

Článok 9

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Každý spor medzi zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto Dohody sa, pokiaľ možno, vyrieši zmiernou cestou.

2. Ak nebude možné spor vyriešiť týmto spôsobom do šiestich mesiacov od začatia rokovania, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd bude ustanovený takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia vyberú občana tretieho štátu ako predsedu. Rozhodcovia budú určení do troch mesiacov a predseda do piatich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán oznámila druhej zmluvnej strane svoj úmysel predložiť spor rozhodcovskému súdu.

4. Ak jedna zo zmluvných strán neurčí svojho rozhodcu v určenej lehote, môže druhá zmluvná strana požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby vykonal toto vymenovanie. V prípade, že sa dvaja rozhodcovia nezhodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu v určenej lehote, akákoľvek zo zmluvných strán sa bude môcť obrátiť na generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby vykonal toto vymenovanie.

5. Rozhodcovský súd rozhoduje na základe rešpektovania práva, ustanovení tejto Dohody alebo iných platných dohôd medzi zmluvnými stranami a na základe všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva. Svoje procesné pravidlá súd ustanoví pred začatím rozhodcovského konania. Súd rozhoduje väčšinou hlasov a jeho rozhodnutia sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.

6. Každá zmluvná strana uhradí trovy svojho rozhodcu a trovy súvisiace so svojím zastúpením v rozhodcovskom konaní. Ostatné trovy včítane trov predsedu, uhradia obe zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 10

Spory medzi jednou zmluvnou stranou a investormi druhej zmluvnej strany

1. Spory medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany oznámi investor tejto zmluvnej strany písomne zmluvnej strane prijímajúcej investíciu, a to včítane podrobného odôvodnenia. Ak to bude možné, budú sa strany snažiť o vyriešenie týchto sporov zmiernou cestou.

2. Ak nebude možné vyriešiť tieto spory týmto spôsobom v lehote do šiestich mesiacov odo dňa písomného oznámenia podľa odseku 1, postúpi sa spor podľa voľby investora:

- rozhodcovskému súdu v súlade s pravidlami rozhodcovského súdu Stockholmskej obchodnej komory,

- rozhodcovskému súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži,

- rozhodcovskému súdu „ad hoc“, zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné právo obchodné,

- Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) zriadenému Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov podpísaným vo Washingtone 18. marca 1965, pokiaľ je každá zmluvná strana účastníkom tohto Dohovoru.

3. Rozhodcovské konanie vychádza z:

– ustanovení tejto Dohody,

– právneho poriadku zmluvnej strany v spore, na ktorej území je investícia umiestnená, včítane jeho kolíznych noriem,

– ustanovenia iných dohôd dojednaných zmluvnými stranami.

4. Rozhodnutia vynesené v rozhodcovskom konaní sú konečné a záväzné pre strany v spore. Každá zmluvná strana sa zaväzuje vykonať rozhodnutia v súlade so svojím právnym poriadkom.

Článok 11

Spätná účinnosť

Táto Dohoda sa vzťahuje takisto na investície investorov jednej zmluvnej strany uskutočnené na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, a to pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody počínajúc 1. januárom 1950.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných náležitostí požadovaných na jej území pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršieho z oboch oznámení.

Článok 13

Doba platnosti

Táto Dohoda bude platiť pre začiatočné obdobie desiatich rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o dva roky.

Článok 13

Výpoveď

1. Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať písomným oznámením, a to šesť mesiacov predo dňom skončenia jej platnosti.

2. V prípade vypovedania tejto Dohody sa budú jej ustanovenia používať ešte po dobu desiatich rokov na investície uskutočnené predo dňom písomného oznámenia výpovede.

Dané v Madride 12. decembra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:
Jiří Dienstbier v. r.
podpredseda vlády ČSFR a minister zahraničných vecí

Za Španielske kráľovstvo:
Francisco Fernando Ordonez v. r.
minister zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva

Poznámky pod čiarou

×) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.