Ústavný zákon č. 206/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Účinnosť od 15.05.1992

OBSAH

206

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 15. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 41 sa slová „na voľbu prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ vypúšťajú.

2. V čl. 62 sa za doterajší odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

(4) Zvolený je kandidát, za ktorého sa vysloví trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne ľudu, trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.

(5) Ak prezident nebol takto zvolený, koná sa do štrnástich dní opakovaná voľba. Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Snemovne ľudu, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.

(6) Ak prezident nebol ani takto zvolený, koná sa do štrnástich dní nová voľba s novými kandidátmi podľa odseku 4; ustanovenie odseku 5 platí obdobne.

(7) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zostáva vo svojej funkcii, dokiaľ nezloží sľub novozvolený prezident, najdlhšie však tri mesiace.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 8 a 9.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.