Oznámenie č. 627/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti dokladov umožňujúcích prístup na vysoké školy (č. 15)

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 20. apríla 1954 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe odseku 3 tohto istého článku 26. marcom 1991.

627

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. decembra 1953 bol v Paríži dojednaný Európsky dohovor o rovnocennosti dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 15).

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 26. marca 1991.

Listina o schválení dohovoru Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 26. marca 1991.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 20. apríla 1954 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe odseku 3 tohto istého článku 26. marcom 1991.

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

EURÓPSKY DOHOVOR

o rovnocennosti dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy č. 15

Vlády členských štátov Rady Európy,

berúc do úvahy, že jedným z cieľov Rady Európy je spoločný postup v oblasti kultúry a vedy,

berúc do úvahy, že tento cieľ by sa dosiahol ľahšie, keby európska mládež mala voľný prístup k intelektuálnym zdrojom členských štátov,

berúc do úvahy, že vysoká škola predstavuje jeden z hlavných zdrojov intelektuálnej činnosti v každej krajine,

berúc do úvahy, že študentom, ktorí úspešne ukončili stredoškolské štúdium v jednom členskom štáte, by sa mali priznať všetky možné výhody pre prístup na vysokú školu podľa ich výberu nachádzajúcu sa na území druhého členského štátu,

berúc do úvahy, že také výhody, ktoré sú tiež žiadúce v záujme voľného pohybu z jednej krajiny do druhej, si vyžiadajú vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Každá zmluvná strana uzná za účelom prijatia na vysoké školy nachádzajúce sa na jej území, v prípade, že toto prijatie podlieha kontrole štátu, rovnocennosť dokladov o vzdelaní vydaných na území každej druhej zmluvnej strany potvrdzujúcich, že ich držitelia majú potrebnú kvalifikáciu pre prijatie na obdobné inštitúcie ako v krajine, kde boli tieto doklady vydané.

2. Prijatie na ktorúkoľvek vysokú školu je podmienené miestami, ktoré sú k dispozícii.

3. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo neuplatňovať ustanovenie odseku 1 na svojich vlastných štátnych príslušníkov.

4. Ak prijatie na vysoké školy nachádzajúce sa na území zmluvnej strany nepodlieha kontrole štátu, zainteresovaná zmluvná strana odovzdá týmto vysokým školám text tohto dohovoru a vyvinie všetko úsilie, aby spomenuté vysoké školy prijali zásady uvedené v predchádzajúcich odsekoch.

Článok 2

Každá zmluvná strana zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy do jedného roka odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť, písomnú správu o opatreniach, ktoré sa prijali za účelom plnenia ustanovení predchádzajúceho článku.

Článok 3

Generálny tajomník Rady Európy odovzdá ostatným zmluvným stranám informácie, ktoré dostal od každej z nich podľa uvedeného článku 2, a informuje Výbor ministrov o stave plnenia ustanovení tohto dohovoru.

Článok 4

Na účely tohto dohovoru

a) pojem „doklad o vzdelaní“ znamená akýkoľvek doklad, vysvedčenie alebo iné osvedčenie bez ohľadu na to, v akej forme bolo vydané alebo zaregistrované, ktoré oprávňuje držiteľa alebo zainteresovanú osobu uchádzať sa o prijatie na vysokú školu;

b) pojem „vysoké školy“ znamená:

i) univerzity;

ii) inštitúcie, ktoré zmluvná strana, na ktorej území sa nachádzajú, pokladá za zariadenia rovnakého typu ako vysoké školy.

Článok 5

1. Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Tento dohovor nadobudne platnosť po uložení troch ratifikačných listín.

3. Pre každého signatára, ktorý dohovor ratifikuje po jeho nadobudnutí platnosti, nadobudne dohovor platnosť dňom uloženia ratifikačnej listiny.

4. Generálny tajomník Rady Európy informuje všetky členské štáty Rady Európy o nadobudnutí platnosti dohovoru, o zmluvných stranách, ktoré ho ratifikovali, ako aj o uložení každej ratifikačnej listiny, ku ktorému došlo neskôr.

Článok 6

Výbor ministrov Rady Európy môže vyzvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady, aby pristúpil k tomuto dohovoru. Každý štát po tom, čo dostal túto výzvu, môže pristúpiť k tomuto dohovoru uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady, ktorý informuje o jej uložení všetky zmluvné strany. Pre každý pristupujúci štát nadobudne tento dohovor platnosť dňom, keď bola uložená ich listina o prístupe.

Na dôkaz čoho podpísaní, náležite splnomocnení za týmto účelom podpísali tento dohovor.

Dané v Paríži 11. decembra 1953 vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník zašle jeho overené kópie všetkým signatárom.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.