Opatrenie č. p3/c97/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992
Účinnosť od 01.11.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 17. septembra 1992,

ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Štátna banka česko-slovenská podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách ustanovuje:


§ 1

Minimálna výška likvidných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banky“) je
a) 9 % zo záväzkov splatných po predložení voči všetkým osobám s výnimkou bánk;
b) 3 % z termínovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk.

§ 2

Záväzkami podľa § 1 sa rozumejú záväzky v česko-slovenských korunách aj záväzky znejúce na cudziu menu.

§ 3

Likvidné prostriedky ustanovené podľa § 1 sú banky povinné uložiť na účte v Štátnej banke česko-slovenskej ako povinné minimálne rezervy.

§ 4

Povinné minimálne rezervy sa neúročia.


§ 5

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 31. januára 1992 publikované v čiastke 24/1992 Zb.

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.